Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм
Име на законопроекта Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията
Дата на приемане 10/06/2010
Брой/година Държавен вестник 47/2010

 


УКАЗ № 155

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм, приет от ХLI Народно събрание на 10 юни 2010 г.

Издаден в София на 17 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм

Член единствен. Приема следната декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, одобрена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 21 ноември 1947 г.:

„Република България заявява, че разширява направената с Указ № 388 на Президиума на Народното събрание декларация (обн., ДВ, бр. 37 от 1968 г.; доп., бр. 113 от 1999 г.) и ще прилага разпоредбите на Конвенцията и по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията.“

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Лъчезар Иванов

4991