Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
Дата на приемане 29/07/2010
Брой/година Държавен вестник 63/2010

 


УКАЗ № 245

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, приет от ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.

Издаден в София на 2 август 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г. и бр. 53, 82 и 110 от 2008 г.)

§ 1. В наименованието на закона думата „препарати“ се заменя със „смеси“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 и 2 думите „химични вещества“ се заменят с „химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия“.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. мерките за прилагане на:

а) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“;

б) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008(CLP)“;

в) Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 648/2004“;

г) Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали (OB, L 204/1 от 31 юли 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 689/2008“;

д) Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 850/2004“;

е) Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (OB, L 325/3 от 11 декември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1451/2007“.“

§ 3. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Глави втора и четвърта не се прилагат за:

1. следните смеси в готов вид, предназначени за крайния потребител:

а) лекарствени продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти;

б) козметични продукти;

в) храни, предназначени за хора и животни;

г) медицински изделия;

2. отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците;

3. радиоактивни вещества и ядрени материали по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

4. транзитно превозваните през територията на Република България химични вещества и смеси, които са предмет на митнически надзор и не се подлагат на обработване или преработване;

5. превоза на опасни вещества и опасни смеси с железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски или въздушен транспорт.

(2) Изискванията на глава втора за класифициране, опаковане и етикетиране се прилагат и за продукти за растителна защита при спазване на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.) и Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2006 г.).

(3) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004, въведени в глави трета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 1 и чл. 3 (1) от регламента.

(4) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), въведени в глави пета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2, чл. 15, чл. 16, чл. 56 (3), (4) и (5), чл. 67 и чл. 68 (1) от регламента.

(5) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), въведени в глави пета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2 от регламента.

(6) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008, въведени в глави шеста, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2 от регламента.

(7) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004, въведени в глави шеста, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 1 и чл. 4 от регламента.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Всяка реклама на смес, класифицирана като опасна или съдържаща вещество, класифицирано като опасно, която позволява на масовия потребител да сключи договор за покупка, без преди това да е видял етикета, посочва категорията или категориите на опасност, обозначени върху етикета.“

§ 5. Член 4а се изменя така:

„Чл. 4а. Лицата по чл. 1, т. 1 са длъжни да:

1. произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси по начин, който предотвратява или ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с изискванията на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и регламентите, посочени в чл. 1, т. 3;

2. осигуряват свободен достъп на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 до предприятията и обектите, където се осъществява производство, пускане на пазара, употреба, съхранение и износ на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси;

3. поддържат и при поискване да предоставят на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 информация и документи за:

а) производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси, включително за количествата и състава им;

б) идентичността на техните непосредствени доставчици и клиенти на химични вещества и смеси.“

§ 6. Член 4б се изменя така:

„Чл. 4б. (1) Редът и начинът на съхранение на опасни химични вещества и смеси се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) Редът и начинът за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 7. Членове 4в и 4г се отменят.

§ 8. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „свойствата по ал. 1“ се заменят с „токсикологични и екотоксикологични свойства“.

2. Алинея 7 се отменя.

§ 9. Член 5б се отменя.

§ 10. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Не се разрешава пускането на пазара на химични вещества и смеси, класифицирани като опасни, които не са опаковани и етикетирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.

(2) Химичните смеси, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат да представляват специфична опасност, се опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.

(3) Допълнителните изисквания към опаковките и етикетите на определени химични вещества и смеси се определят с наредбата по чл. 5, ал. 2.“

§ 11. Член 7 се отменя.

§ 12. Създава се нова глава трета:

„Глава трета

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004

Чл. 8. Министърът на околната среда и водите е компетентен орган по смисъла на чл. 8 (1) на Регламент (ЕО) № 648/2004.

Чл. 9. (1) Освобождаване от изискванията на Приложение III на Регламент (ЕО) № 648/2004 за крайната биоразградимост в аеробни условия на повърхностноактивни вещества и на детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества, се извършва по реда на чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 648/2004.

