Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Дата на приемане 22/10/2009
Брой/година Държавен вестник 88/2009

 


УКАЗ № 364

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет от ХLI Народно събрание на 22 октомври 2009 г.

Издаден в София на 4 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30 и 38 от 2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „Министерствотона вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „за Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, за Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 6 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, в Държавна агенция „Национална сигурност“.

2. В § 7:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, на държавните служители от Главна дирекция „Охрана“ и от Главна дирекция „Изпълнениe на наказанията“ към Министерството на правосъдието“;

б) създава се ал. 2:

„(2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител от служителите, преминали в Държавна агенция „Национална сигурност“, в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнениe на наказанията“ към Министерството на правосъдието, се зачита за прослужено време по ал. 1.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12116