Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Дата на приемане 03/02/2010
Брой/година Държавен вестник 13/2010

 


УКАЗ № 25

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 3 февруари 2010 г.

Издаден в София на 12 февруари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; бр. 63 от 2008 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; бр. 47 от 2009 г. – Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 519 се правят следните допълнения:

1. В заглавието накрая се добавя „и общини“.

2. В ал. 1 накрая се добавя „и общини“.

3. В ал. 2, изречение първо след думата „учреждения“ се добавя „и общини“.

§ 2. В чл. 520 се правят следните изменения:

1. В заглавието думите „общини и“ се заличават.

2. В ал. 1 думите „общините и другите“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1094