Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Дата на приемане 19/05/2010
Брой/година Държавен вестник 41/2010

 


УКАЗ № 133

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приет от ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г.

Издаден в София на 28 май 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 63 от 2006 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г. и бр. 82 и 95 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя „с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3“.

§ 2. В чл. 6, ал. 2 думата „обезвреждане“ се заменя с „третиране“.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „разрешаването на ползване“ се заменят с „въвеждането в експлоатация“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Забранява се въвеждането в експлоатация на депа за опасни и неопасни отпадъци по реда на Закона за устройство на територията без наличие на определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а.“

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „цели за“ се добавя „разделно събиране, повторна употреба“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Производителите и вносителите на“ се заменят с „Лицата, които пускат на пазара“.

§ 5. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) За извършване на дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане, се изисква:

1. разрешение, издадено по реда на чл. 37, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(2) Разрешения не се изискват за:

1. търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства;

2. събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване;

3. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 18 и 19 от допълнителните разпоредби;

4. съхраняване на неопасни отпадъци, попадащо в обхвата на операция, обозначена с код R13 по смисъла на § 1, т. 17, буква „н“ от допълнителните разпоредби.

(3) За извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се издава лиценз по реда на глава пета, раздел III.

(4) За дейностите по ал. 2, т. 3 и 4 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е седалището на лицето, издава регистрационен документ по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, по реда на глава пета, раздел II.

(5) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите издава удостоверение по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, по реда на глава пета, раздел IIІ преди издаването на лиценза за дейността по ал. 2, т. 1, когато дейностите по отпадъците се извършват на територията на съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

(6) В случаите, когато се извършват едновременно дейности по ал. 1 и по ал. 2, т. 3 и 4, лицата могат да подадат заявление за издаване на разрешение по чл. 37, включващо всички дейности или част от тях, което отменя изискването за издаване на регистрационен документ за включените в разрешението дейности.

(7) Разрешение по ал. 1 или регистрационен документ по ал. 2, т. 3 и 4 за извършване на дейности с отпадъци се издава на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.

(8) Алинея 2, т. 1 и 4 не се прилагат в случаите на превоз на отпадъци по Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“.“

§ 6. В чл. 13 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 7. В чл. 15, ал. 2 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „лица по чл. 12, ал. 6“ се заменят с „лица по чл. 12, ал. 7“.

2. В ал. 3:

а) в т. 1 след думите „съдове за“ се добавя „събиране и“;

б) в т. 2 и 4 след думите „съоръжения за“ се добавя „оползотворяването и/или“;

в) точка 6 се изменя така:

„6. определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;“

г) в т. 10 след думата „батерии“ се добавя „и акумулатори“;

д) създават се т. 11 – 15:

„11. организирането на дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 24, ал. 2 и 3 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

12. осигуряването на информация на обществеността по т. 5 – 7, 9 и 10;

13. осигуряване изпълнението на мерките в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;

14. разделното събиране и временното съхраняване на биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

15. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 16в.“

§ 9. Създават се чл. 16а – 16в:

„Чл. 16а. Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с организации по оползотворяване за всеки район поотделно.

Чл. 16б. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Чл. 16в. Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:

1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 – 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;

2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.“

§ 10. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите и/или строителните отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови и/или строителни отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната регионална инспекция по околната среда и водите.“

§ 11. В чл. 19 след думата „битови“ се добавя „включително биоразградими“ и се поставя запетая, а след думата „строителни“ се добавя „опасни отпадъци, образувани от физически лица“.

§ 12. Член 19а се изменя така:

„Чл. 19а. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

(2) Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно третиране съобразно изискванията на чл. 4, ал. 1 и изпълнение на задълженията по чл. 16 чрез участие на общините.

(3) Общините – членове на регионалното сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:

1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху определения за изграждане терен;

2. съсобственост на общините – членове на сдружението;

3. съсобственост между финансиращия частен партньор и общината, собственик на терена, и/или общините, членове на сдружението.

(4) Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 и от нея не може да се формира печалба за сдруженията.

(5) Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.“

§ 13. Създават се чл. 19б, 19в, 19г, 19д и 19е:

„Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда на този закон регионално сдружение.

(2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението по ал. 1, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо.

(3) Общинският съвет на община от регион по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на регионалната инспекция по околната среда и водите.

(4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.

(5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областен управител.

(6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има учредено право на строеж.

(7) Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

(8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението.

(9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предпрятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.

(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от една община.

(11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион.

Чл. 19в. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.

(2) Областният управител, а ако съответният регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията на две или повече области – техните областни управители, участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас.

(3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1 или 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до горепосочените лица, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите.

(4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение.

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини – членове на регионалното сдружение.

Чл. 19г. (1) Общото събрание взема решения за:

1. избор на председател;

2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;

3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;

4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци;

5. възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци;

6. провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците;

7. утвърждаване на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците;

8. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците;

9. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините – членове на регионалното сдружение);

10. сключване на договори и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;

11. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;

12. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;

13. вътрешни правила за работа на сдружението;

14. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.

 (2) В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство най-малко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини – членове на регионалното сдружение.

(3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие.

(4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове.

(5) Решенията на общото събрание се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

(6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение.

Чл. 19д. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в, ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.

(2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини.

Чл. 19е. Председателят на сдружението:

1. представлява сдружението;

2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;

3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;

4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините – членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;

5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;

6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание.“

§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) По предложение на министъра на околната среда и водите с акт на Министерския съвет се разрешава използването на до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други райони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с постигането на националните цели по Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Депата и/или съоръженията, използването на които се разрешава за нуждите на други райони, трябва да са изградени със средства, над 50 на сто от които осигурени от държавния бюджет на Република България или от друго национално или международно финансиране.

(3) Отпадъците, предназначени за третиране по ал. 2, се оползотворяват и/или обезвреждат по цените за третиране на битовите отпадъци на съоръжението от съответната регионална система.“

§ 15. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „многократна употреба“ се заменят с „повторно използване“, а след думите „и целите за“ се добавя „разделното събиране“ и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и националните центрове по проблемите на общественото здраве се определят с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на околната среда и водите.“

§ 16. В глава четвърта наименованието на раздел I се изменя така: „Информация и публични регистри“.

§ 17. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

1. разрешенията по чл. 37, регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 и на закритите обекти и дейности;

2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;

3. лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;

4. лицата по чл. 84, ал. 1.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма води публичен регистър на издадените лицензи по реда на глава пета, раздел III.

(3) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа информация за:

1. наименование на лицето;

2. единен идентификационен код;

3. номер на разрешението или регистрационния документ и дата на издаване;

4. адрес по съдебна регистрация;

5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

6. адрес на площадките, на които е разрешено да се извършва дейност;

7. код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3;

8. код и наименование на разрешената дейност съгласно § 1, т. 8, 17, 18, 19 или 21 от допълнителните разпоредби.

(4) Регистърът по ал. 1, т. 2 съдържа информация за:

1. регистрационен номер и наименование на лицето;

2. единен идентификационен код;

3. търговски марки, които лицето използва в страната;

4. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

6. вид на батериите и акумулаторите, които пуска на пазара – портативни, автомобилни, индустриални;

7. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват.

(5) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа информация за:

1. регистрационен номер и наименование на лицето;

2. единен идентификационен код;

3. търговски марки, които лицето използва в страната;

4. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

5. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

6. категории електрическо и електронно оборудване, които пуска на пазара;

7. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват.

