Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Дата на приемане 22/12/2009
Брой/година Държавен вестник 103/2009
УКАЗ № 418

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, приет от ХLI Народно събрание на 22 декември 2009 г.

Издаден в София на 23 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 52 от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г., бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г. и бр. 26 от 2008 г.)

§ 1. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ДВ, бр. 12 от 2004 г.) думите „тригодишен срок от влизането му в сила“ се заменят със „срок до 31 декември 2011 г.“.

§ 2. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2006 г. и бр. 26 от 2008 г.) думите „тригодишен срок от влизането му в сила“ се заменят със „срок до 31 декември 2011 г.“.

§ 3. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2006 г. и бр. 26 от 2008 г.) думите „2009 г.“ се заменят с „2011 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на:

1. параграф 1, който влиза в сила от 17 февруари 2007 г.;

2. параграф 2, който влиза в сила от 9 април 2008 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13862