(2) Производителите на детергенти за промишлени и учрежденски цели, съдържащи повърхностноактивни вещества, и/или на повърхностноактивни вещества, предназначени за детергенти за промишлени и учрежденски цели, които отговарят на критериите за първична биоразградимост по Приложение II на Регламент (ЕО) № 648/2004, но не отговарят на критериите за крайна биоразградимост в аеробни условия по Приложение III, имат право да кандидатстват за освобождаването по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 2 подават до министъра на околната среда и водите и до Европейската комисия заявление за освобождаване, придружено с техническа документация в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 648/2004.

(4) При допуснати грешки и непълноти в документите по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това заявителя в 30-дневен срок от датата на подаване на документите и определя срок за отстраняването им.

(5) Техническата документация се оценява за пълнота и съответствие с условията за предоставяне на дерогация по чл. 6 (1) от Регламент № 648/2004.

(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща заключенията от извършената оценка до Европейската комисия съобразно сроковете, посочени в чл. 5 (3) от Регламент (ЕО) № 648/2004.

Чл. 10. (1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ предоставя при поискване на министъра на околна среда и водите списък на лабораториите, акредитирани да извършват изпитвания на повърхностноактивни вещества в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕО) № 648/2004.

(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на държавите членки в съответствие с чл. 8 (2) от Регламент (ЕО) № 648/2004.

Чл. 11. Не се допуска графично изобразяване на плодове върху опаковката на течни детергенти, които се пускат на пазара за масова употреба, което би могло да доведе до заблуда за крайния потребител относно предназначението на течните детергенти.“

§ 13. В чл. 14б, ал. 1 думите „глава втора“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“.

§ 14. В глава четвърта, раздел І се създава чл. 14е:

„Чл. 14е. (1) Лицата, които пускат на пазара биоциди, подават ежегодно до 31 март в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ информация на хартиен и електронен носител относно химичния състав, физикохимичните и токсикологичните свойства на пуснатите на пазара биоциди през предходната година.

(2) Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ е компетентен орган по смисъла на чл. 23 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди.

(3) Информацията по ал. 1 се използва само за медицински цели при планиране на превантивни и лечебни мерки за спешни случаи с оглед защита на живота и здравето на хората.

(4) Органът по ал. 2 осигурява защита на поверителността на получената информация.

(5) Лечебните заведения изпращат до органа по ал. 2 и до регионалните центрове по здравеопазване информация за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с биоциди.

(6) Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до 31 април в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с биоциди и списък на лицата, подали информация по ал. 1.

(7) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1, 5 и 6 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“

§ 15. В чл. 18г ал. 3 се изменя така:

„(3) Данните за съществуващо активно вещество, предоставени за целите на този закон, се защитават за срок до 14 май 2014 г., а в случаите, когато е прието решение на комисията за включване на активното вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 – до датата, определена от комисията, за изпълнение на разпоредбите на чл. 19х, ако тази дата е по-късна от 14 май 2014 г.“

§ 16. В чл. 18д, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. данните, предоставени за целите на този закон, се защитават за срок до 14 май 2014 г., а в случаите, когато има решение на комисията за включване на активното вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 – до датата, определена от комисията, за изпълнение на разпоредбите на чл. 19х, ако тази дата е по-късна от 14 май 2014 г.;“.

§ 17. В чл. 19е, ал. 4 думите „17. Пестициди“ се заменят със „17. Писцициди“.

§ 18. В чл. 19с, ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър“ се заменят с „единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър“.

§ 19. Наименованието на глава пета се изменя така: „Мерки за прилагане на регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP)“.

§ 20. В чл. 20 думите „Регламент № 1907/2006“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“.