(6) Регистърът по ал. 1, т. 4 съдържа информация за:

1. регистрационен номер и наименование на търговеца или брокера;

2. статут на лицето – търговец или брокер;

3. седалище и адрес на управление;

4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

5. вид, код и наименование на отпадъка, който търгува.“

§ 18. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26a. (1) Лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, се регистрират в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 2 при условия и по ред, определени в съответната наредба по чл. 24, ал. 2.

(2) Лицата, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване, се регистрират в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 3 при условия и по ред, определени в съответната наредба по чл. 24, ал. 2.“

§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1“.

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите предоставят при писмено поискване на Изпълнителната агенция по околна среда информация за количествата на продуктите по посочени конкретни кодове от актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Република България и списък на лицата, извършващи дейност с тях.“

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „и 5“ се заменят с „5 и 6“.

§ 20. В чл. 28, ал. 1 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на околната среда и водите“.

§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 накрая се добавя „и комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда“;

б) в т.  3 текстът преди буква „а“ се изменя така: „лицата, чийто средносписъчен брой на персонала надвишава 10 души и при чиято дейност се образуват:“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Програмите по ал. 1 се разработват в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и включват мерки, предвидени в плана за действие към Националната програма.“

§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и ал. 4“ се заличават и накрая се добавя „за съгласуване или утвърждаване“.

2. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя с „14-дневен“.

3. В ал. 3 думите „и 3“ и изречение второ се заличават.

4. Създават се нови ал. 5 – 8 и ал. 9 и 10:

„(5) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, извършващи дейности на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, се утвърждават от директора на всяка регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.

(6) В срок до 14 дни от внасянето на проектите на програмите по ал. 3 и 5 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите може еднократно да изиска от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.

(7) В срок до 14 дни от уведомяването по ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.

(8) В срок до 14 дни от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува със становище или утвърждава с решение представените проекти.

(9) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. 7.

(10) След издаден отказ по ал. 9 лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 могат да представят нова програма по реда на ал. 1.“

5. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 11, 12, 13 и 14.

§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 15:

„15. информация от лицата, извършващи дейности по събиране на отпадъци, за съоръженията, на които предават отпадъците за оползотворяване и/или обезвреждане.“

2. В ал. 5:

а) в текста преди т. 1 думата „обезвреждането“ се заменя с „третирането“;

б) в т. 1 думите „неизискващи прекомерни разходи“ се заличават.

§ 24. Член 36 се изменя така:

„Чл. 36. Продуктова такса в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, се заплаща от:

1. лицата по чл. 11, ал. 1 и 2, които не изпълняват по реда на чл. 11, ал. 4 задълженията и целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

2. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1, които не са доказали по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са изпълнили задълженията и целите по т. 1;

3. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в организация по оползотворяване, които не й заплащат уговореното възнаграждение;

4. организациите по оползотворяване, които не са доказали по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са изпълнили задълженията и целите по т. 1 на лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в тях.“

§ 25. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. Разрешения за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането, се издават:

1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите;

2. от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, когато дейностите се извършват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите.“

§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 12, ал. 6“ се заменят с „чл. 12, ал. 7“;

б) създава се т. 11:

„11. категориите уреди или видовете батерии и акумулатори, съгласно съответните наредби по чл. 24, ал. 2, в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване или негодни за употреба батерии и акумулатори.“

2. В ал. 2 думата „магнитен“ се заменя с „електронен“.

§ 27. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в съответния регистър на заявителя“ се заменят с „единен идентификационен код“.

2. В т. 7 след думите „съгласно Закона за опазване на околната среда“ се добавя „и/или решение по оценка за съвместимост по реда на  чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие“.

3. Точки 8 и 9 се изменят така:

„8. санитарно удостоверение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция, или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РИОКОЗ;

9. документите по чл. 51, ал. 1, т. 6 – за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци в случаите по чл. 12, ал. 6;“.

4. Създават се т. 12 – 14:

„12. копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, заверено от компетентния орган по Закона за устройство на територията;

13. заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;

14. определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък съгласно чл. 71а за дейност по обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез депониране.“

§ 28. В чл. 40, ал. 3 думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.

§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) В срок 15 дни от подаване на заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация в случаите по чл. 40, ал. 1, компетентният орган по чл. 37, т. 1 и 2 съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересуваните лица до заявлението.“

§ 30. В чл. 42 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „допълнителната информация“ се добавя „или от изтичането на едномесечния срок по чл. 41, ал. 3“.

2. В ал. 3 се създават т. 4, 5 и 6:

„4. е налице неизпълнение на чл. 39, ал. 2;

5. площадката и дейностите, които ще се извършват на нея, не отговарят на минималните изисквания на наредбите по чл. 24, ал. 2;

6. заявлението е подадено от организация по оползотворяване.“

§ 31. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:

„(2) Към заявлението по ал. 1 лицето прилага:

1. декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено;

2. утвърдена актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците – за лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3.“

§ 32. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „уведомява компетентния орган“ се заменят с „подава заявление за изменение и/или допълнение на разрешението, заедно със съответните документи по чл. 38 и/или 39, удостоверяващи промяната“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Органът по ал. 1 може еднократно да изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението за изменение и/или допълнение на разрешението, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по чл. 38 и 39 и/или с цел отстраняване на нередовностите.“

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1 уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпване на заявлението.

(6) В срок до един месец от уведомяването по ал. 5 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

5. Създава се ал. 8:

„(8) Компетентният орган отказва да измени и/или допълни разрешението, когато:

1. заявлението и/или приложените към него документи по ал. 2 не отговарят на нормативните изисквания;

2. се установи, че заявителят си е послужил с неверни данни;

3. в случаите по ал. 1, т. 5 площадката и дейностите, които ще се извършват на нея, не отговарят на минималните изисквания в наредбите по  чл. 24, ал. 2;

4. не са спазени изискванията на ал. 6.“

§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ ал. 6“ се заменят с „ ал. 7“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Правата по издадените разрешения и по откритата процедура по издаването им се прехвърлят при промяна на техния титуляр при запазване условията на разрешението след уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната.“

§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. лицата, от които се приемат отпадъци за транспортиране;“.

3. Точка 3 се отменя.

§ 35. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в съответния регистър“ се заменят с „единен идентификационен код“.

2. Създават се т. 5 – 8:

„5. копия на писмени договори с лица, на които се предават отпадъците, притежаващи разрешителен документ по чл. 12, ал. 1 за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3;

6. за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци по шосе се представят следните документи:

а) копие от свидетелство за регистрация на транспортното средство;

б) копие от талон за преминал технически преглед;

в) копие от удостоверение на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;

г) копие от удостоверение за успешно положен изпит от водача на транспортното средство по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари ADR;

д) документ, удостоверяващ техническата пригодност на транспортното средство – за съответствието на транспортното средство с изискванията на международните договори по транспортиране на опасни товари;

7. за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци с железопътен транспорт се представят следните документи:

а) копие от удостоверение на консултант по безопасността, издавано по образец съгласно Правилника за железопътен превоз на опасни товари (RID), валидно за превози с железопътен транспорт;

б) документ, удостоверяващ пригодността на транспортното средство, съгласно изискванията, посочени в RID;

8. за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци от транспортни средства във водни обекти се представя копие от документ, доказващ пригодността на ползваните плаващи съоръжения и оборудването към тях за събиране на опасни отпадъци.“

§ 36. В чл. 52, ал. 2 накрая се добавя „или когато заявлението е подадено от организация по оползотворяване“.

