Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Дата на приемане 14/10/2009
Брой/година Държавен вестник 85/2009

 


УКАЗ № 356

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, приет от ХLI Народно събрание на 14 октомври 2009 г.

Издаден в София на 20 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производи­тели (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 16 накрая се добавя „и по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция“.

§ 2. В чл. 23 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а след думата „институт“ се добавя „Националната агенция за приходите“.

§ 3. В чл. 40, ал. 3 думите „постоянно затревени площи“ се заменят с „постоянните пасища“ и се създава изречение второ: „Министърът на земеделието и храните определя с наредба общи и регионални критерии за постоянни пасища, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.“

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 22 се изменя така:

„22. „Постоянно пасище“ е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с чл. 22, 23 и 24 на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти, и земи, оставени под угар в съответствие с чл. 39 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните.“

§ 5. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думата „продоволствието“ се заменя с „храните, който дава указания по прилагането му“.

Допълнителна разпоредба

§ 6. В останалите текстове на закона думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

11850