§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В експертния съвет участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Националния център по опазване на общественото здраве.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на околната среда и водите при необходимост може да привлича в работата на експертния съвет и специалисти по химия, физикохимия, екотоксикология, токсикология, биология, трудова медицина и други специалисти по ред, определен с правилника по ал. 3.“

3. В ал. 6 думите „проект на решение“ се заменят с „подробен доклад със заключения от извършената оценка, придружен с проект на решение в съответствие с чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Въз основа на резултатите от извършената оценка експертният съвет може да внесе до министъра на околната среда и водите мотивирано предложение за:

1. хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество съгласно чл. 37 (1) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

2. идентифициране на веществото съгласно чл. 59 (3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

3. ограничаване на веществото съгласно чл. 69 (4) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).“

5. Създават се ал. 8 – 10:

„(8) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската агенция по химикали за резултатите от извършената оценка в съответствие с чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

(9) Експертният съвет разглежда предложения от производители, вносители или пот­ребители надолу по веригата по реда на член 37 (6) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества, пуснати на пазара в България.

(10) Работата на експертния съвет по извършване на оценка на приоритетни вещества се обезпечава със средства от Европейската агенция по химикали в съответствие с чл. 14 (1) от Регламент (ЕO) № 340/2008 на Комисията за таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, L 107/6 от 17 април 2008 г.).“

§ 22. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и изпраща доклади до Европейската комисия по чл. 117 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и доклади по чл. 46 (2) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) до Европейската агенция по химикали по установения ред за взаимодействие с институциите на Европейския съюз.

(2) Министърът на здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, директорът на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и председателят на Националния статистически институт предоставят при поискване от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице информация съгласно чл. 127 от Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) за целите на докладването по чл. 117 (1) от регламента.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Министърът на здравеопазването предоставя при поискване от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице обобщена информация за резултатите от контрола по изпълнението на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) за целите на докладването по чл. 46 (2) от регламента.“

§ 23. Създава се чл. 21б:

„Чл. 21б. (1) В Министерството на околната среда и водите се създава и админис­трира национално информационно бюро в съответствие с чл. 124 от Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) и чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) с оглед предоставяне на съвети на производителите, вносителите, потребителите надолу по веригата и дистрибуторите на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия и/или смеси относно техните задължения по изпълнение на двата регламента.

(2) При изпълнение на задълженията по ал. 1 националното информационно бюро се подпомага от Министерството на здравеопазването и от Националния център по опазване на общественото здраве.“

§ 24. Създава се чл. 21в:

„Чл. 21в. (1) Вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), предоставят в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ информация относно химичния състав на тези смеси, включително химичната идентичност на тези вещества в смесите, за които е разрешено използване на алтернативно химично наименование по реда на чл. 7г, ал. 3 от този закон и на чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

(2) Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ е компетентен орган по смисъла на чл. 45 от Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP).

(3) Информацията по ал. 1 се представя ежегодно до 31 март и обхваща пуснатите на пазара през предходната календарна година смеси от всички вносители или потребители надолу по веригата.

(4) Формата за подаване на информацията по ал. 1 се установява в съответствие с чл. 45 (4) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

(5) Лечебните заведения изпращат до органа по ал. 2 и до регионалните центрове по здравеопазване информация за случаите на отравяне или съмнение за отравяне със смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти.

(6) Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до 30 април в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година за случаите на отравяне или съмнение за отравяне със смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти, и списък на лицата, подали информация по ал. 1.“

§ 25. Създава се чл. 21г:

„Чл. 21г. Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите при извършване на екотоксикологични и токсикологични изпитвания и анализи на химични вещества за целите на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) се удостоверява от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно наредбата по чл. 5, ал. 6.“

§ 26. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008 и Регламент (ЕО) № 850/2004“.