§ 37. В чл. 53, ал. 2 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1“ и след тях се добавя „и отнема издадения регистрационен документ“.

§ 38. В чл. 54, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. декларация, че е търговец, с посочване на единен идентификационен код, а за чуждестранните лица – копие на документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя;“.

2. В т. 3 след думата „площадката“ се добавя „или разрешение по чл. 37“.

§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и прилага“ и се създават т. 1 и 2:

„1. документите по чл. 54, ал. 4, т. 2;

 2. документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.“

2. В ал. 3 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

§ 40. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „упълномощен“ се заменя с „оправомощен“;

б) в т. 2:

аа) в буква „а“ след думите „и цветни метали“ се добавя „по чл. 60, ал. 2“;

бб) създава се буквa „ж“:

„ж) е отпаднало правното основание за ползване на единствената площадка, вписана в лиценза;“

б) създава се т. 4:

„4. заличава вписана в лиценза площадка при:

а) наличие на мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите;

б) установена от комисията по чл. 56, ал. 1 липса на правно основание за ползване на имота, на който е разположена площадката, при условие че тя не е единствената, вписана в лиценза.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 се включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, освен когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в размер на 30 000 лв. В случай че заповедта за отнемането бъде потвърдена от съда с влязло в сила решение, банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2 и 4“.

4. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава дубликат на лиценза, когато е изгубен, откраднат или унищожен, въз основа на заявление на търговеца и декларация по ред, определен с наредбата по чл. 61.

(5) В 7-дневен срок от получаването на заповедта за отнемане, съответно прекратяване на лиценза за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговецът е длъжен да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза.“

§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „в деня на получаване или експедиране“ се заменят с „непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране“.

2. В ал. 2 след думите „по местонахождението на площадката“ се добавя „в срок до 7 дни след представянето им“.

3. В ал. 3 след думата „проводници“ се добавя „и части и съоръжения от подвижните жп състави или железния път“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) В тримесечен срок от преустановяване на дейността търговецът е длъжен да реализира наличните количества отпадъци от черни и цветни метали, както и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадката.“

§ 42. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

„1. единен идентификационен код на заявителя;“

б) точка 4 се отменя;

в) в т. 5 думите „дейностите“ и „временно съхраняване“ се заличават, а думите „или с общини“ се заменят с „и с общини“;

г) точка 6 се изменя така:

„6. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение по чл. 12, за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията на членовете на организацията по оползотворяване по този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;“

д) създават се т. 9, 10 и 11:

„9. учредителен акт на организацията по оползотворяване;

10. нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа;

11. проект на договор между организацията по оползотворяване и нейните членове.“

2. В ал. 6 се създава т. 4:

„4. да съдържа забранителни разпоредби за:

а) разпределяне на печалба;

б) издаване на облигации и акции с купони за дивидент;

в) отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителнични задължения;

г) издаване на акции на приносител;

д) включване в предмета на дейност на дружеството на дейности извън изрично посочените в § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби;

е) преобразуването на организацията чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала.“

3. В ал. 7 след думата „Заявлението“ се добавя „и програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4“, а думата „подава“ се заменя с „подават“.

§ 43. Създават се чл. 62а – 62в:

„Чл. 62а. (1) Правата по издаденото разрешение по чл. 62 не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват.

(2) Организацията по оползотворяване не може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала.

(3) Организацията по оползотворяване не може да сключва договор за извършване на одит с регистриран одитор, който е неин служител или акционер.

(4) Организацията по оползотворяване не може да има предмет на дейност, различен от посочения в § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби.

Чл. 62б. (1) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя към заявлението по чл. 62, ал. 2 сключени предварителни писмени договори с не по-малко от 10 общини с общо население не по-малко от 200 000 жители.

(2) Към заявлението по чл. 62, ал. 2 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя заверен от кмета на общината план за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип) и количествено-стойностна сметка.

(3) Окончателните договори трябва да съответстват на предварителните договори по ал. 1.

(4) Договорите по ал. 1 и 3 трябва да отговарят на минимални критерии и изисквания по наредбата по чл. 24, ал. 2 за съответния вид масово разпространени отпадъци.

Чл. 62в. В тримесечен срок от получаване на разрешението по чл. 62, ал. 1 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя на компетентния орган сключените окончателни договори съгласно представените договори по чл. 62, ал. 4, т. 5 и чл. 62б, ал. 1.“

§ 44. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „заявлението“ се добавя „и приложените към него документи, необходими“, а думата „отговаря“ се заменя с „отговарят“.

2. В ал. 2 след думите „Компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

3. В ал. 4 думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.

§ 45. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 запетаята и думите „ал. 4“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. на заявителя е отнето разрешение по реда на чл. 68 до една година преди подаване на настоящото заявление;“.

3. Създава се т. 3:

„3. не са спазени изискванията на чл. 63, ал. 4.“

§ 46. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя „на хартиен и електронен носител“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. актуализирана програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 съгласно изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 на хартиен и електронен носител;

3. документ за платена такса.

(3) В срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация органът по чл. 62, ал. 1 издава или мотивирано отказва удължаване на срока на разрешението.“

3. Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) Компетентният орган преценява дали заявлението по ал. 1 и приложените към него документи отговарят на изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(5) Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя в срок до един месец от постъпване на заявлението отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението и приложените към него документи, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по ал. 2.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) В срок до два месеца от изискването по ал. 5 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.“

§ 47. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 организацията по оползотворяване подава заявление на хартиен и електронен носител за изменение и/или допълнение на разрешението заедно с документите, удостоверяващи съответната промяна, до компетентния орган в едномесечен срок от настъпване на промяната.“

2. В ал. 3 и 4 след думите „заявление за изменение“ се добавя „и/или допълнение“.

3. Създават се ал. 5 – 8:

„(5) Компетентният орган преценява дали заявлението по ал. 2 и приложените към него документи отговарят на изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(6) Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя до един месец от постъпване на заявлението отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението и приложените към него документи, когато това е необходимо за изясняване на фактите в документите по ал. 2.

(7) В срок до два месеца от изискването по ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.

(8) Компетентният орган отказва да измени и/или допълни разрешението, когато:

1. заявлението за изменението и/или допълнението и/или приложените към него документи не отговарят на нормативните изисквания;

2. не са спазени изискванията на ал. 7.“

§ 48. В чл. 68 се създават т. 4 и 5:

„4. организацията по оползотворяване е разпределила печалба на своите акционери и/или съдружници;

5. е налице неизпълнение на чл. 62б.“

§ 49. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:

„(2) Компетентният орган и организацията по оползотворяване информират обществеността по подходящ начин за издаването на разрешение, както и за последващите му изменения и допълнения или отнемане на разрешението.“

§ 50. В глава пета се създава раздел IVa:

„Раздел ІVа

Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране

Чл. 71а. (1) За дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира депото.

(2) Натрупаните през експлоатационния период на депото средства по ал. 1 се използват за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съгласно разрешението или комплексното разрешително по чл. 12, ал. 1 и/или утвърдения от компетентните органи по околна среда проект за рекултивация.

(3) Сметката по ал. 1 е с преходен остатък в края на всяка календарна година.

(4) Редът и начинът за изчисляване на отчис­ленията се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.

(5) До 10-о число на текущия месец собственикът на депото превежда в сметката по ал. 1 месечните отчисления за предходния месец.

