Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията
Дата на приемане 02/07/2010
Брой/година Държавен вестник 54/2010

 


УКАЗ № 186

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за защита на конкуренцията, приет от ХLI Народно събрание на 2 юли 2010 г.

Издаден в София на 7 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията се състои от петима членове, в т. ч. председател, заместник-председател и трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок 5 години.“

2. В ал. 4 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателят“.

3. В ал. 5, изречение второ думите „Заместник-председателите получават“ се заменят със „Заместник-председателят получава“.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателя“.

2. В ал. 5 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателя“, а думата „заместник-председатели“ се заменя със „заместник-председател“.

3. В ал. 6 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателя“.

§ 3. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:

„(2) При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател. Когато председателят отсъства от страната или ползва законоустановен отпуск, той делегира правомощията си на заместник-председателя със заповед за всеки конкретен случай.“

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 цифрата „4“ се заменя с „3“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя с „3“;

б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се заменят съответно с „5“ и „3“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) До встъпването в длъжност на новите членове на Комисията за защита на конкуренцията досегашните членове продължават да осъществяват правомощията си.

§ 6. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията приема изменения и допълнения на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията.

§ 7. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 и 82 от 2009 г.) в чл. 122в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с „трима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя с „3“;

б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се заменят съответно с „5“ и „3“.

§ 8. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 47, 99 и 103 от 2009 г.) в чл. 90 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с „трима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя с „3“;

б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се заменят съответно с „5“ и „3“.

§ 9. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 1, т. 9 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателят“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5685