Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
Дата на приемане 10/09/2009
Брой/година Държавен вестник 74/2009

 


УКАЗ № 310

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, приет от XLI Народно събрание на 10 септември 2009 г.

Издаден в София на 11 септември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г. и бр. 36 от 2009 г.)

§ 1. В § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 36 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „2004 – 2005 г.“ се добавя „и 2005 – 2006 г.“, след думите „2005 – 2006 г.“ се добавя „и 2006 – 2007 г.“, а думите „през учебната 2009 – 2010 г.“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „2005 – 2006 г.“ се заменят с „2006 – 2007 г.“, а думите „2006 – 2007 г.“ се заличават.

Допълнителна разпоредба

§ 2. Навсякъде в закона думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

Заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35 и 36 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 4. В Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 5. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г., изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 6. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 12 и 32 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“, „заместник-министър на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 7. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 8. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) в чл. 2 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 9. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 10. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 13 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта и науката“.

§ 11. В Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 2 думите „заместник-министър на образованието и науката“ се заменят със „заместник-министър на образованието, младежта и науката“.

§ 12. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; изм., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 25 и 47 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1 думите „заместник-министър на образованието и науката“ се заменят със „заместник-министър на образованието, младежта и науката“.

2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 13. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.) в чл. 12, т. 5 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 14. В Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 31 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

2. В чл. 33, ал. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 15. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 35 от 2009 г.) в чл. 19, ал. 5 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 16. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.

2. В ал. 5, т. 1, буква „е“ думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 17. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 18. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 4 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 19. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19 и 47 от 2009 г.) в чл. 115, ал. 1, т. 5 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 20. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12 и 23 от 2009 г.) в чл. 41, т. 3 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92 и 99 от 2005 г., бр. 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“ и „министъра на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“ и „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 22. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г.,бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.) в чл. 5, буква „м“ думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 23. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г.) в чл. 35а, ал. 3 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 24. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 35 от 2009 г.) в чл. 39, ал. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 25. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19 и 42 от 2009 г.) в чл. 20, т. 2 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 26. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14 и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 27. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 29, ал. 1 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 28. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 3 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 29. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36 и 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 30. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 25 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 31. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 32. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.) в чл. 84, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 33. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 от 2009 г.) в чл. 11, ал. 1 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 34. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27 и 42 от 2009 г.) в чл. 131 навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 35. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 5, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 36. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32 и 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“, „заместник-министър на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 37. В Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 2 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 38. В Закона за обществените библиотеки (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) в чл. 47, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 39. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 40. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14 и 41 от 2009 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 41. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г.) в чл. 45, ал. 2 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 42. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение №8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“, „министърът на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“, „министърът на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 43. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 44. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 9, ал. 3, т. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 45. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23 и 41 от 2009 г.) в чл. 23а, ал. 3 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“.

§ 46. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32 и 36 от 2009 г.) в чл. 24б, ал. 5 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 47. В Семейния кодекс (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 94, ал. 6 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.

2. В чл. 114, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10948