§ 27. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. Министърът на околната среда и водите е компетентен орган по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 689/2008 и чл. 15 от Регламент (ЕО) № 850/2004.“

§ 28. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Преди първия за годината износ на химикали съгласно чл. 7 (1) или на изделие съг­ласно чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008 износителят подава в Министерството на околната среда и водите уведомление за износ на хартиен и електронен носител по реда на чл. 7 от този регламент.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Износът на химикали от части 2 и 3 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 е предмет на писмено съгласие от страна на компетентните органи на държавите по местоназначение.“

§ 29. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. за химикали по чл. 7 (1) или изделия по чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008 – преди изтичане на сроковете по чл. 7 (2) от регламента;

2. за химикали от части 2 и 3 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 – в 5-дневен срок след получаването на писмено съгласие от компетентния орган на държавата по местоназначение.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Становището по ал. 1, т. 1 е валидно до края на календарната година с изключение на случаите по чл. 7 (4) от Регламент (ЕО) № 689/2008.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) В становището по ал. 1, т. 2 се посочват изискванията относно износа на държавата по местоназначение и валидността на предоставеното съгласие.

(4) Становището по ал. 1 се предоставя на митническите власти при поискване.“

§ 30. Член 22в се изменя така:

„Чл. 22в. (1) Преди осъществяване на износ на химични вещества от Приложение I или Приложение V на Регламент (ЕО) № 689/2008 за лабораторни или изследователски цели в количества до 10 кг износителят подава в Министерството на околната среда и водите уведомление за износ на хартиен и електронен носител с цел генериране на референтен идентификационен номер в базата данни за износ и внос на опасни химикали на Европейската комисия (EDEXIM).

(2) В уведомлението за износ по ал. 1 задължително се посочва предвидената употреба и количеството на изнасяното вещество.

(3) Преди осъществяване на износ на химикали от част 3 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 към държави по местоназначение, представили съгласие за внос на тези химикали съгласно чл. 13 (6), буква б) от регламента, износителят подава в Министерството на околната среда и водите уведомление за износ на хартиен и електронен носител с цел генериране на референтен идентификационен номер в EDEXIM.

(4) Референтният идентификационен номер за износ по ал. 1 и 3 се предоставя на износителя в срок 5 работни дни от датата на подаване на уведомлението, за да послужи при оформяне на единния административен документ за износ.

(5) За обработката на уведомленията по ал. 1 и 3 не се дължи такса по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.“

§ 31. В чл. 22г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „Регламент 304/2003“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 689/2008“.

2. В ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

„1. изнесени и внесени на митническата територия на Република България химични вещества и смеси от Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 за периода на докладване;“

б) в т. 3 думите „Регламент 304/2003“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 689/2008“.

§ 32. Създават се нови чл. 22д – 22ж:

„Чл. 22д. Всяка година до 31 март износителите и вносителите на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия от Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 представят в Министерството на околната среда и водите информация за изнесените и внесените през предходната година химикали съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 689/2008.

Чл. 22е. (1) Министърът на околната среда и водите изготвя и актуализира Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители и го изпраща до Европейската комисия и до държавите членки в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 850/2004.

(2) Планът по ал. 1 се приема от Министерския съвет.

Чл. 22ж. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя доклади за изпълнението на Регламент (ЕО) № 850/2004 до Европейската комисия.

(2) Министърът на земеделието и храните, министърът на здравеопазването, директорът на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и председателят на Националния статистически институт предоставят при поискване от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице информация по установен формат за целите на докладването по чл. 12 от Регламент (ЕО) № 850/2004.“

§ 33. Членове 24 и 24а се отменят.

§ 34. Член 25 се изменя така:

„Чл. 25. На контрол подлежи изпълнението на изискванията за:

1. класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси съгласно глава втора;

2. класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и специфични изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

3. нотифициране на Европейската агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

4. регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

5. обмен на информация за вещества и избягване на ненужни изпитвания съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

6. потребителите надолу по веригата съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

7. предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

8. разрешаване на определени опасни химични вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

9. ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и наредбата по чл. 4б, ал. 2 с цел опазване на околната среда;

10. ограничаване пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и наредбата по чл. 4б, ал. 2 с цел опазване на човешкото здраве;

