Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Дата на приемане 29/07/2010
Брой/година Държавен вестник 63/2010

 


УКАЗ № 246

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.

Издаден в София на 2 август 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г. и бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.)

§ 1. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. Общите правила за сигурността в гражданското въздухоплаване се уреждат в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ, L 97/72 от 9 април 2008 г.).“

§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване.“

§ 3. В чл. 16а т. 5 се отменя.

§ 4. В чл. 16б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите „гражданското въздухоплаване“ се поставя запетая и се добавя „включително по изпълнението на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, чрез прилагането на Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване“.

2. Точка 10 се отменя.

3. Точка 11 се изменя така:

„11. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти на летателните екипажи и пропуски на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност, след като са преминали успешно цялостна проверка за надеждност, която се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на моторни превозни средства – за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;“.

§ 5. В чл. 16в се създава ал. 7:

„(7) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава удостоверения за експлоатационна годност на доставчика на аеронавигационно обслужване за използване на навигационните съоръжения за въздушна навигация, кацане и обзор при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 6. В чл. 16г, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се отменя.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. разработва и предлага за утвърждаване от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване, Националната програма за обучение в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване и Националната програма за сертифициране на служители по сигурността, работещи на пунктове за проверка, след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване;“.

3. Създава се т. 2а:

„2а. разработва и предлага за съгласуване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ план за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване; планът се приема с решение на Министерския съвет;“.

§ 7. В чл. 16и се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставят точка и запетая и текстът докрая се заличава;

б) точка 9 се изменя така:

„9. Агенция „Митници“;“

в) в т. 11 думите „председателят на“ се заличават;

г) създава се т. 12:

„12. съответните структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участващи в осъществяване на контрола, управлението и използването на националното въздушно пространство.“

2. Създават се ал. 2 – 5:

„(2) Съветът за сигурност в гражданското въздухоплаване се състои от представители на Главна дирекция „Гражданска въздухо­плавателна администрация“, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенция „Митници“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ и се ръководи от заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на отбраната, главния секретар на Министерството на вътрешните работи и от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, които са съпредседатели на съвета.

(3) Съветът за сигурност в гражданското въздухоплаване е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министъра на финансите за стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат задължения за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване.

(4) Съветът може да привлича в своята работа и представители на други ведомства, както и експерти в областта на гражданското въздухоплаване.

(5) Административното обслужване на дейността на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване се осигурява от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

§ 8. В чл. 16к се създават ал. 5 и 6:

„(5) Летищният оператор извършва:

1. проверка за сигурност на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи;

2. проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност с ограничен достъп и критичните части;

3. проверка за сигурност на товари и поща;

4. проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори;

5. проверка за сигурност на доставки на стоки, предназначени за полета и летището;

6. видеонаблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части и други зони;

7. контрол на достъпа и издава временни пропуски на лица и моторни превозни средства;

8. охрана на въздухоплавателните средства на перона на летището.

(6) Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва, прилага и актуализира програма за сигурност за недопускане на актове на незаконна намеса в дейностите и средствата за аеронавигационно обслужване. Програмата се изготвя в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, на летищните програми за постигане на авиационна сигурност и се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

§ 9. В чл. 16м ал. 2 се изменя така:

„(2) Достъпът на физически лица, които изпълняват служебните си задължения, до зоните за сигурност на гражданските летища се осъществява след извършване на успешна цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, посочени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. Достъпът в граничната зона се съгласува и с органите на Главна дирекция „Гранична полиция“.“

§ 10. Член 16н се отменя.

§ 11. В чл. 16о ал. 4 се изменя така:

„(4) Критериите, на които трябва да отговарят служителите по сигурността на полетите, и редът за тяхното назначаване са в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“

§ 12. В чл. 38 се създава ал. 5:

„(5) При изпълнение на полетните си програми авиационните оператори имат право да извършват проверка и тестване на членовете на екипажа за употреба на психоактивни вещества.“

§ 13. В чл. 43б, ал. 7, т. 2 думите „летищни такси по чл. 120, ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят с „летищни такси по чл. 120, ал. 1, т. 2 – 4“.

§ 14. В чл. 53в ал. 6 и 13 се отменят.

§ 15. В чл. 64, ал. 3 след думите „гарантиране безопасността“ се добавя „и сигурността“.

