Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Дата на приемане 21/01/2010
Брой/година Държавен вестник 9/2010

 


УКАЗ № 6

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения, приет от ХLI Народно събрание на 21 януари 2010 г.

Издаден в София на 25 януари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения, подписана на 14 април 2009 г. в София.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

555