Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Име на законопроекта ЗИ на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Дата на приемане 17/12/2010
Брой/година Държавен вестник 101/2010

 


УКАЗ № 346

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет от ХLI Народно събрание на 17 декември 2010 г.

Издаден в София на 22 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 думите „чрез въвеждане на единни държавни изисквания и национален контрол за тяхното спазване“ се заличават.

§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 1 думите „(научно-образователна)“ се заменят с „(образователна и научна)“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „училище и научната“ се заменят с „училище или научната“, а думите „на Министерството на образованието, младежта и науката и НАОА“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „според изискванията“ се заменят със „съгласно условията и реда, определени в този закон, и реда, определен в правилника“.

§ 4. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.

(2) Ректорът, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал. 1.

(3) За членове на научното жури се избират български граждани – хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член.

(4) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.

(5) На своето първо заседание научното жури по ал. 1 избира един от членовете си за председател и определя от състава си рецензенти.

(6) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(7) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.“

§ 5. В наименованието на глава втора думите „научни степени „доктор“ и „доктор на науките“ се заменят с „образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“.

§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ се заменят с „Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ и след думите „обучение в“ се добавя „образователна и “.

2. В ал. 2 думите „Научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ се заменят с „Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“.

§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от лице с образователно-квалификационна степен „магистър“.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За придобиване на образователната и научна степен „доктор“ лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 8. В чл. 9, изречение първо думата „хабилитирани“ и думите „определени от Националната листа“ се заличават, а думата „половината“ се заменя с „трима“.

§ 9. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:

„(2) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от определянето на журито и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.“

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 изречение второ се заличава.

2. В ал. 4 думата „Научната“ се заменя с „Образователната и научна“.

§ 11. Създава се нов чл. 12:

„Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на науките“ се придобива от лице с образователна и научна степен „доктор“.

(2) За придобиване на научната степен „доктор на науките“ лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.

(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.

(4) Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

(5) Дисертационният труд и авторефератът се предлагат от кандидата за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт.“

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думата „труд“ се добавя „за придобиване на научната степен „доктор на науките“, думите „избрани от Националната листа при условията и по реда на чл. 9“ се заличават, а в изречение второ думата „Четирима“ се заменя с „Най-малко четирима от членовете на научното жури“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 13. В чл. 14, ал. 1 думите „Научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ се заменят с „Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ и думите „съгласно установения ред“ се заменят с „по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 14. В глава втора се създава чл. 14а:

„Чл. 14а. (1) При равни други условия лицата, придобили научна степен „доктор на науките“, ползват предимство при заемане на академичните длъжности по този закон.

(2) За образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа, на лицата се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.“

§ 15. Наименованието на глава трета се изменя така: „Условия и ред за заемане на академични длъжности“.

§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „С правилниците на висшите училища и научните организации могат да бъдат определени и допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“, отразяващи спецификата на отделните професионални направления.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Академична длъжност се заема по трудово правоотношение.“

3. В ал. 4 думата „творчески“ се заменя с „художественотворчески“.

§ 17. В наименованието на раздел ІІ от глава трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия и ред за заемане“ .

§ 18. В чл. 17 думите „могат да“ се заличават.

§ 19. В чл. 18, ал. 1 думата „научна“ се заменя с „образователна и научна“.

§ 20. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Изречение първо се изменя така: „Конкурсът се провежда от петчленно научно жури.“

2. В изречение второ думата „Двама“ се заменя с „Най-малко двама“ и думите „и са включени в Националната листа по чл. 4, ал. 2“ са заличават.

§ 21. В чл. 21, ал. 2 думата „избиране“ се заменя с „определяне“ и накрая се добавя „като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа“.

§ 22. В чл. 23 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „в срок до 14 дни след заседанието на факултетния, съответно на научния съвет.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Избраните кандидати се назначават от ръководителя на висшето училище или научната организация до един месец от съобщението за избирането им.“

§ 23. В наименованието на раздел ІІІ от глава трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия и ред за заемане“.

§ 24. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:

„(1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните условия:

1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“;

2. не по-малко от две години:

а) да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“, или

б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или

г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиването на научната степен „доктор на науките“.“

§ 25. В чл. 25, изречение първо след думите „провежда от“ се добавя „седемчленно“, а думите „което включва хабилитирани лица от Националната листа по чл. 4, ал. 2 и се състои от председател и шестима членове“ се заличават.

§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ според изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) При равни условия по чл. 24, ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:

1. свързани с учебната дейност:

а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация;

б) публикувани учебни материали – ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник;

в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;

2. свързани с научноизследователската дейност:

а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;

б) научни и научно-приложни разработки;

в) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;

г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;

3. свързани с художественотворческата дейност:

а) участие в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат форум;

б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) При научните специалности в областта на изкуствата вместо научноизследователската дейност може да се оценява художественотворческата дейност.“

§ 27. Създава се чл. 27а:

„Чл. 27а. (1) Журито класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в 7-дневен срок.