11. осигуряване на достъп на работещите с опасни химични вещества до информация за химичните вещества и смеси съгласно чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и прилагане на мерките за контрол на експозицията в работна среда, указани в информационния лист за безопасност;

12. износ и внос на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008;

13. предоставяне на информация за износа и вноса на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008;

14. забрана и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на устойчивите органични замърсители в обхвата на Регламент (ЕО) № 850/2004;

15. предоставяне на информация за устойчивите органични замърсители в обхвата на Регламент (ЕО) № 850/2004;

16. съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно наредбата по чл. 4б, ал. 1 и условията, посочени в информационния лист за безопасност на производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата;

17. биоразградимост на повърхностноактивни вещества и детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004;

18. етикетиране и опаковане на детергенти и ПАВ, предназначени за детергенти съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004;

19. предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004;

20. пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества;

21. провеждане на научноизследователска и развойна дейност, включително за провеждането на опити, при които в околната среда се освобождава или може да се освободи биоцид или активно вещество;

22. предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти, с цел планиране на превантивни мерки и лечение и защита на живота и здравето на хората.“

§ 35. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. (1) Контролът по този закон е превантивен, текущ и последващ.

(2) Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди по реда на глава четвърта.

(3) Текущият контрол се осъществява с извършване на:

1. планови проверки въз основа на годишен план за контролната дейност;

2. проверки по жалби и сигнали на физически или юридически лица;

3. проверки в случай на съмнение;

4. проверки по запитване на Европейската агенция по химикали или компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

(4) Последващият контрол се осъществява чрез проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по време на извършването на контрола, и на наложените по реда на този закон принудителни административни мерки.

(5) Контролът се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, пробовземане, лабораторни анализи, наблюдения и измервания.

(6) Контролът се осъществява чрез самостоятелни или съвместни проверки на органите по чл. 27.

(7) При осъществяването на контрол органите по чл. 27, ал. 1 и 2 съставят констативни протоколи.

(8) В протоколите по ал. 7 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания за отстраняване на установените несъответствия и нарушения с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

(9) Министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика в рамките на своите компетенции издават съвместни указания за провеждането на контрол по изпълнението на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и регламентите, посочени в чл. 1, т. 3.“

§ 36. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол в случаите по чл. 25, т. 3 – 9 и 13 – 17 с цел опазване на околната среда.

(2) Министърът на здравеопазването или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол в случаите по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22 с цел опазване здравето на населението.

(3) Органите на държавния контрол по Закона за защита на растенията осъществяват контрол върху класифицирането, опаковането и етикетирането и информационните листове за безопасност на пуснатите на пазара продукти за растителна защита по реда на Закона за защита на растенията.

(4) Агенция „Митници“ упражнява контрол в случаите по чл. 25, т. 12 по реда на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността и Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

(5) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика упражнява контрол по реда на Кодекса на труда в случаите по чл. 25, т. 11 с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.“

§ 37. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 и 2 думата „опасни“ се заличава.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Органът по чл. 27, ал. 4 има право:

1. да изисква документи и информация и да взема проби за лабораторни анализи във връзка с вноса и износа на опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси от Приложения I и V на Регламент (ЕО) № 689/2008;

2. при съмнение за нарушения на забраните и/или ограниченията, посочени в Приложение I или в Приложение V на Регламент (ЕО) № 689/2008 – да задържа стоката до получаване на становище от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, а при констатиране на нарушения – да връща веществата, смесите и/или изделията за сметка на износителя/вносителя или на оправомощеното за износа/вноса лице.“

4. Създават се ал. 5 – 8:

„(5) Ако в резултат на лабораторен анализ/анализи на проба/проби от химично вещество/химични вещества в самостоятелен вид и в смеси и/или на смес органите по чл. 27, ал. 1 и 2 установят нарушение по този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и по регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, виновните лица заплащат разходите по извършените анализи.