(6) Размерът на отчисленията за един тон депониран отпадък се актуализира на всеки три години.

(7) Средствата по ал. 2 за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не могат да са по-малко от средствата, определени по реда на наредбата по ал. 4.

Чл. 71б. (1) За изпълнение на задължението си по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото или на участък или клетка от него при наличие на необходимите условия за закриване съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 собственикът на депото подава заявление до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1.

(2) Редът и начинът за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1 се определят с наредбата по чл. 71а, ал. 4.

Чл. 71в. Собствениците на депа за инертни отпадъци се освобождават от задълженията по чл. 71а.

Чл. 71г. Изискванията на чл. 71а не се прилагат за депа за отпадъци, в които съвместно се депонират минни отпадъци по Закона за подземните богатства и отпадъци съгласно чл. 2, ал. 1, когато:

1. количеството на депонираните или предвидените за депониране минни отпадъци е преобладаващо, и

2. за изпълнението на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото се осигурява финансово обезпечение по реда на Закона за подземните богатства.

Чл. 71д. В срок до три месеца от преустановяване експлоатацията на депото собственикът започва извършването на дейностите по закриване на депото в съответствие с плана за закриване на депото.

Чл. 71е. (1) Лицата, чиито отпадъци се обезвреждат чрез депониране на регионално или общинско депо, правят отчисления в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.

(2) Отчисленията по ал. 1 имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.

(3) Натрупаните средства по ал. 1 се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, обезпечаващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Чл. 71ж. Отчисленията по чл. 71а, ал. 1 и чл. 71е, ал. 1, когато се правят от общини, са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 71з. Изискванията на този раздел не се прилагат за депа за отпадъци, които изцяло са включени в програмите за отстраняване на екологични щети, приети с решение на министъра на околната среда и водите, в съответствие със Закона за опазване на околната среда и акта на Министерския съвет съгласно § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.“

§ 51. В глава пета наименованието на раздел V се изменя така: „Трансграничен превоз на отпадъци“.

§ 52. Член 72 се изменя така:

„Чл. 72. (1) Превозът на отпадъци в рамките на Европейската общност със или без транзит през трети страни, вносът в Общността от трети страни, износът от Общността към трети страни, както и транзитът през Общността от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията и по реда на Регламент 1013/2006.

(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за Република България по прилагането на Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци по смисъла на чл. 53 от регламента.

(3) Компетентният орган по ал. 2 води специален регистър на издадените съгласно Регламент 1013/2006 нотификации за превоз на отпадъци от, за и през територията на Република България, за внос или износ от или към страни, които не са членки на Европейския съюз, както и на годишните справки-декларации по чл. 83.

(4) Всички нотификации по ал. 3 и документи по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци се представят на български или на английски език. В случаите, когато документите са представени на английски език, компетентният орган има право да изисква официален превод на български език.“

§ 53. Член 73 се изменя така:

„Чл. 73. (1) За превоз на отпадъци, за които съгласно Регламент 1013/2006 се изисква писмена нотификация, лицето, определено като нотификатор съгласно чл. 2, т. 15 от Регламент 1013/2006, изпраща до компетентния орган по чл. 72, ал. 2 документ за платена такса и документите по чл. 4 от Регламент 1013/2006, включително и:

1. единен идентификационен код или регистрационен номер от регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4 на нотификатора, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на нотификатора, издадени до три месеца преди датата на представянето му;

2. единен идентификационен код на превозвача/превозвачите, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на превозвача/превозвачите, издадени до три месеца преди датата на представянето му;

3. копие от съответното разрешение, регистрационен документ или лиценз за дейности с отпадъци съгласно заявените с нотификацията дейности;

4. копие от подписан договор съгласно чл. 5 от Регламент 1013/2006.

 (2) В случаите, когато се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка съгласно чл. 6 от Регламент 1013/2006, тя трябва да бъде представена под формата на банкова гаранция, застрахователна гаранция или застрахователна полица.

(3) При превози на отпадъци за Република България за операции по временно оползотворяване или обезвреждане финансовата гаранция или еквивалентната застраховка покрива стойността на разходите до завършване на превозите, удостоверено с издаване на сертификат съгласно чл. 15, буква „д“ от Регламент 1013/2006.

(4) При обща нотификация по чл. 13 от Регламент 1013/2006 за превоз от Република България финансовата гаранция или еквивалентната застраховка трябва да покрива цялото количество отпадъци, посочено в нотификацията, като се допуска частична финансова гаранция за част от количеството отпадъци в случаите по ал. 7.

(5) Когато финансовата гаранция по чл. 6 от Регламент 1013/2006 е представена под формата на банкова гаранция, банковият гарант се задължава неотменно, безусловно и при отправено първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция в полза на и по сметка на Министерството на околната среда и водите. Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и трябва да бъде издадена от чуждестранна банка с кредитен рейтинг АА на рейтингова агенция Moody‘s или от българска банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да бъде авизирана чрез българска банка.

(6) Застрахователната полица по чл. 6 от Регламент 1013/2006 се издава от застрахователно дружество, притежаващо лиценз, издаден по реда на Кодекса за застраховането. Застрахователната полица включва уговорка за плащане на пълния размер на сумата по застрахователното събитие в полза на Министерството на околната среда и водите при наличие на първо писмено поискване.

(7) Допуска се да тръгнат едновременно толкова превози, колкото са покрити от частичната финансова гаранция. В този случай всеки следващ превоз може да тръгне, след като се получи сертификатът по чл. 16, буква „д“ от Регламент 1013/2006.“

§ 54. Член 74 се изменя така:

„Чл. 74. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице при одобрение на условията за превоза издава писмено съгласие за неговото извършване чрез поставяне на подпис, печат и дата в нотификацията.

(2) Органът по ал. 1 издава мотивирана заповед в следните случаи:

1. при разрешаване на превоз по чл. 9, параграф 1, буква „б“ от Регламент 1013/2006 с поставяне на определени условия по чл. 10 от регламента;

2. при повдигане на възражение по чл. 9, параграф 1, буква „в“ от Регламент 1013/2006;

3. при оттегляне на съгласие по чл. 9, параграф 8 от Регламент 1013/2006.

(3) Заповедите по ал. 2 се изпращат от органа по ал. 1 до нотификатора по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(4) Заповедите по ал. 2 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, с която компетентният орган оттегля своето съгласие съгласно чл. 9, параграф 8 от Регламент 1013/2006, не спира нейното изпълнение.“

§ 55. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75. (1) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане, освен в следните случаи:

1. при задължение за приемане на отпадъка обратно съгласно чл. 22 и 24 от Регламент 1013/2006;

2. при превоз на остатъка, получен в резултат на третиране на отпадъци, с произход от България към други страни, за които в България няма съоръжения за рециклиране; в този случай превозът на остатъка се извършва с нова нотификация.

(2) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за оползотворяване, ако операторът на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, е оползотворил по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството превозвани до Република България отпадъци за оползотворяване в същата инсталация.“

§ 56. Член 76 се изменя така:

„Чл. 76. (1) Всеки превоз на отпадъци за Република България се извършва при следните изисквания:

1. съоръженията за крайно оползотворяване на отпадъци да имат достатъчен капацитет;

2. операторите на съоръжения по т. 1 да притежават съответните разрешения, регистрационни документи или лицензи за дейности с отпадъци съгласно нотификацията;

3. операторите на съоръжения по т. 1 да притежават разрешения за третиране и на остатъците от оползотворените отпадъци или да осигурят третирането на остатъците по екологосъобразен начин.

