Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 18/06/2010
Брой/година Държавен вестник 50/2010

 


УКАЗ № 170

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLI Народно събрание на 18 юни 2010 г.

Издаден в София на 25 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В т. 9 думите „и младежка“ се заличават.

2. В т. 12 думите „и младежка“ се заличават.

§ 2. В чл. 4а, т. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.

§ 3. Член 4б се отменя.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Обучението, тренировките и управлението“ се заменят с „Процесът на обучението и тренировките в системата“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В Министерството на физическото възпитание и спорта се води регистър на лицата по ал. 1.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерският съвет приема“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта издава“ и се създава изречение второ: „В наредбата се определя и редът за водене на регистъра по ал. 2.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години;“.

2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на физическото възпитание и спорта ръководи и представлява Министерството на физическото възпитание и спорта.“

3. В ал. 3:

а) в текстa преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. изготвя и предлага на Министерския съвет национална стратегия и национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта;“

в) в т. 2 думите „организиране на младежките дейности и“ се заличават;

г) точка 4 се отменя;

д) в т. 8 думите „държавната агенция“ се заменят с „министерството“;

е) в т. 9 думата „спорта“ се заменя с „физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“;

ж) в т. 13 думите „и младежката“ се заличават;

з) в т. 17 думите „масовия спорт“ се заменят със „спорта за всички“;

и) в т. 18 думата „младежта“ се заменя с „физическото възпитание“;

к) в т. 19 след думите „в областта на“ се добавя „физическото възпитание и“;

л) създават се т. 20 и 21:

„20. предлага на министъра на образованието, младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни училища и назначава директорите им;

21. предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати.“

4. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор;“.

§ 7. Създава се нов чл. 8а:

„Чл. 8а. (1) Към министъра на физическото възпитание и спорта се създава консултативно звено – Експертен съвет по физическо възпитание и спорт.

(2) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт включва представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините в Република България, висшите училища, Националната спортна академия, Българския олимпийски комитет, спортните училища, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и изявени специалисти в тези области.

(3) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт обсъжда и дава становища по:

1. националната стратегия и националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

2. проекти на нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта;

3. научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта;

4. изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете спорт и социалния туризъм за ефективност на системата на физическото възпитание и спорта.

(4) Организацията на дейността на Експертния съвет по физическо възпитание и спорт се определя с акт на министъра на физическото възпитание и спорта.“

§ 8. Досегашният чл. 8а става чл. 8б и в него думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 9. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. Министрите и другите държавни органи разработват, съгласуват и утвърждават програми в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм с министъра на физическото възпитание и спорта.“

§ 10. В чл. 10, ал. 5 думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“ и думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 11. В чл. 11, ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. изграждат, управляват, поддържат и ползват спортни обекти и съоръжения;“.

§ 12. В чл. 13, т. 4 думата „извършват“ се заменя с „предоставят“.

§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 4 след думите „с нестопанска цел“ се добавя „за осъществяване на общественополезна дейност“.

§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министърът на физическото възпитание и спорта издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията на този закон и по ред, определен с издадена от него наредба.“

2. В ал. 2:

а) в т. 2 думите „спортни клубове“ се заменят с „поне 7 спортни клуба, регистрирани в не по-малко от три административни области на Република България“;

б) създава се т. 5:

„5. е извършила категоризация на членуващите в нея спортни клубове по критерии, определени в правилника за прилагане на закона.“

3. В ал. 3 в текста преди т. 1 цифрата „4“ се заменя с „2“.

§ 15. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „веднъж на всеки 4 години“ се заличават.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Спортната лицензия се подновява за срок от 4 години.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“.

§ 16. В чл. 17в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“.