§ 16. В чл. 64б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) За изпълнението на полети със специално предназначение Авиоотряд 28 може да наема на мокър лизинг въздухоплавателни средства от авиационни оператори, които притежават свидетелство за авиационен оператор, с разрешена дейност „превоз на пътници“.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „генералния директор на Авиоотряд 28“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Към основната работна заплата на персонала в Авиоотряд 28 се изплаща допълнително трудово възнаграждение – до 25 на сто от основната заплата, при условия и по ред, определени с Устройствения правилник на Авиоотряд 28.“

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите“ се заменят с „генералния директор на Авиоотряд 28 съгласувано с министър-председателя или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 17. В чл. 73, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и такива, които са отказали проверка за сигурност, в т. ч. на техните багажи“.

§ 18. В чл. 120, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „т. 1 и 2“ се заличават.

2. Точка 6 се отменя.

§ 19. Създава се чл. 120а:

„Чл. 120а. От заплащане на таксите по чл. 120, ал. 2 се освобождават въздухоплавателни средства при провеждане на първоначално летателно обучение.“

§ 20. В наименованието на глава Х „Б“ след думите „осигуряване безопасността“ се добавя „и сигурността“.

§ 21. В чл. 122в, ал. 1 след думите „по осигуряване безопасността“ се добавя „и сигурността“.

§ 22. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 15 и 16:

„15. допусне да се използва навигационно съоръжение за въздушна навигация, кацане и обзор без удостоверение за експлоатационна годност;

16. участва в управлението на въздушното движение и техническото осигуряване на системите за аеронавигационно обслужване, без да притежава свидетелство за правоспособност, или притежаваното от него свидетелство за правоспособност е невалидно, както и този, който разпореди или допусне това.“

2. В ал. 3:

а) в т. 5 след думите „нерегламентиран достъп на“ се добавя „лице или“;

б) точка 6 се изменя така:

„6. летищен оператор, който допусне в зона за сигурност с ограничен достъп лице и пренасяни от него вещи и предмети без извършване на проверка за сигурност;“

в) създават се т. 7 – 12:

„7. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който в посочения срок не отстрани несъответствията в представения за одобряване пред Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ план за действия, с цел отстраняване на несъответствия, след извършени одити, инспекции и тестове;

8. доставчик на обучение, който извършва своята дейност без свидетелство за авиационен учебен център, без утвърдени програми за обучение и използва преподаватели и инструктори, които не притежават съответно свидетелство, както и този, който разпореди или допусне това;

9. летищен оператор, авиационен оператор или доставчик на аеронавигационно обслужване, който възпрепятства проверка на компетентните органи по този закон или не изпълни тяхно разпореждане, свързано с осигуряване безопасността на полетите, както и този, който разпореди или допусне това;

10. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване излизане на полосата за излитане и кацане, както и този, който разпореди това;

11. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване навлизане в забранени, временно ограничени или опасни за полети зони, в контролираните райони или контролираните зони на летищата, както и този, който разпореди или допусне това;

12. доставчик на аеронавигационно обслужване, който не спазва сроковете или допусне отклонение при изпълнение на коригиращите действия, предписани при регулаторен одит по смисъла на Регламент № 1315/2007 на Комисията от 8 ноември 2007 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ, L 291/16 от 9 ноември 2007 г.), приети от Националния контролен орган, както и този, който разпореди или допусне това.“

3. В ал. 4:

а) в т. 1 думите „притежават необходимата квалификация или обучение, придобити“ се заменят със „са преминали необходимото обучение, придобито“;

б) в т. 2 след думите „валиден пропуск“ се добавя „или идентификационна карта“.

§ 23. В чл. 144 се създава т. 14:

„14. разпореди или допусне значима хардуерна и/или софтуерна промяна на системите за аеронавигационно обслужване без разрешение от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

§ 24. В § 3 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 26 се изменя така:

„26. „Сигурност на въздухоплаването“ е съвкупност от мерки, човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса.“

2. Създава се т. 59:

„59. „Значима хардуерна и/или софтуерна промяна на системите за аеронавигационно обслужване“ е промяна, която може да предизвика ефект със степен на сериозност клас 1 или 2 съгласно Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги или води до въвеждане на нови стандарти.“

Заключителна разпоредба

§ 25. Разпоредбата на § 8 (относно чл. 16к) влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6409