(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 1 по факс или с помощта на друго техническо средство до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците.

(3) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 2 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощ­та на друго техническо средство.

(4) Органът по чл. 72, ал. 2 отказва превоза за Република България с мотивирана заповед, когато:

1. не е изпълнено едно или повече от изискванията на ал. 1;

2. нотификаторът или получателят на отпадъците е санкциониран два или повече пъти за незаконен превоз на отпадъци, установен по реда на Регламент 1013/2006.

(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“

§ 57. Член 77 се изменя така:

„Чл. 77. (1) Превозът на отпадъци между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, се извършва през митнически учреждения, определени със съвместна заповед на директора на Агенция „Митници“ и министъра на околната среда и водите.

(2) При превоз на отпадъци между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща копие от нотификацията и копие от издадената заповед по реда на чл. 74, ал. 2 или ал. 3 до директора на Агенция „Митници“ и до директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите.“

§ 58. Член 78 се изменя така:

„Чл. 78. (1) При съществени промени съгласно чл. 17 от Регламент 1013/2006 в условията на превоза, за който има дадено съгласие, се изисква нова нотификация.

(2) За съществени се смятат следните промени по издадената нотификация:

1. увеличаване на количеството отпадък, посочено в нотификацията, или

2. промяна в маршрута, ако транзитните държави са различни от първоначално посочените в нотификацията, или

3. удължаване на срока за превоз, посочен в нотификацията.“

§ 59. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. (1) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 издава разрешение на оператора на съоръжения за оползотворяване в случаите и при условията на чл. 14 от Регламент 1013/2006.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава само за съоръжения за оползотворяване на отпадъци, посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, и които не са предназначени за междинни операции по оползотворяване.

(3) За издаване на разрешение по ал. 1 операторът на съоръжението за оползотворяване на отпадъци попълва заявление, към което се прилагат и следните документи:

1. единен идентификационен код;

2. копие от издаденото му разрешение по чл. 37 за извършване на дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда, в случаите, когато такова се изисква;

3. описание на използваната в съоръжението технология, включително кодовете на дейностите по оползотворяване.

(4) В заявлението по ал. 3 се посочват:

1. наименованието, седалището и адресът на управление на оператора на оползотворяващото съоръжение;

2. отпадъците, които ще се оползотворяват, както са посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, както и съответният код от Европейския каталог на отпадъците;

3. описание на химичния състав на отпадъка, когато е възможно;

4. количеството отпадъци, предвидено за оползотворяване;

5. информация относно количеството, състава и третирането на остатъците от оползотворяването;

6. срок на действие на разрешението, за който се кандидатства.

(5) С разрешението по ал. 1 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице дава уникален регистрационен номер на съоръжението за оползотворяване и изпраща на оператора на съоръжението копие от разрешението. Разрешението по ал. 1 не може да бъде със срок на действие, по-късен от 31 декември 2014 г.

(6) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща по факс или с помощта на друго техническо средство запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 3 и 4 до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците.

(7) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 6 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощ­та на друго техническо средство.

(8) При издаване на нотификация за отпадъци, предназначени за междинни операции по оползотворяване, чл. 14, параграф 4 от Регламент 1013/2006 се прилага, ако съоръжението за крайно оползотворяване притежава разрешение по ал. 1.“

§ 60. Член 80 се изменя така:

„Чл. 80. (1) При промяна в данните по чл. 79, ал. 3 и 4, както и при промяна в издаденото разрешение съгласно чл. 37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, операторът на инсталацията подава до министъра на околната среда и водите заявление за промяна в обстоятелствата, към което прилага писмени доказателства, удостоверяващи настъпилата промяна, в срока по чл. 45, ал. 2. Компетентният орган се произнася с решение по заявлението за промяна в обстоятелствата в едномесечен срок.

(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отнема издаденото разрешение за предварителното съгласие при настъпване на едно от условията на чл. 47, ал. 1. В този случай нотификаторът не може да кандидатства за издаване на ново разрешение в срок една година от датата на отнемане на разрешението.

(3) За удължаване срока на издаденото разрешение в срока по чл. 44, ал. 1 се подава заявление за удължаване, към което се прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е издадено. В този случай компетентният орган се произнася с решение в едномесечен срок.

(4) Издаденото разрешение за изменение и/или допълнение по ал. 1 или отказ да се издаде, измени, допълни или удължи срокът на разрешение за предварително съгласие се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 61. Член 81 се изменя така:

„Чл. 81. При незаконен превоз на отпадъци по чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006 органите по чл. 94а, ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни лица незабавно уведомяват писмено министъра на околната среда и водите и директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, по местонахождението на която е установен незаконният превоз.“

§ 62. Член 82 се изменя така:

„Чл. 82. (1) В случаите по чл. 22, т. 2 и чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.

(2) В случаите по чл. 24, т. 3 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед получателя да третира отпадъците по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.

(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на нотификатора, а в случаите по ал. 2 – на получателя, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(5) Ако разходите по задълженията съгласно ал. 1 и 2 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице съгласно ал. 1 и 2.“

§ 63. Член 83 се изменя така:

„Чл. 83. Всяко лице, извършващо транс­граничен превоз на отпадъци, за които не се изисква нотификация по Регламент 1013/2006, представя в Министерството на околната среда и водите годишна справка-декларация.“

§ 64. Член 84 се изменя така:

„Чл. 84. (1) Всяко лице, извършващо дейност като търговец по чл. 2, т. 12 или като брокер по чл. 2, т. 13 от Регламент 1013/2006, подава до министъра на околната среда и водите заявление за вписване в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4, в което посочва:

1. единен идентификационен код, наименование, седалище и адрес на управление;

2. вид, код и наименование на отпадъка, който ще се търгува.

(2) Към заявлението по ал. 1 се представя документ за платена такса.

(3) При непълнота на представените документи по ал. 1 или 2 министърът на околната среда и водите в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването й.

(4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотата по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверения на вписаните в регистъра по ал. 1 търговци и брокери.“

§ 65. Член 85 се изменя така:

„Чл. 85. Регистрираните лица по чл. 84 уведомяват министъра на околната среда и водите за всички промени по извършената им регистрация в 7-дневен срок от настъпването им.“

§ 66. Член 86 се изменя така:

„Чл. 86. Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отказва вписване в регистъра с мотивирана заповед:

1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел II;

2. при неотстраняването на непълнота на представените документи по чл. 84, ал. 1 или 2 в определения срок.“

§ 67. Член 87 се изменя така:

„Чл. 87. (1) Регистрацията на вписан в регистъра търговец или брокер се заличава:

1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел II;

2. по искане на търговеца, съответно на брокера;

3. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или при поставянето му под запрещение;

4. при неуведомяване в срок за промените по чл. 85.

(2) Заличаването на регистрацията по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите.“

§ 68. Член 88 се изменя така:

„Чл. 88. Заповедите по чл. 86 и чл. 87, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.“

§ 69. Член 89 се изменя така:

„Чл. 89. Нотификатори могат да бъдат единствено търговците и брокерите, вписани в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4.“

§ 70. Член 90 се изменя така:

„Чл. 90. За издаваните нотификации, разрешения и регистрационни документи по този раздел се събират такси, определени с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, одобрена от Министерския съвет.“

§ 71. Член 91 се изменя така:

„Чл. 91. Редът и начинът за изчисляване на размера на финансовите гаранции по този раздел и за предоставяне на годишните справки-декларации по чл. 83 се определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 72. В глава пета раздел Vа се отменя.