2. Създават се т. 9 и 10:

„9. незаконосъобразно е разходвала средства, предоставени по реда на този закон;

10. не е изпълнила едно или повече от изискванията по чл. 17б, ал. 2.“

§ 17. В чл. 17г ал. 1 се изменя така:

„(1) Министърът на физическото възпитание и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.“

§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. удостояват със звания спортисти, треньори и спортни деятели;“

б) създава се нова т. 4:

„4. предлагат на министъра на физическото възпитание и спорта да предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати;“

в) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9;

г) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя така:

„10. осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях, който се произнася по възникването, спирането, отнемането и прекратяването на състезателните права и по спорове, определени в правилниците на федерациите;“

д) досегашната т. 10 става т. 11.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Предоставянето на статут на високоразряден спортист и удостояването със звания на спортисти, треньори и спортни деятели се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта.“

§ 19. В чл. 22, ал. 6 думите „от министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят със „с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 20. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) След проверка на способностите им по съответния вид спорт ученици могат да продължат своето образование в V, VI, VІІ, VIIІ и IX клас на спортните училища.

(2) Спортните училища осигуряват общообразователна, спортна, а след завършен VІІІ клас – и професионална подготовка. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

(3) Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на физическото възпитание и спорта и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта при условия и по ред и в съответствие с критерии, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) Общинските спортни училища се финансират от общинските бюджети и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета.

(5) Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава учебните програми по спортна подготовка в спортните училища по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта.

(6) Директорите на държавните спортни училища се назначават от министъра на физическото възпитание и спорта въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, и при условия, определени с правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

(7) Директорите на общинските спортни училища се назначават от началника на регионалния инспекторат по образованието въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, и при условия, определени с правилника за прилагане на Закона на народната просвета.

(8) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование „магистър“, и минимум три години учителски стаж или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

(9) Държавният план-прием за държавните и общинските спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.

(10) Министърът на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката приема наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища.“

§ 21. В чл. 26 се създава ал. 5:

„(5) По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на академичния съвет във висшите училища могат да се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства извън утвърдения по реда на За­кона за висшето образование ежегоден брой на приеманите студенти.“

§ 22. В чл. 35г се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:

„3. вписано е в регистъра на лицата, които осъществяват посредничество при съответната лицензирана спортна федерация.“

2.Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Лицензираните спортни федерации приемат правила за регистъра на лицата по ал. 1.

(3) Освен от лице по ал. 1 спортист може да бъде представляван при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права от:

1. адвокат;

2. родител или съпруг.“

§ 23. В чл. 37 ал. 2 се отменя.

§ 24. В чл. 40, ал. 2 думите „чл. 37, ал. 2“ се заменят с „чл. 8а“.

§ 25. В чл. 41 ал. 2 се отменя.

§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 2 думата „медицински“ се заменя с „лечебни“, а думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 и 2 думата „градоустройствени“ се заменя с „устройствени“;

б) в т. 3 след думите „спортни сгради и съоръжения“ се добавя „и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии“;

в) точка 4 се отменя.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Изграждането и експлоатацията на спортните обекти – открити спортни стрелбища, извън границите на урбанизираните територии се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на физическото възпитание и спорта и министъра на вътрешните работи.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „училища“ се добавя „и нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии“.

4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.

5. Създава се ал. 8:

„(8) Изменение на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на спортни обекти и съоръжения, както и промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения може да се извърши след писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта при условията и по реда на чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията.“

§ 28. В чл. 47а, ал. 2, т. 1 думите „национални спортни организации“ се заменят със „спортните федерации“.

§ 29. Създава се чл. 47б:

„Чл. 47б. (1) Инженерните и техническите изисквания за сигурността на спортните обекти и съоръжения при провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

(2) В общините се създават общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност.

(3) В общинската комисия по ал. 2 се включват служители на общинската администрация, определени от кмета на общината, служители от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или районните управления и участъци към тях, представител на Министерството на физическото възпитание и спорта и представител на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

(4) Общинската комисия по ал. 2 изготвя протокол, съдържащ оценка на спортния обект и годността му за ползване. Екземпляр от протокола се връчва на собственика или ползвателя на обекта или на упълномощен негов представител, който в срок три дни от връчването може да представи на комисията възраженията по съдържанието на протокола.

(5) Протоколите и постъпилите възражения се изпращат на министъра на физическото възпитание и спорта, който в срок три дни от получаването им изпраща копия от тях на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на вътрешните работи.

(6) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи в срок 7 дни от получаването на документите по ал. 5 представят на министъра на физическото възпитание и спорта становище относно годността за ползване на обекта.