(2) Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на „доцент“ по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след получаване на предложението.“

§ 28. В наименованието на раздел ІV от глава трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия и ред за заемане“.

§ 29. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор“ трябва да отговарят на следните условия:

1. да са придобили образователната и научна степен „доктор“;

2. да са заемали академичната длъжност „доцент“ в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:

а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или

в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на академичната длъжност „доцент“;

4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.

(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност „доцент“, те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“.

(3) Академичната длъжност „професор“ се заема въз основа на конкурс и избор.

(4) Конкурс за заемането на академичната длъжност „професор“ се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно правилника на висшето училище или научната организация.“

§ 30. В глава трета, раздел ІV се създава чл. 29а:

„Чл. 29а. Научното жури е в състав от седем членове – най-малко четирима от тях са професори и най-малко трима са външни лица. Изготвят се три рецензии и четири становища.“

§ 31. В глава трета, раздел ІV се създава чл. 29б:

„Чл. 29б. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор“ според изпълнението на условията по чл. 29.

 (2) При равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:

1. свързани с учебната дейност:

а) аудиторни и извънаудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;

б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата лекционни курсове;

в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация;

2. свързани с научноизследователската дейност:

а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;

б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;

в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;

3. свързани с художественотворческата дейност:

а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художествено-творчески изяви, включително творчески изяви на международно признати форуми;

б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.

(3) При научните специалности в областта на изкуствата научноизследователската дейност може да се замести с художественотворческа дейност.“

§ 32. В глава трета, раздел ІV се създава чл. 29в:

„Чл. 29в. За неуредените въпроси относно реда за заемане на академичната длъжност „професор“ се прилагат съответно разпоредбите на раздел ІІІ.“

§ 33. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Контролът се осъществява чрез проверки по собствена инициатива или по сигнал на заинтересована страна.“

§ 34. В чл. 31, ал. 6 думите „да подаде жалба по чл. 33, ал. 3 или“ се заличават.

§ 35. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. (1) Всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Обжалването на актовете по ал. 1 не спира изпълнението им.“

§ 36. Член 33 се отменя.

§ 37. Член 34 се отменя.

§ 38. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава нова т. 2:

„2. което в качеството си на член на жури или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.“

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 39. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 3, 4, 5 и 6:

„3. „частен интерес“ е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за член на жури или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение;

4. „облага“ е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност (включително академична длъжност), дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие;

5. „свързани лица“ са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до втора степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

6. „първично звено“ е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея структура в научна организация.“

§ 40. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „Всички права“ се добавя „на лицата“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизането в сила на този закон заемат научно-преподавателска или научна длъжност и притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:

1. за „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник“ I, II и III степен – на академичната длъжност „главен асистент“;

2. за „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ – на академичната длъжност „доцент“;

3. за „професор“, съответно „старши научен сътрудник I степен“ – на академичната длъжност „професор“.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизането в сила на този закон заемат научно-преподавателска или научна длъжност, но не притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:

1. за „асистент“, съответно „научен сътрудник“ III степен – на академичната длъжност „асистент“;

2. за „старши асистент“ и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник“ II и I степен – на академичната длъжност „главен асистент“;

3. за „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ – на академичната длъжност „доцент“;

4. за „професор“, съответно „старши научен сътрудник I степен“ – на академичната длъжност „професор“.

(5) Лицата по ал. 4, т. 2 се преназначават на академичната длъжност „асистент“, ако в срок до 4 години от влизането в сила на този закон не придобият образователна и научна степен „доктор“.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§ 41. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите „научна степен „доктор“ се заменят с „образователна и научна степен „доктор“.

§ 42. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 7:

„§ 7. Лицата, придобили научна степен „доктор на науките“ при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, запазват всички права, произтичащи от придобитата научна степен, и могат да заемат академичните длъжности по този закон и без да притежават образователна и научна степен „доктор“.“

§ 43. В § 8 ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„(1) Закрива се Висшата атестационна комисия на 31 март 2011 г. Специализираните научни съвети продължават дейността си до 28 февруари 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати.“

§ 44. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби изречения второ и трето се заличават.

§ 45. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:

„§ 9а. (1) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“, в които участват кандидати с образователната и научна степен „доктор“, се довършват по досегашния ред.

(2) Когато в процедурите по ал. 1 не участват кандидати с образователната и научна степен „доктор“, те могат да бъдат прекратени след решение на Академичния съвет.

(3) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, в случаите когато в тях не участват кандидати с образователната и научна степен „доктор“, се прекратяват.