§ 73. Създава се чл. 93а:

„Чл. 93а. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол във връзка с правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 36, т. 1 от лицата по чл. 11, ал. 1.“

§ 74. Създава се чл. 94а:

„Чл. 94а. (1) Министърът на околната среда и водите, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорът на Агенция „Митници“ или оправомощени от тях длъжностни лица контролират трансграничния превоз на отпадъци по този закон и по Регламент 1013/2006 съобразно своите правомощия.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез:

1. директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е мястото на произход на отпадъка, или оправомощени от него лица – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква „а“ от Регламент 1013/2006;

2. директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия e местоназначението на превоза, или оправомощени от него лица – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква „б“от Регламент 1013/2006;

3. митническите органи и органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква „в“ от Регламент 1013/2006;

4. длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ – за случаите по чл. 50, т. 3, буква „г“ от Регламент 1013/2006.

(3) Органите и лицата по ал. 2, т. 3 и 4 могат в случай на съмнение за съответствието на отпадъка с придружаващите го документи или относно вида на отпадъка да поискат съдействие от съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва проверката. В този случай директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице оказва незабавно съдействие.

(4) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите може в случаите по ал. 2, т. 1 или 2 да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи. В този случай органите на Министерството на вътрешните работи оказват незабавно съдействие.“

§ 75. Член 95 се изменя така:

„Чл. 95. (1) Директорът на РИОКОЗ или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения.

(2) При извършване на проверките органите по ал. 1 съставят констативен протокол.

(3) При констатирани нарушения контролните органи дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.“

§ 76. В чл. 97, ал. 1 и 2 след думите „чл. 92, 93“ се поставя запетая и се добавя „93а“.

§ 77. Член 98 се изменя така:

„Чл. 98. Органът по чл. 94а, ал. 2, т. 1 и 2 осъществява контрол по трансграничния превоз на отпадъци и има правомощията съгласно чл. 97.“

§ 78. Създават се чл. 98а – 98г:

„Чл. 98а. Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол по трансграничния превоз на отпадъци в съответствие с този закон и митническото законодателство и могат да предприемат съответните действия по чл. 102а.

Чл. 98б. Органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на Главна дирекция „Охранителна полиция“ осъществяват контрол по трансграничния превоз съгласно този закон, Закона за Министерството на вътрешните работи и подзаконовите актове по неговото прилагане и могат да предприемат съответните действия по чл. 102а.

Чл. 98в. Органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ осъществяват контрол по трансграничния превоз на отпадъци съгласно този закон, съответните международни правни актове, ратифицирани от Република България със закон, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане и могат да предприемат съответните действия по чл. 102а.

Чл. 98г. Органите и лицата по чл. 94а, ал. 2 могат да извършват проверки и имат право на достъп до регистъра по чл. 72, ал. 3.“

§ 79. В чл. 99 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице във връзка с контрола върху продуктите, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите;“.

3. В т. 3 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

§ 80. В чл. 101 се създава ал. 3:

„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма спира дейността по извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на определена площадка в случай на неотстраняване на нарушението в 7-дневен срок от констатирането му.“

§ 81. Създават се чл. 102а и 102б:

„Чл. 102а. (1) За предотвратяване на административни нарушения на закона и на Регламент 1013/2006, както и за предотвратяване и преодоляване на последствията от тях, съответните контролни органи по чл. 94а, ал. 2, съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки:

1. временно спиране от движение на превоза;

2. преместване до подходящо място за сметка на превозвача на пътното превозно средство, заедно с отпадъка;

3. връщане на отпадъците в държавата по изпращането;

4. екологосъобразното третиране на отпадъците.

(2) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 1 и 2 се осъществяват чрез спиране от движение на превоза, а в случаите на автомобилни превози – и чрез отнемане на документа, установяващ регистрацията на превозното средство, до представяне на становище от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице относно отпадъка и превоза.

(3) Становището по ал. 2 съдържа указания за:

1. заплащането на парична гаранция, съответната глоба или имуществена санкция или прекратяване на административнонаказателното производство;

2. по-нататъшните мерки относно превоза на отпадъци, които следва да се предприемат.

(4) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат с мотивирана заповед на съответния компетентен орган по чл. 94а, ал. 1 или оправомощени от него длъжностни лица. Копие от съответната заповед заедно с копие на всички налични документи се изпращат незабавно на министъра на околната среда и водите и директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по факс или с помощта на друго техническо средство.

(5) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 3 и 4 се прилагат с мотивирана заповед на министъра на околната среда и водите. Копие от заповедта се изпраща незабавно до съответния орган или лице по чл. 94а, ал. 2, извършил проверката, по факс или с помощта на друго техническо средство.

(6) Размерът на паричната гаранция се определя със заповедта по ал. 4 и не може да бъде по-малък от минималния размер на глобата или имуществената санкция, предвидена за съответното нарушение, и не може да бъде по-голям от максималния размер на глобата или имуществената санкция, предвидена за това нарушение.

(7) Гаранцията се освобождава при прекратяване на административнонаказателното производство или се прихваща с влизане в сила на наказателното постановление.

(8) Неизползваната част от гаранцията се връща на вносителя незабавно след приключване на процедурите по ал. 7.

(9) Размерът на гаранцията, необходим за заплащане на глобата, съответно на имуществената санкция се внася по банкова сметка на Министерството на околната среда и водите.

(10) Принудителните административни мерки се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

Чл. 102б. При съмнение, че административното нарушение на закона във връзка с изискванията на Регламент 1013/2006 по смисъла на чл. 102а, ал. 1 съставлява престъпление по чл. 353б от Наказателния кодекс, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице незабавно уведомява компетентните органи на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за случая и изпраща копия от всички документи.“

§ 82. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „150“ се заменя с „300“, а числото „500“ се заменя с „1000“.

2. В ал. 2 числото „300“ се заменя с „600“, а числото „1000“ се заменя с „2000“.

3. В ал. 4 в текста преди т. 1 числото „700“ се заменя с „1400“, а числото „2000“ се заменя с „4000“.

4. В ал. 5 числото „1400“ се заменя с „2800“, а числото „4000“ се заменя с „8000“.

§ 83. В чл. 104а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде числото „1000“ се заменя с „2000“, числото „10 000“ се заменя с „20 000“ и числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Наказват се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, които:

1. нарушават изискванията на чл. 26а, ал. 1 или 2;

2. предоставят неверни данни, изискващи се при регистрация.“

§ 84. Създават се чл. 104б и 104в:

„Чл. 104б. (1) За нарушенията по чл. 19а, ал. 1 кметовете на общини и/или длъжностните лица се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв.

(2) Кмет на община, който не изпълни в срок задължението си за свикване на първо общо събрание на регионално сдружение по чл. 19б, ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

(3) Председател на регионално сдружение по чл. 19б, ал. 1, който не изпълни задължението си за свикване на общо събрание, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 104в. За неизпълнение на предписание по чл. 93, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 500 до 2000 лв.“

§ 85. В чл. 105 в текста преди т. 1 числото „700“ се заменя с „1400“, а числото „2000“ се заменя с „4000“.

