Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Дата на приемане 21/10/2010
Брой/година Държавен вестник 87/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 297

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от ХLI Народно събрание на 21 октомври 2010 г.

Издаден в София на 27 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 47 и 82 от 2009 г.)

Параграф единствен. Член 84 се изменя така:

„Български дипломатически и консулски представители

Чл. 84. (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:

1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;

2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;

3. да съставят нотариални завещания на български граждани.

(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8515