Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Дата на приемане 22/12/2009
Брой/година Държавен вестник 103/2009

 


УКАЗ № 417

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от ХLI Народно събрание на 22 декември 2009 г.

Издаден в София на 23 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г. и бр. 25, 33 и 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 10:

„10. е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.“

§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет не може да бъде прекратен предсрочно поради подаване на оставка на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство за налагане на наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност по чл. 308, ал. 3, до приключване на производството.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „член на Висшия съдебен съвет“ се заменят с „изборен член на Висшия съдебен съвет“ и думите „избран от органите на съдебната власт“ се заличават.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „започва по искане“ се заменят с „може да започне и по искане.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 или 4“ се заменят с „ал. 4 или 5“.

§ 3. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 4. В чл. 225, ал. 2 се създава изречение второ: „Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3.“

§ 5. В чл. 232 след думите „освобождаване от длъжност на“ се добавя „изборен член на Висшия съдебен съвет“.

§ 6. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) На изборен член на Висшия съдебен съвет се налага дисциплинарно наказание за извършено тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) За накърняване престижа на съдебната власт от изборен член на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е предсрочно прекратен поради подаване на оставка на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията, същият носи дисциплинарна отговорност, ако е възстановен на длъжност съдия, прокурор или следовател.“

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 7. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) За извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 2 на изборен член на Висшия съдебен съвет се налага дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 8. В чл. 310, ал. 3 изречение второ се изменя така: „При нарушение по чл. 307, ал. 2, предложение трето и по чл. 307, ал. 4, т. 4 сроковете по ал. 1 започват да текат от публичното оповестяване на действията, накърняващи престижа на съдебната власт.“

§ 9. В чл. 311, т. 2 се създава буква „в“:

„в) по чл. 308, ал. 3 на изборен член на Висшия съдебен съвет.“

§ 10. В чл. 316 ал. 1 се изменя така:

„(1) Дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4 и 6 на съдия, прокурор и следовател, дисциплинарните наказания на административен ръководител и на заместник на административния ръководител, както и дисциплинарното наказание по чл. 308, ал. 3 на изборен член на Висшия съдебен съвет се налагат с решение на Висшия съдебен съвет.“

§ 11. Член 324 се изменя така:

„Чл. 324. Влязлото в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител, както и на изборен член на Висшия съдебен съвет се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 12. Образуваните дисциплинарни производства, свързани с предсрочно прекратяване мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, се приключват по реда на този закон.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13862