Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията
Дата на приемане 11/03/2010
Брой/година Държавен вестник 24/2010

 


УКАЗ № 70

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за администрацията, приет от ХLI Народно събрание на 11 март 2010 г.

Издаден в София на 19 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г. и бр. 35 и 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5а ал. 4 се изменя така:

„(4) Органите на изпълнителната власт осъществяват контрол за спазване на правилата за административно обслужване.“

§ 2. Член 46 се изменя така:

„Чл. 46. (1) В министерството се създава инспекторат на пряко подчинение на министъра за осъществяване на административен контрол.

(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. подобряване работата на администрацията.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от съответния орган на изпълнителната власт въз основа на методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2.

(4) Инспекторатът:

1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

(5) Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(6) В администрациите, които не се обхващат от контрола по ал. 5, се създават инспекторати.

(7) Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки по ал. 4 през предходната година.“

§ 3. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 2:

„2. предлага на министър-председателя за утвърждаване методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията;“

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се добавя „и взаимодействието им със специализираните контролни органи“;

в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5;

г) създава се т. 6:

„6. разработва и утвърждава Методика за оценка на корупционния риск;“

д) досегашната т. 5 става т. 7.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Главният инспекторат представя на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки, изготвен въз основа на докладите по чл. 46, ал. 7.“

§ 4. В чл. 46б се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „и служителите по чл. 46, ал. 5“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „или служителят по чл. 46, ал. 5“ се заличават.

§ 5. В чл. 61 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „В Министерството на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Към Министерския съвет“.

2. В ал. 4 думите „наредба на министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „наредба, приета от Министерския съвет“.

§ 6. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „главния секретар на Министерския съвет“.

2. В ал. 2 думите „Министърът на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министър-председателят“.

§ 7. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министерския съвет“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. До приемането на нова наредба по чл. 61, ал. 4 се прилага действащата наредба, доколкото не противоречи на този закон.

§ 9. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 61, ал. 4.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2323