(6) Когато се установи, че пуснато на пазара химично вещество, смес и/или биоцид не съответства на разпоредбите на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и/или на регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, и веществото, сместа и/или биоцидът представлява риск за здравето и безопасността на хората, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице може да разпореди незабавно и ефективно изтегляне на веществото, сместа и/или биоцида от пазара за сметка на лицето/лицата, отговорно/отговорни за пускането на пазара или изземване от крайния потребител.

(7) Мерките по ал. 6 се предприемат, в случай че всички предприети мерки не са били достатъчни, за да се предотврати или ограничи рискът за човешкото здраве.

(8) Митническите органи предоставят информация при поискване на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 или на оправомощени от тях длъжностни лица относно вноса на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, които са предмет на разрешаване, и вноса на химични вещества и смеси, които са предмет на ограничаване съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), съгласно установен формат.“

§ 38. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При наличие на нова информация, че химично вещество и/или смес, които съответстват на разпоредбите на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, представляват непосредствена и голяма опасност за човешкото здраве и/или околната среда, органите по чл. 27, ал. 1 и 2 могат временно да забранят пускането на пазара и употребата им.“

2. В ал. 3 думите „биоциден препарат или регистриран биоциден препарат“ се заменят с „биоцид или регистриран биоцид“.

3. В ал. 5 в изречение първо думите „биоциден препарат“ и в изречение второ думите „Биоцидният препарат“ се заменят съответно с „биоцид“ и „Биоцидът“.

4. В ал. 6 думите „биоцидния препарат“ се заменят с „биоцида“.

§ 39. Член 33 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица в съответствие със своите правомощия спират производството, пускането на пазара, употребата и/или износа на химични вещества и/или смеси.

(2) Министърът на здравеопазването или оправомощени от него длъжностни лица в съответствие със своите правомощия спират пускането на пазара и/или употребата на химични вещества, смеси и/или биоциди.

(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се спират в срок до отстраняване на причината, довела до прилагане на принудителната административна мярка.

(4) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органите по ал. 1 и 2.

(5) В заповедта по ал. 4 се определя срокът на действие на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.

(6) Заповедта по ал. 4 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския процесуален кодекс.“

§ 40. Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. (1) Наказва се лице, което:

1. не изпълни задълженията си по чл. 4а към органите на държавния контрол, определени в чл. 27, ал. 1 и 2;

2. не изпълни задължително предписание, издадено от орган по чл. 27, ал. 1 и 2;

3. не изпълни задълженията по чл. 7е, ал. 1, чл. 14е и чл. 15а;

4. рекламира химично вещество или смес в нарушение на чл. 4 и чл. 19ш;

5. не съхранява опасни химични вещес­тва и смеси в съответствие с изискванията, условията и информацията, посочени от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата в информационния лист за безопасност;

6. наруши изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно наредбата по чл. 4б, ал. 1;

7. не изпълни задълженията за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси съгласно глава втора;

8. не изпълни задълженията за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и определени изделия съгласно чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

9. не изпълни задълженията за идентифициране и проучване на наличната информация за вещества по чл. 5 и за смеси по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

10. не изпълни задълженията за ограничаване и недопускане на изпитвания върху животни и хора съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

11. не изпълни задълженията за извършване на оценка на информацията за опасностите и класифициране на вещества и смеси по реда на чл. 9 – 15 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

12. не изпълни задълженията за предоставяне на информация за опасности от химични вещества и/или смеси посредством етикета по реда на чл. 17 – 27 и чл. 30 – 33 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

13. не изпълни задълженията за опаковане на опасни химични вещества и/или смеси съг­ласно чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

14. не изпълни изискванията за хармонизиране на класификацията и етикетирането на вещество съгласно чл. 37 (6) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

15. не изпълни задълженията за нотифициране на Европейската агенция по химикали съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

16. не изпълни задълженията за предоставяне на информация по чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

17. не изпълни изискванията за рекламиране на химични вещества и смеси съгласно чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

18. не изпълни задълженията за съхраняване и предоставяне на информация съгласно чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