§ 86. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“, а числото „3000“ се заменя с „6000“;

б) в т. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се добавя „и 3“;

в) в т. 2 думите „подзаконовите нормативни актове по прилагането му“ се заменят с „наредбата по чл. 27, ал. 1“;

г) точка 3 се изменя така:

„3. не изпълнява задължението си по чл. 29, ал. 1, ал. 3 и/или 4“;

д) създават се т. 6, 7 и 8:

„6. не предостави информация и не води отчетност съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

7. предостави невярна информация и/или води невярна отчетност съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

8. не осигури достъп до помещенията и документите на длъжностното лице, извършващо проверката.“

2. В ал. 2 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“.

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се заменя със „7000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. нарушава изискванията за трансграничен превоз на отпадъци съгласно Регламент 1013/2006, както и глава пета, раздел V от закона, ако нарушението не съставлява престъпление.“

4. В ал. 4:

а) в т. 1 числото „2000“ се заменя с „4000“, а числото „6000“ се заменя с „12 000“;

б) в т. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

в) в т. 3 числото „7000“ се заменя с „14 000“, а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

5. В ал. 6:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „На юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., когато:“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. пуска на пазара батерии и акумулатори:

а) съдържащи живак или кадмий над определените стойности по наредбата по чл. 24, ал. 2;

б) които не са маркирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 2;“

в) в т. 2 и 5 думите „произвежда и/или внася и“ се заличават;

г) създава се т. 6:

„6. пуска на пазара електрическо и електронно оборудване:

а) което не е маркирано в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 2;

б) както и електрически лампи с нажежаема жичка и осветителни тела в домакинствата, съдържащи олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилетери, когато съществува забрана за това.“

6. Създават се ал. 10 и 11:

„(10) Наказва се с имуществена санкция в размер 10 000 лв. организация по оползотворяване, която:

1. не спазва условията към разрешението по чл. 62;

2. не предостави информация и не води отчетност съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

3. предостави невярна информация и/или води невярна отчетност съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

4. не осигури достъп до помещенията и документите на длъжностното лице, извършващо проверката.

(11) При повторно нарушение по ал. 10 имуществената санкция е в двоен размер.“

§ 87. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се заменя със „7000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

б) в т. 3 след думата „които“ се добавя „не са предварително третирани“ и се поставя запетая;

в) в т. 11 накрая се добавя „и/или в съдове за събиране на битови или масово разпространени отпадъци“;

г) създават се т. 13, 14 и 15:

„13. допуска смесване на опасни отпадъци от медицинската дейност с други опасни отпадъци, вещества и материали и възпрепятства последващата технология за обезвреждане и/или оползотворяване;

14. предава за депониране нетретирани опасни отпадъци от лечебните заведения;

15. третира отпадъци от лечебните заведения в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 4.“

2. В ал. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“, а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

3. Създават се ал. 5 – 7:

„(5) Юридическо лице или едноличен търговец, което не прави месечни отчисления в банковата сметка по чл. 71а, ал. 1, в случаите, когато такава се изисква, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на невнесените по сметката парични средства.

(6) Длъжностно лице, което не спази забраната по чл. 7, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

(7) Наказва се с имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. юридическо лице или едноличен търговец, който експлоатира депо за отпадъци без наличие на определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а.“

§ 88. В чл. 108 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 числото „3500“ се заменя със „7000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

3. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

б) в т. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“, а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

§ 89. Създава се чл. 108а:

„Чл. 108а. (1) За извършване на превоз на отпадъци, определен като незаконен съгласно чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006, или за нарушаване на забраните по чл. 75 физическите лица се наказват с глоба от 5000 до 25 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(2) За нарушение на чл. 15, букви „в“, „г“ и „д“, чл. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, чл. 35, параграф 3, буква „в“, чл. 38, параграф 3, буква „б“ и чл. 42, параграф 3, буква „в“ от Регламент 1013/2006 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

(3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 102 и 102а физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.“

§ 90. Член 109 се изменя така:

„Чл. 109. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;

2. извършва продажба на портативни батерии и акумулатори, но не предоставя място за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на територията, на която извършва продажбата;

3. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;

4. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях;

5. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5 на сто от общото количество събрани акумулатори;

6. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него батерии и акумулатори в законоустановения срок;

7. извършва обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 20 000 лв.“

§ 91. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Наказват се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, които:

1. умишлено нарушават целостта на излезли от употреба газоразрядни лампи и електронно- лъчеви тръби, освен ако притежават разрешение по чл. 12, ал. 1 за тази дейност;

2. поставят на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи;

3. поставят излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в съдове за битови отпадъци или ги смесват с други отпадъци;

4. извършват обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, на части или материали от него, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени;

5. не обезвреждат неподлежащите на повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване съгласно изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6. не предвидят и не предоставят на територията, на която извършват продажба на електрическо и електронно оборудване, място за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в бита.“

2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

§ 92. В чл. 111 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“;

б) в т. 1, буква „а“ след думата „метали“ се добавя „и арсен“;

в) в т. 2, буква „б“ думите „плодови и зеленчукови култури“ се заменят с „овощни и зеленчукови култури и лозя“.

2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

§ 93. В чл. 112 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“.

2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

§ 94. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“;

б) създават се т. 6 – 9:

„6. съхранява и/или изхвърля отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата;

7. третира, включително изгаря, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;

8. смесва отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност и разтворители;

9. изхвърля отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. не представи информация за притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили;

2. не спази сроковете, поставени в плана за почистването и/или обезвреждането на притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, утвърден със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено оборудването.“

3. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

б) в т. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“, а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

§ 95. В чл. 114 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“.

2. В ал. 3, т. 1 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

§ 96. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 след думите „всякакъв вид и количества“ се добавя „и части и съоръжения от подвижните жп състави или железния път“;

б) в т. 5 думите „в деня на получаване или експедиране“ се заменят с „непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране“;

в) създават се т. 10 – 14:

„10. приема удостоверение или декларация с невписани всички изискуеми данни за предавания отпадък;

11. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната площадка;

12. не предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отнетия или прекратения лиценз в тридневен срок от получаването на съответната заповед;

13. нарушава заповедите по чл. 101, ал. 3;

14. нарушава изискванията на чл. 60, ал. 6.“

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 и 2 се налагат имуществени санкции в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 – от 2000 до 6000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се налага имуществена санкция в размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 – от 4000 до 12 000 лв.“

§ 97. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „700“ се заменя с „1400“, а числото „2000“ се заменя с „4000“.

2. В ал.  2:

а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“;

б) в т. 1 думите „излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак“ се заменят с „опасните отпадъци от потока битови отпадъци, различни от тези по чл. 16, ал. 3, т. 11“;

в) точка 3 се отменя;

г) в т. 6 след думите „моторни масла“ се добавя „върху общински имот“;

д) в т. 7 думите „или когато не осигури най-малко едно място на 1000 жители“ се заменят с „и акумулатори върху общински имоти на територията на общината“;

е) създават се т. 8 и 9:

„8. не определи местата за разполагане на съдове, местата за разделно събиране и площадките за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване върху общински имоти на територията на общината;

9. не организира изграждането на обект за третиране на отпадъци в сроковете, посочени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1.“

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се заменя със „7000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

б) създава се т. 7:

„7. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконен превоз на отпадъци, за временно спиране от движение на превоза или за премахване на други последици от нарушенията.“

4. В ал. 4:

а) в т. 1 числото „1400“ се заменя с „2800“, а числото „4000“ се заменя с „8000“;

б) в т. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;

в) в т. 3 числото „7000“ се заменя с „14 000“, а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.

