Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за Селскостопанската академия
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия
Дата на приемане 23/09/2010
Брой/година Държавен вестник 78/2010

 


УКАЗ № 274

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Селскостопанската академия, приет от ХLI Народно събрание на 23 септември 2010 г.

Издаден в София на 30 септември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10, 74 и 99 от 2009 г.)

Параграф единствен. В чл. 3, ал. 5 в тек­ста преди т. 1 думите „след съгласуване със съответните ръководители на институциите по ал. 2“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7747