(4) Конкурсите за доцент, старши научен сътрудник II степен, професор и старши научен сътрудник I степен, обявени по реда на отменения Закон за научните степени и звания, извън случаите по § 9, ал. 1, се довършват по реда на този закон без публикуване на ново обявление в „Държавен вестник“, като кандидатите допълват подадените от тях документи съгласно изискванията на този закон.“

§ 46. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 47. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56 и 63 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 23, ал. 2 т. 4 се отменя.

2. В чл. 54:

а) в ал. 1 след думите „чл. 48, ал. 1“ се добавя „с изключение на длъжността „асистент“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) Длъжността „асистент“ се заема с трудов договор за определено време.“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. В чл. 58, ал. 1, т. 5 думите „научното звание или“ се заличават.

4. В чл. 58а, ал. 3 думите „и се лишава от звание“ се заличават.

5. В чл. 77, ал. 3 думитe „едно висше училище“ се заменят с „две висши училища“.

§ 48. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г. и бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. Член 97 се изменя така:

„Неприложимост при конкурсите за заемане на академични длъжности

Чл. 97. Този раздел не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности.“

2. В чл. 328, ал. 1, т. 10 запетаята след думата „доценти“ и думите „старши научни сътрудници I и II степен“ се заличават.

3. В чл. 330, ал. 2, т. 2 думите „отнето научното звание или“ се заменят с „отнета“, а думите „придобитото звание или“ се заменят с „придобитата“.

§ 49. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и бр. 15 и 32 от 2010 г.) в чл. 145, ал. 1 запетаята след думите „научната степен“ и думите „научното звание“ се заличават.

§ 50. В Закона за Българската академия на науките (обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 123 от 1997 г. и бр. 41 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 1, изречение второ след думата „учените“ се поставя запетая и думите „с научна степен или звание от“ се заменят със „заемащи длъжности в“.

2. В чл. 8, ал. 2 запетаята след думата „Професорите“ и думите „старшите научни сътрудници I степен“ се заличават.

§ 51. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 94, ал. 1 думите „Закона за научните степени и научните звания“ се заменят със „Закона за развитието на академичния състав в Република България“.

2. В чл. 97:

а) в ал. 4 запетаята след думата „преподавателски“ се заличава, а думите „научно-преподавателски и изследователски“ се заменят с „и академични“;

б) в ал. 5 думата „научно-преподавателски“ се заменя с „академични“.

3. В чл. 160, ал. 3 след думата „лицата“ се поставя запетая, а думите „с научно звание „доцент“ или „старши научен сътрудник II степен“ и „професор“ или „старши научен сътрудник I степен“ се заменят със „заемащи академичните длъжности „доцент“ или „професор“.

4. В чл. 291 думите „научно-преподавателски и научноизследо­вателски“ се заменят с „и академични“, а думите „Закона за научните степени и научните звания“ се заменят със „Закона за развитието на академичния състав в Република България“.

§ 52. В Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „научни звания след“ се заменят с „назначават на академични длъжности след“.

2. В чл. 8, ал. 6 думите „научното звание“ се заменят с „от заемане на академичната длъжност“.

§ 53. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 28, ал. 4, изречение първо думите „научно звание“ се заменят със „заемащи академична длъжност“.

2. В чл. 99, ал. 3 думите „и звания“ се заменят с „или заемащи академични длъжности“.

§ 54. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 53 от 2010 г.) в чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 3 думите „е преподавател по правни науки във висше училище или научен сътрудник по правни науки в научен институт“ се заменят със „заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация“.

2. В ал. 4 запетаята след думата „представители“ се заличава, думите „преподавателите по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните институти“ се заменят с „и лицата, заемащи академични длъжности по правни науки във висшите училища или в научните организации“ и след тях се поставя запетая.

§ 55. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 31, ал. 3, т. 2 думите „и звание“ се заличават.

2. В чл. 33, ал. 1, т. 4 запетаята след думите „научната степен“ и думите „научното звание“ се заличават.

§ 56. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 35, ал. 3 думите „и звание“ се заличават.

2. В чл. 37, ал. 1, т. 5 запетаята след думите „научната степен“ и думите „научното звание“ и „съответно протокола“ се заличават.

§ 57. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102 от 2008 г., бр. 101 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 32, ал. 3, т. 3 думите „и звание“ се заличават.

2. В чл. 34, ал. 1, т. 5 запетаята след думите „научната степен“ и думите „научното звание“ и „съответно протокола“ се заличават.

§ 58. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12, 47 и 97 от 2010 г.) в чл. 57, ал. 3 думите „са в трудово правоотношение с висши училища или научни организации като хабилитирани преподаватели или приравнени на тях научни сътрудници“ се заменят със „заемат академични длъжности във висши училища или научни организации“.

§ 59. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя и допълва правилника по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на изменението и допълнението на правилника по ал. 1 висшите училища и научните организации привеждат своите правилници в съответствие с изискванията на този закон и правилника за неговото прилагане.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

10792