19. наруши изискванията на чл. 3 и 5 (2) от Регламент (ЕО) № 850/2004;

20. пуска на пазара биоцид без издадено разрешение;

21. пуска на пазара биоцид с нисък риск без издадено удостоверение за регистрация;

22. пуска на пазара основни вещества за биоцидна употреба, които не са включени в списъка по чл. 14, ал. 4, т. 3;

23. провежда опити, при които в околната среда се освобождава или може да се освободи биоцид или активно вещество, без издадено разрешение;

24. пуска на пазара активно вещество в нарушение на изискванията на чл. 18б;

25. пуска на пазара биоцид или биоцид с нисък риск в нарушение на условията на издаденото разрешение или удостоверение за регистрация;

26. не изпълни задълженията си по чл. 17л, ал. 4;

27. наруши ограниченията относно био­разградимостта на повърхностноактивни вещества и на детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно чл. 4 от Регламент (ЕО) № 648/2004;

28. не предостави информация за биоразградимостта на повърхностноактивни вещества и на детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно чл. 9 (1) от Регламент (ЕО) № 648/2004;

29. не предостави незабавно и безплатно информацията съгласно чл. 9 (3) от Регламент (ЕО) № 648/2004;

30. не публикува списъка на съставките на детергентите съгласно Приложение VII, раздел Г на Регламент (ЕО) № 648/2004;

31. наруши изискванията за етикетиране и опаковане на детергенти и повърхностноактивни вещества, предназначени за детергенти съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 648/2004 и чл. 11 от закона;

32. наруши изискванията за производство и пускане на пазара на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия и пускането на пазара на смеси съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

33. не изпълни задълженията си:

а) за регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия съгласно чл. 6 (1), (2) и (3), чл. 7 (1), (2) и (5), чл. 8 (2), чл. 9 (6) и чл. 14 (1), (6) и (7) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

б) за изготвяне и предоставяне на информационни листове за безопасност и на информация по веригата на доставки съгласно чл. 31 (1), (2), (3), (7) и (9), чл. 32 (1) и (3), чл. 33 (1), чл. 34, чл. 37 (4), (5), (6) и (7), чл. 38 (1), (3) и (4) и чл. 39 (1) и (2) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

в) във връзка с оценка на досиета и вещества съгласно чл. 40 (4) и чл. 50 (4) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

г) по разрешаване на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати и/или в изделия съгласно чл. 56 (1) и (2), чл. 60 (10) и чл. 65 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

д) по ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на химични вещества, смеси и/или изделия съгласно чл. 67 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

34. не изпълни задълженията си:

а) за регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия съгласно чл. 7 (3), чл. 8 (3), чл. 9 (2), чл. 11 (1) и (3), чл. 12 (2), чл. 13 (1), (2) и (3), чл. 17 (1), чл. 18 (1), чл. 19 (1), чл. 22 (1), (2) и (4), чл. 24 (2) и чл. 28 (1) и (6) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

б) за обмен на данни и провеждане на изпитвания върху гръбначни животни съгласно чл. 25 (1) и (2), чл. 26 (1) и (3), чл. 29 (3) и чл. 30 (1), (2) и (6) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

в) за изготвяне и предоставяне на информационни листове за безопасност и на информация по веригата на доставки съгласно чл. 31 (5), (6) и (8), чл. 32 (2), чл. 33 (2), чл. 36 (1) и (2) и чл. 37 (2) и (3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

г) във връзка с оценка на досиета, вещества и междинни продукти съгласно чл. 40 (4), чл. 41 (4), чл. 46 (2), чл. 49 и чл. 50 (2) и (3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

д) по разрешаване на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия съгласно чл. 60 (8), чл. 61 (1) и чл. 66 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

е) за предоставяне на допълнителна информация на Европейската агенция по химикали съгласно чл. 20 (2) и чл. 21 (2) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

35. не изпълни задълженията за подаване на уведомление за износ на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия съгласно чл. 7 и чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008;

36. не спази ограниченията за износ на опасни химични вещества в самостоятелен вид и/или в смеси съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 689/2008;

37. наруши забраните за износ по чл. 14 (2) от Регламент (ЕО) № 689/2008;

38. не изпълни задълженията за предоставяне на информация по чл. 9, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 689/2008.

