Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Дата на приемане 16/12/2009
Брой/година Държавен вестник 103/2009

 


УКАЗ № 408

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от ХLI Народно събрание на 16 декември 2009 г.

Издаден в София на 22 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88 и 93 от 2009 г.)

Параграф единствен. В чл. 16, ал. 3 думата „предлага“ се заменя с „може да предложи“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13678