Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за българските лични документи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
Дата на приемане 26/03/2010
Брой/година Държавен вестник 26/2010

 


УКАЗ № 85

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за българските лични документи, приет от ХLI Народно събрание на 26 март 2010 г.

Издаден в София на 1 април 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 5, т. 2 думите „до две години“ се заменят с „до 59 месеца“.

§ 2. В чл. 18а, т. 1 думите „до две години“ се заменят с „до 59 месеца“.

§ 3. В чл. 20а, ал. 2 думите „снимка на лицето, пръстовите му отпечатъци и подписа“ се заменят със „ снимка на лицето и пръстовите му отпечатъци“.

§ 4. В § 20 от преходните и заключителните разпоредби думите „до две години“ се заменят с „до 59 месеца“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон се прекратява действието на принудителните административни мерки, приложени със заповеди на основание разпоредбите на отменените т. 2, 4, 5 , 6 , 7 и 8 на чл. 76.

§ 6. Разпоредбата на § 3 влиза в сила от 29 март 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2907