Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Дата на приемане 10/03/2010
Брой/година Държавен вестник 23/2010

 


УКАЗ № 55

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, приет от ХLI Народно събрание на 10 март 2010 г.

Издаден в София на 12 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Член единствен. Ратифицира изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (ДВ, бр. 6 от 1992 г.), ратифицирана с решение на Великото народно събрание от 1990 г. (ДВ, бр. 103 от 1990 г.), прието на четвъртата конференция на страните участнички, проведена на 30 април 1983 г. в Габорон, Ботсуана.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2215