(7) Когато становищата по ал. 6 съдържат положителна оценка на годността за ползване на обекта, министърът на физическото възпитание и спорта издава акт, с който разрешава използването на спортния обект за провеждане на спортни прояви.“

§ 30. В чл. 50 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „спортните организации“ се добавя „и спортните училища“.

2. В ал. 3 след думата „общообразователни“ се добавя „спортни“.

§ 31. В чл. 50в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 4 след думите „студентски спортни организации“ се добавя „спортни училища“.

§ 32. Член 57б се изменя така:

„Чл. 57б. Министърът на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на финансите утвърждава схемата за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор.“

§ 33. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;“.

2. В т. 2 думите „средните специални спортни“ се заменят със „спортните“.

3. Точка 10 се изменя така:

„10. програма за развитие на спорта за високи постижения.“

§ 34. В чл. 59, ал. 2 след думите „спортни организации“ се поставя запетая и се добавя „спортни училища“.

§ 35. В чл. 59а се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

2. В т. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

3. Точка 2 се изменя така:

„2. подпомагане изграждането, модернизацията, рехабилитацията и поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;“.

4. В т. 6 след думите „награждаване на“ се добавя „високоразрядни спортисти“ и се поставя запетая.

5. В т. 7 съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „ветерани“ се добавя „и треньори“.

6. Създават се т. 11 – 15:

„11. финансиране на дейности по програма за олимпийска подготовка;

12. финансиране на дейности по програма за развитие на спорта за високи постижения;

13. финансиране на дейности, свързани с медицинския и допинговия контрол;

14. подпомагане на научноизследователската и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта;

15. подпомагане на подготовката и провеждането на световни и европейски първенства, на които домакин е Република България.“

§ 36. В чл. 59б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 2:

а) в т. 3 след думата „игри“ се добавя „и в аналогични първенства и игри за хора с увреждания“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. изграждане, възстановяване и управление на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;“.

§ 37. В чл. 64а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 3 думите „и младежки“ се заличават и думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 38. В чл. 64б се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „федерации и спортните клубове, учредени като сдружения с нестопанска цел“ се заменят с „организации“ и думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

2. В т. 2 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 39. В чл. 64г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В ал. 2 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) При поискване специализираните държавни и общински контролни органи предоставят на Министерството на физическото възпитание и спорта информация за осъществения от тях контрол върху спортните организации и тяхната дейност.“

§ 40. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Нарушенията се установяват с актове на специализираните контролни органи на Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта и Антидопинговия център.“

2. В ал. 2 след думата „орган“ се добавя „по ал. 1“, а думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

3. В ал. 4 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 41. В чл. 67, ал. 1 думите „Националната комисия по допингов контрол“ се заменят с „Антидопинговия център“.

§ 42. В чл. 68 думите „Националната комисия по допингов контрол“ се заменят с „Антидопинговият център“.

§ 43. Член 69 се изменя така:

„Чл. 69. (1) На спортна федерация или на национална спортна организация, която извършва спортна дейност без лицензия, се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) На спортен клуб, който извършва спортна дейност, без да членува в лицензирана спортна организация, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

§ 44. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 23, 24, 25, 26 и 27 се отменят.

2. Създава се т. 33:

„33. „Високоразряден спортист“ е спортист, който е постигнал високи спортни резултати в европейски и световни първенства и олимпийски игри.“

§ 45. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“, „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ и „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят съответно с „министърът на физическото възпитание и спорта“, „министъра на физическото възпитание и спорта“ и „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 46. Министерството на физическото възпитание и спорта е правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта.

§ 47. В Закона за борба срещу проти­вообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; изм., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г. и бр. 25, 47 и 74 от 2009 г.) в чл. 4, ал. 1 думите „заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят със „заместник-министър на физическото възпитание и спорта“.

§ 48. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 68:

а) създава се нова ал. 6:

„(6) По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на академичния съвет във висшите училища могат да се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ ежегоден брой на приеманите студенти.“;

б) досегашната ал. 6 става ал. 7;

в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, 4 и 6“.

2. В чл. 73б, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 49. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г. и бр. 13 от 2010 г.) в чл. 20, т. 2 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта“.

