Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Дата на приемане 06/11/2009
Брой/година Държавен вестник 88/2009

 


УКАЗ № 372

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от ХLI Народно събрание на 6 ноември 2009 г.

Издаден в София на 6 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; бр. 65 от 2008 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23 и 41 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 262 се създава ал. 8:

„(8) Със средства от републиканския бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване могат да се заплащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в списъка по ал. 1, необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12479