Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите
Дата на приемане 23/06/2010
Брой/година Държавен вестник 51/2010

 


УКАЗ № 174

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите, приет от ХLI Народно събрание на 23 юни 2010 г.

Издаден в София на 29 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Указанията по ал. 1, т. 4 се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след получаване на становище от министъра на финансите.“

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5459