§ 50. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5а и чл. 17а, ал. 1, т. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

2. В чл. 18 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 51. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41 и 42 от 2010 г.) в чл. 26, ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 52. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 35, 36 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10:

а) създава се нова ал. 7:

„(7) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Общинските спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.“;

б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

2. В чл. 26а, ал. 3 думите „определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „определени с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката“.

3. В чл. 37:

а) в ал. 3 думите „а за детските градини по чл. 10, ал. 3 – министърът на отбраната“ се заменят с „на държавните спортни училища – министърът на физическото възпитание и спорта, и на детските градини по чл. 10, ал. 3 – министърът на отбраната“;

б) в ал. 8 след думата „науката“ се добавя „на директорите на държавните спортни училища – от министъра на физическото възпитание и спорта“ и се поставя запетая.

§ 53. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 12, 19 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 43 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта“.

2. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 54. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., бр. 39 от 2003 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел V т. 3 и 6 се отменят.

2. В раздел ХІ:

а) заглавието се изменя така:

„ХІ. Министерство на физическото възпитание и спорта“;

б) създават се т. 2 и 3:

„2. „Академика 2000“ ЕАД – София.

3. „Академика – спорт“ ЕАД – София.“

§ 55. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и 80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 9а, ал. 5 след думите „и туризма“ се добавя „и представител на Министерството на физическото възпитание и спорта“.

2. В чл. 51, ал. 5 и 7 накрая се добавя „съвместно с министъра на физическото възпитание и спорта“.

§ 56. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г. и бр. 36 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. спортни училища;“

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „и спортни“ се заличават.

2. В чл. 11, т. 3 след думата „изкуствата“ се добавя „и спортните училища“.

3. В чл. 15, ал. 1 съюзът „а“ се заличава, а накрая се добавя „и в спортните училища – с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на физическото възпитание и спорта“.

4. В чл. 18:

а) създава се нова т. 4:

„4. спортни училища;“

б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.

5. В чл. 19:

а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „изкуствата“ се добавя „и спортни училища“;

б) създава се нова ал. 6:

„(6) Спортните училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до 4 години след основно образование.“;

в) досегашната ал. 6 става ал. 7.

6. В чл. 25:

а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „изкуствата“ се добавя „и в спортни училища“;

б) в ал. 3 след думата „изкуствата“ се добавя „и спортните училища“;

в) създава се нова ал. 7:

„(7) Държавният план-прием за спортните училища се утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.“;

г) досегашната ал. 7 става ал. 8.

7. В чл. 30:

а) в ал. 1 се създава т. 5:

„5. учебно-тренировъчни бази на училищата, спортни зали, стадиони и плувни басейни.“;

б) в ал. 2 след думите „Учебно-производствените бази“ се добавят „и учебно-тренировъчните бази на училищата“.

8. В чл. 31, ал. 2 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.

9. В чл. 35, ал. 1 съюзът „а“ се заличава, а накрая се добавя „а за спортните училища – и на представители на Националната спортна академия и на лицензираните спортни организации“.

10. В чл. 36, ал. 2 съюзът „а“ се заличава, а накрая се добавя „а за спортните училища – от министъра на физическото възпитание и спорта“.

11. В чл. 39 в изречение първо след думата „изкуствата“ се добавя „спортните училища“, а в изречение второ след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

§ 57. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19 и 80 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 39, ал. 3, изречение първо след думите „или културата“ се добавя „както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях“.

2. В чл. 56, ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.

3. В чл. 134, ал. 7 след думите „или културата“ се добавя „както и на спортни обекти и съоръжения“.

§ 58. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42, 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9:

а) в ал. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“;

б) в ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“;

в) в ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на финансите – за постъпленията от Българския спортен тотализатор, за нуждите на физическото възпитание и спорта, както и за поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в училищата; министърът на физическото възпитание и спорта разпределя средствата за поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в училищата по предложение на министъра на образованието, младежта и науката;“.

2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 59. Издадените до влизането в сила на този закон спортни лицензии запазват срока си на действие.

§ 60. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон се издават предвидените в него подзаконови нормативни актове, а заварените подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията му.

§ 61. Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта по чл. 7, т. 2.

§ 62. Параграфи 20, 21, § 48, т. 1, § 52, т. 1 и 3 и § 56 влизат в сила от учебната 2011 – 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5370