(2) За нарушения по чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се налагат санкции съгласно Кодекса на труда.

(3) За нарушенията по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба, а юридическите лица – с имуществена санкция, в размер, както следва:

1. по т. 7, 8, 19, 20, 22, 23, 24, 32 и 33 – от 10 000 до 100 000 лв.;

2. по т. 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 34, 36 и 37 – от 5000 до 50 000 лв.;

3. по т. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 и 38 – от 1000 до 40 000 лв.

(4) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция по ал. 3 се налага в двоен размер.“

§ 41. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. В т. 2 думата „Препарати“ се заменя със „Смеси“.

2. Точки 4 и 5 се отменят.

3. В т. 6, 7, 8, 13 и 16 навсякъде думите „препарат“ и „препарати“ се заменят съответно със „смес“ и „смеси“.

4. В т. 17 думата „опасни“ се заличава, а думата „препарати“ се заменя със „смеси“.

5. В т. 19 думите „биоциден препарат“ и „Биоцидният препарат“ се заменят съответно с „биоцидна смес“ и „Биоцидната смес“.

6. В т. 25, 27, 28, 29 и 30 думите „Биоциден препарат“, „биоциден препарат“, „биоцидният препарат“, „биоцидния препарат“ и „Препаратите“ се заменят съответно с „Биоцид“, „биоцид“, „биоцидът“, „биоцида“ и „Биоцидите“.

7. В т. 36 и 40 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.

§ 42. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „на министъра на земеделието и продоволствието“ и запетаята след тях се заличават.

§ 43. Параграф 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.) се изменя така:

„§ 27. (1) Разпоредбите на раздел ХVІІ от глава четвърта се прилагат до 14 май 2014 г.

(2) В случаите когато с решение на Комисията за включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 или 2 е определена по-късна дата от 14 май 2014 г. за изпълнение на разпоредбите на чл. 19х, раздел XVII от глава четвърта се прилага за биоцидите, съдържащи активното вещество, до таза дата.“

§ 44. В чл. 15в, ал. 2, т. 1, чл. 17, ал. 3, т. 1, чл. 17д, ал. 3, т. 1, чл. 17и, ал. 2, т. 1, чл. 17к, ал. 4, т. 1, чл. 17о, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър“ се заменят с „единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър“.

Допълнителни разпоредби

§ 45. В наименованията на глави втора и седма и навсякъде в глави първа, втора, шеста, седма и осма думите „препарат“, „препарата“, „препарати“ и „препаратите“ се заменят съответно със „смес“, „сместа“, „смеси“ и „смесите“.

§ 46. В глава четвърта навсякъде думите „биоцидните препарати“, „биоциден препарат“, „биоцидни препарати“, „биоцидния препарат“, „препаратите“, „препарата“, „биоцидният препарат“, „препарат“ и „препарати“ се заменят съответно с „биоцидите“, „биоцид“, „биоциди“, „биоцида“, „биоцидите“, „биоцида“, „биоцидът“, „биоцид“ и „биоциди“.

§ 47. Навсякъде в закона думите „Регламент 2032/2003“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1451/2007“.

§ 48. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове (ОВ, L 262/40 от 6 октомври 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 49. Министерският съвет приема наредбите по чл. 4б в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 50. Издадените преди влизането в сила на този закон разрешения за пускане на пазара на биоцидни препарати остават в сила.

§ 51. Член 2, чл. 5, ал. 1 – 3 и ал. 5 и чл. 7б – 7е се прилагат до 31 май 2015 г.

§ 52. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 14 и 24, които влизат в сила от 1 юни 2015 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6410