§ 98. Създава се чл. 116а:

„Чл. 116а. Кмет на община, който не предприеме действията по чл. 17 или не предприеме в нормативно определения срок действията по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и на други съоръжения за третиране на битови и/или строителни отпадъци, се наказва с глоба в размер на 20 000 лв.“

§ 99. В чл. 117 числото „1500“ се заменя с „3000“, числото „5000“ се заменя с „10 000“, числото „3000“ се заменя с „6000“ и числото „10 000“ се заменя с „20 000“.

§ 100. Създава се чл. 117а:

„Чл. 117а. Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 500 лв. или имуществена санкция до 2000 лв. включително.“

§ 101. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 104а“ се добавя „104б и 104в“ и се поставя запетая и след думите „чл. 116“ се поставя запетая и се добавя „116а“.

2. В ал. 2 навсякъде думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

3. В ал. 3 думата „упълномощени“ се заменя с „оправомощени“.

§ 102. Създават се чл. 118a и 118б:

„Чл. 118а. (1) Нарушенията по чл. 108а се установяват с акт на съответния компетентен орган по чл. 94а, ал. 2, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 118б. (1) Нарушенията по чл. 107, ал. 1, т. 13 – 15 се установяват и с акт на компетентния орган по чл. 95, ал. 1 и наказателните постановления се издават от директора на РИОКОЗ или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 103. В чл. 119 думите „и по чл. 109, ал. 1“ се заличават.

§ 104. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 8, буква „н“ след думите „-код D13“ се създава изречение второ: „При отсъствие на друг подходящ код D този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 – D12.“;

б) в т. 17, буква „м“ след думите „код – R12“ се създава изречение второ: „При отсъствие на друг подходящ код R този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 – R11.“;

в) в т. 23 думите „от един и същи вид в продължение на тригодишен период“ се заличават.

2. Създава се § 1а:

„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:

1. Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците.

2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците.

4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци.

5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки.

7. Директива 2004/12/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки.

8. Директива 2005/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки.

9. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства.

10. Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 година относно обезвреждането на отработени масла.

11. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ).

12. Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

13. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието.

14. Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци.

15. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 година относно отпадъци от производството на титанов диоксид.

16. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 година относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис.

17. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 година относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис.“

Преходни и заключителни разпоредби

§105. (1) Изискванията на чл. 71а не се прилагат за регионални или общински депа за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г. остатъчният капацитет на депото е по-малък от 10 на сто от общия капацитет на депото, който е в експлоатация.

(2) Изискванията на чл. 71а не се прилагат за депа за отпадъци, за които определеният срок за преустановяване на тяхната експлоатация е преди 1 януари 2012 г.

§106. Операциите R12 и R13 не се зачитат за изпълнение на целите на наредбите по чл. 24, ал. 2.

§ 107. В останалите текстове на закона думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

§ 108. (1) Решенията по чл. 19б, ал. 2 и 3 се вземат в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) В срок три години от влизането в сила на този закон общините от регионите по чл. 28, ал. 4, където има създадени сдружения и сключени споразумения по досегашния ред на чл. 19а, създават регионални сдружения съгласно изискванията на този закон. Заварените регионални сдружения и споразумения подлежат на прекратяване съгласно разпоредбите на българското законодателство, а имуществените и другите отношения, възникнали при и по повод тяхното учредяване или сключване, се уреждат по споразумение между страните. Ако общините изберат да запазят заварените сдружения и споразумения, се прилагат разпоредбите на чл. 19б, ал. 10.

(3) В срока по ал. 2 разпоредбата на чл. 19б, ал. 10 не се прилага спрямо регионалните сдружения и сключените споразумения по досегашния ред на чл. 19а.

§ 109. (1) Започнатите към датата на влизане в сила на този закон процедури по издаване на разрешение за събиране и временно съхраняване на мястото на образуване или за транспортиране на опасни отпадъци се прекратяват служебно от компетентния орган, а размерът на заплатената такса се възстановява.

(2) Издадените разрешения за извършване на дейности по транспортиране на опасни отпадъци запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на този закон.

§ 110. Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, получили разрешения до влизането в сила на този закон, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 62б в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

§ 111. Издадените разрешения по чл. 37 и регистрационни документи по чл. 52 на организации по оползотворяване запазват действието си за срок от шест месеца от влизането в сила на този закон.

§ 112. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ след думите „третиране на отпадъци“ се добавя „и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“.

2. В чл. 178, ал. 3 се създава т. 5:

„5. липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а от Закона за управление на отпадъците.“

§ 113. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г. и бр. 12, 23, 47 и 82 от 2009 г.) в чл. 614 се създава ал. 7:

„(7) В масата на несъстоятелността не се включват сумите по банковата сметка по чл. 71а, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.“

§ 114. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) в чл. 91, ал. 3, т. 8 след думите „опасни товари“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително превоз на отпадъци в случаите по чл. 50, т. 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци“.

§ 115. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6, 82 и 93 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. Създава чл. 31а:

„Чл. 31а. (1) Лице, което изнася съответни количества котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра с вече платена такса по чл. 31, има право на нейното възстановяване в 20-дневен срок от подаването на документите, удостоверяващи износа пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

(2) Лицето по ал. 1 удостоверява извършения износ със следните документи:

1. фактура за закупени съответни количества котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра по цени с включена такса, в която таксата е посочена отделно;

2. експортна фактура;

3. митническа декларация за износ или друг документ, доказващ извършения износ съгласно митническото законодателство на Република България;

4. копие от платежно нареждане за плащане на таксата по сметката на ПУДООС;

5. заявление по образец съгласно приложението.

(3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяването на основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицето по ал. 1.“

2. Създава се приложение към чл. 31а, ал. 2, т. 5:

„Приложение  към чл. 31а, ал. 2, т. 5

                         До Предприятието за

                         управление на дейностите

                         по опазване на околната среда

                         по чл. 60 от ЗООС

ЗАЯВЛЕНИЕ

за възстановяване на внесена такса за котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра

А. Наименование и адрес на лицето: ………………....

Данъчен номер:………………………………

БУЛСТАТ:…………………………………....

Б. Вид и количество на изнесените горива:


по ред


Вид на горивото


Количество (тона)


Единичен размер на таксата


Сума (в лв.) 


Общо:


Долуподписаният ………………………………………...……

Декларирам, че представлявам лицето, посочено в буква „А“, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Като доказателство за заявеното в буква „Б“ прилагам следните документи по смисъла на чл. 31а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух:

1. .…………………………………………………………………………

2. .…………………………………………………………………………

3. .…………………………………………………………………………

4. .…………………………………………………………………………

Дата:. .………………………………………………………………………

Длъжност: ……………………………………

Подпис и печат:………………………………………..….


 


Попълва се от ПУДООС

1. Сума, подлежаща на възстановяване:…………………………………………………………...

2. Проверил достоверността на данните, посочени от лицето по буква „А“…………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия, длъжност)

Дата: ……………………………………………………………………………………………………………….….

Забележка. Формуляри, попълнени на ръка, не се разглеждат. Стойностите се посочват в левове.


 


§ 116. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г.) в § 1, т. 11, буква „к“ от допълнителната разпоредба след думата „отпадъци“ се добавя „от лечебните и здравните заведения“.

§ 117. Разпоредбите на § 50 (с изключение на чл. 71д), § 105 и § 112, т. 2 влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4421