Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Име на законопроекта Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Дата на приемане 05/03/2010
Брой/година Държавен вестник 22/2010

 


УКАЗ № 54

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за закриване на Социалноинвестиционния фонд, приет от ХLI Народно събрание на 5 март 2010 г.

Издаден в София на 12 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН

за закриване на Социалноинвестиционния фонд

Член единствен. Закрива се Социалноинвестиционният фонд – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Законът за Социалноинвестиционeн фонд (обн., ДВ, бр. 32 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.) се отменя.

§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.

§ 3. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Социалноинвестиционния фонд се прекратяват от датата на влизане в сила на закона.

§ 4. Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на закона урежда правоотношенията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд.

§ 5. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2095