Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите
Име на законопроекта ЗИД на Закона за събранията, митингите и манифестациите
Дата на приемане 17/03/2010
Брой/година Държавен вестник 24/2010

 


УКАЗ № 81

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от ХLI Народно събрание на 21 януари 2010 г., повторно приет на 17 март 2010 г.

Издаден в София на 23 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.; изм., бр. 11 от 1998 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Народното събрание“ се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Обозначена зона е зоната за сигурност около сградите по ал. 2, която обхваща не по-малко от пет и не повече от двадесет метра от съответната сграда. Обозначената зона може да се определя за всеки конкретен случай по предложение на администрацията на органите по ал. 2, след съгласуване с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, и се утвърждава от кмета на Столична община, за което се уведомява организаторът на събранието, митинга или манифестацията.“

§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството“ се заменят с „кмета на общината“.

§ 3. В чл. 9, ал. 2 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът“ се заменят с „Кметът на общината“.

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „председател“ се заменя с „организаторите, подписали уведомлението по чл. 8, ал. 1“.

2. В ал. 2 думата „председателя“ се заменя с „организаторите по ал. 1“.

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството“ се заменят с „кмета на общината“, а думите „пет дни“ се заменят със „72 часа“.

2. В ал. 2 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът“ се заменят с „Кметът на общината“.

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът“ се заменят с „кметът на общината“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет или кметът“ се заменят с „Кметът на общината“;

 б) в т. 1 думите „обществен и държавен строй“ се заменят с „ред“.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася по нея в срок от 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и е окончателно.

(5) За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината, съответно кметът на кметството, уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.“

4. Алинея 6 се отменя.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал.1 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът“ се заменят с „Кметът на общината“.

2. В ал. 2 думата „незабавно“ се заличава.

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „съответните органи на народните съвети“ се заменят с „длъжностни лица, определени от кмета на общината“.    

2. В ал. 3 думата „съответно“ се заличава, а думите „председателя на изпълнителния комитет на общинския или на областния народен съвет“ се заменят с „кмета на общината“.

§ 9. В допълнителните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 1 думата „другарски“ се заменя с „други“, а думите „събранията по месторабота и събранията, предвидени с нормативен акт“ се заменят с „каквито и да било събрания на закрито“.

2. В § 3 думите „народните съвети“ се заменят с „кметовете на общини“.

Преходна разпоредба

§ 10. (1) Подадените преди влизането в сила на този закон писмени уведомления се разглеждат от органа, пред който са подадени. Отказите подлежат на обжалване при условията и по реда на този закон.

(2) Отказите, постановени преди влизането в сила на този закон и по които срокът на обжалване не е изтекъл, се обжалват при условията и по реда на този закон.

(3) Висящите пред районните съдилища дела се разглеждат по досегашния ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 януари 2010 г. и на 17 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2534