Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Дата на приемане 30/06/2010
Брой/година Държавен вестник 53/2010

 


УКАЗ № 177

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, приет от ХLI Народно събрание на 30 юни 2010 г.

Издаден в София на 7 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:

„(3) При условията на ал. 1 и 2 адвокат или младши адвокат може да стане и всеки дееспособен гражданин на държава – членка на Европейския съюз, завършил висшето си юридическо образование в Република България.“

§ 2. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, придобил адвокатска правоспособност в държава – членка на Европейския съюз, съгласно нейното законодателство, може да упражнява адвокатска професия на територията на Република България под професионалното си звание по произход.“

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „наименованието“ се заменя с „професионалното звание“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в Република България.“

§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „наименованието“ се заменя с „професионалното звание“ и накрая се добавя „и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от адвокатската колегия“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В 14-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 3 Висшият адвокатски съвет извършва вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, и изпраща съобщение за това до адвокатския съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, за вписване в регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.“

3. Създават се нова ал. 6 и ал. 7 и 8:

„(6) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, извършва служебно вписването по ал. 5 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(7) Висшият адвокатски съвет издава карта на чуждестранния адвокат в 14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(8) В Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия по изрично заявление на чуждестранния адвокат се вписва наименованието (фирмата) на групата, в която членува в държавата членка по произход.“

4. Досегашната ал. 6 става ал. 9.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „наименованието“ се заменя с „професионалното звание“, а думите „административните органи и служби“ се заличават.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България чуждестранният адвокат, практикуващ под професионалното звание на държавата – членка на Европейския съюз, в която е придобита адвокатската правоспособност, има правата и задълженията на българския адвокат. Той може да упражнява съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с български адвокати по реда на глава десета.“

§ 6. В чл. 15 в изречение първо думата „наименованието“ се заменя с „професионалното звание“, думите „има право“ се заменят с „може“ и се създава изречение трето: „Вписването в регистъра на адвокатите дава право на чуждестранния адвокат да практикува адвокатската професия под званието „адвокат“.“

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При постановяване на решение за вписване в регистъра на адвокатите на адвокатската колегия адвокатският съвет извършва вписването и изпраща препис от решението до Висшия адвокатски съвет за отписване от Единния регистър на чуждестранните адвокати, за което в 14-дневен срок се уведомява компетентният орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.“

2. Алинея 5 се отменя.

3. В ал. 6 думите „комисията по чл. 18“ се заменят с „Висшия адвокатски съвет“.

§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:

„(1) На приравнителен изпит по българско право може да се яви чуждестранен адвокат, придобил висше юридическо образование по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, след изискуемия по правото на тази държава срок на обучение и след придобиване на адвокатска правоспособност по правото на държава – членка на Европейския съюз.“

§ 9. В чл. 19а навсякъде след думите „чуждестранният адвокат“ се поставя запетая и се добавя „оказващ съдействие и защита по определен случай“.

§ 10. В чл. 22, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „колегия“ се поставя запетая и се добавя „а чуждестранният адвокат се отписва от Единния регистър на чуждестранните адвокати и от регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия“.

§ 11. В чл. 52, ал. 1, изречение първо след думата „Адвокати“ се поставя запетая и се добавя „чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати“.

§ 12. В чл. 57, ал. 1, изречение първо след думата „Адвокатите“ се добавя „и чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати“.

§ 13. В чл. 58 в текста преди т. 1 накрая на изречение първо се добавя „и/или чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати“.

§ 14. В чл. 59 се създава ал. 4:

„(4) В случай че съдружник в адвокатско дружество е чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, който е съдружник във форма на съвместно упражняване на адвокатска дейност в държавата членка по произход, същият има право да използва наименованието (фирмата) й, като задължително посочва правния й статут.“

§ 15. В чл. 60, ал. 2 след думата „адвокати“ се добавя „и/или чуждестранни адвокати“.

§ 16. В чл. 62, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 след думите „на адвокатите“ се добавя „съответно от регистъра на чуждестранните адвокати“.

2. Създава се т. 5:

„5. документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл. 59, ал. 4.“

§ 17. В чл. 76 изречение първо се изменя така: „Адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, или адвокатско дружество може да сключи договор за сътрудничество с друг адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, или с адвокатско дружество.“

§ 18. В чл. 77, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, или адвокатско дружество може да сключи писмен срочен или безсрочен договор с друг адвокат или чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, за постоянна работа срещу определено възнаграждение.“

§ 19. В глава десета се създава раздел ІV с чл. 77а:

„Раздел ІV

Съвместна практика на чуждестранни адвокати

Чл. 77а. (1) Чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да упражняват съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с адвокати, вписани в съответния адвокатски регистър, под формите на съвместно упражняване на адвокатската професия, уредени в раздели І – ІІІ.

(2) Един или повече чуждестранни адвокати от една и съща група, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да упражняват адвокатската професия на територията на Република България в клон на тяхната група, учредена в друга държава – членка на Европейския съюз.

(3) Като съдружници в клона по ал. 2 могат да участват и адвокати по чл. 4, ал. 1.

(4) Регистрацията и дейността на клона по ал. 2 се извършва съответно по реда на чл. 57, 58, 60 – 75, като ограничението относно броя на адвокатите по чл. 58, изречение първо не се прилага.

(5) В случаите по ал. 2 чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да използват наименованието на групата, в която членуват в своята държава – членка на Европейския съюз, като добавят думата „клон“, правния статут на групата в държавата членка по произход, и поне едно от имената на членовете на тази група, които практикуват на територията на Република България.

(6) Освен в случаите по чл. 73, ал. 1 клонът, регистриран по ал. 2, се прекратява, когато чуждестранен адвокат бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия по реда на чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, както и при отписване на чуждестранния адвокат от Единния регистър на чуждестранните адвокати.“

§ 20. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Чуждестранният адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, членува в адвокатската колегия, в чийто регистър на чуждестранните адвокати е вписан.“

2. В ал. 2 думата „регистъра“ се заменя с „регистрите“.

§ 21. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:

„(1) Общото събрание се състои от адвокатите и чуждестранните адвокати, вписани в регистрите на адвокатската колегия.“

§ 22. В чл. 108, ал. 4 накрая се добавя „като за избрани се обявяват кандидатите, получили най-голям брой гласове“.

§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 6:

„6. „Група, в която членува адвокатът, в държавата членка по произход“ е всяко образувание, което е или не е юридическо лице, учредено съгласно законите на държава – членка на Европейския съюз, в рамките на което адвокатите в тази държава съвместно и под общо наименование упражняват професионалната си дейност.“

Допълнителна разпоредба

§ 24. Този закон въвежда изискванията на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5679