Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Дата на приемане 23/02/2011
Брой/година Държавен вестник 19/2011

 


УКАЗ № 40

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет от ХLI Народно събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12, 82 и 95 от 2009 г.)

§ 1. Член 11 се отменя.

§ 2. Член 16 се отменя.

§ 3. В чл. 27 ал. 2 се отменя.

§ 4. В чл. 33 ал. 1 се отменя.

§ 5. В чл. 37, ал. 1, т. 11 думите „лицата по чл. 11“ се заменят с „лицата, занимаващи се с промишлена обработка на тютюн на територията на страната“.

§ 6. В чл. 38 т. 3, 4 и 5 се отменят.

§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 11“ и запетаята след тях се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 8. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а числото „11“ и запетаята след него се заличават.

2. В т. 3 числото „11“ и запетаята след него се заличават.

Допълнителна разпоредба

§ 9. В останалите текстове на закона думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2661