Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф
Дата на приемане 21/07/2010
Брой/година Държавен вестник 59/2010

 


УКАЗ № 221

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф, приет от ХLI Народно събрание на 21 юли 2010 г.

Издаден в София на 28 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурност­та на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф

Чл. 1. Ратифицира Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 43 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.), подписан на 14 октомври 2005 г. в Лондон.

Чл. 2. Ратифицира Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф (ратифициран със закон – ДВ, бр. 43 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.), подписан на 14 октомври 2005 г. в Лондон.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6212