Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 01/04/2010
Брой/година Държавен вестник 27/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 88

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLI Народно събрание на 1 април 2010 г.

Издаден в София на 7 април 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г. и бр. 12 и 17 от 2010 г.)

§ 1. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.

(2) Членовете на комисията са български граждани:

1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;

2. с постоянен адрес на територията на страната;

3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

(3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.

(4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.

(5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.

(6) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията.

(7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.“

§ 2. В чл. 200 ал. 2 се изменя така:

„(2) Наличието на несправедлива тежест се определя въз основа на нетните разходи и при отчитане на нематериалните преимущества за предприятието по ал. 1 от предоставяне на универсалната услуга или на част от нея, при условие че предоставянето води до загуби или се предлага на цени под обичайната търговска печалба.“

§ 3. В чл. 206, ал. 1 се създава изречение второ: „От заплащането се освобождават предприятия с годишни брутни приходи под 100 000 лв.“

§ 4. Член 334б се изменя така:

„Чл. 334б. (1) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ, L 171/32 от 29 юни 2007 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. (ОВ, L 167/12 от 29 юни 2009 г.), се налагат имуществени санкции, както следва:

1. за нарушение на чл. 3 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

2. за нарушение на чл. 4, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

3. за нарушение на чл. 4, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

4. за нарушение на чл. 4, параграф 3, ал. 1 и 2 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

5. за нарушение на чл. 4а от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

6. за нарушение на чл. 4б, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

7. за нарушение на чл. 4б, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

8. за нарушение на чл. 4б, параграф 3 от регламента - в размер от 100 000 до 2 000 000 лв.;

9. за нарушение на чл. 4б, параграфи 4 и 5 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

10. за нарушение на чл. 4б, параграфи 6 и 7 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

11. за нарушение на чл. 4в от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

12. за нарушение на чл. 6 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

13. за нарушение на чл. 6а от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

14. за нарушение на чл. 7, параграф 4 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер не по-малко от двойния размер на наложената по ал. 1 санкция за първото нарушение.“

§ 5. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 т. 35 се изменя така:

„35. „Нетни разходи“ е разликата между разходите на предприятие със задължение за предоставяне на универсална услуга и разходите без задължение за предоставяне на универсална услуга, намалена с приходите от предоставянето на универсалната услуга.“

2. Досегашният § 2 става § 1а и в него се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Член 334б осигурява прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, изменен с Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.“

Заключителни разпоредби

§ 6. В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание освобождава последните трима избрани членове на комисията от квотата на Народното събрание и президентът на републиката освобождава единия от двамата назначени от него членове на комисията.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2988