Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Дата на приемане 17/03/2010
Брой/година Държавен вестник 25/2010

 


УКАЗ № 80

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка „България – проект Дунав мост“, приет от ХLI Народно събрание на 17 март 2010 г.

Издаден в София на 23 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка „България – проект Дунав мост“

Член единствен. Ратифицира Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка „България – проект Дунав мост“, подписано на 2 септември 2009 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2541