Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
Дата на приемане 15/04/2010
Брой/година Държавен вестник 33/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 96

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, приет от ХLI Народно събрание на 15 април 2010г.

Издаден в София на 23 април 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход.

(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в едномесечен срок.“

§ 2. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.

(2) За малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или от попечителите им. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.

(3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.“

§ 3. В чл. 32 ал. 2 се отменя.

§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Агенцията за бежанците“ се заменят с „Държавната агенция за бежанците“.

2. В ал. 3 думите „писмено становище“ се заменят с „писмени становища на Министерството на вътрешните работи и“.

§ 5. Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. (1) Министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указа по чл. 34 в срок до:

1. осемнадесет месеца - по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация;

2. дванадесет месеца - по молбите на лица от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация;

3. шест месеца - по молбите за възстановяване на българско гражданство;

4. шест месеца - по молбите за освобождаване от българско гражданство;

5. три месеца - по предложенията за придобиване на българско гражданство по чл. 16, както и за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство.

(2) Сроковете по ал. 1 текат от постъпването на молбата или предложението в Министерството на правосъдието, съответно от датата на отстраняване на нередовностите.

(3) Становищата на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ постъпват в Министерството на правосъдието:

1. по ал. 1, т. 1 - в срок не по-късно от десет месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;

2. по ал. 1, т. 2 - в срок не по-късно от седем месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;

3. по ал. 1, т. 3 - в срок не по-късно от четири месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;

4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от два месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно един месец преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“.“

§ 6. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. общините или кметствата, където се съхранява актът за раждане на лицето - за вписване на промените в гражданството в регистъра за гражданско състояние;“.

2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „регистрите за гражданското състояние на населението“ се заменят с „регистъра на населението“.

3. Досегашната т. 2 става т. 3.

§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Министерството на правосъдието има право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Редът, начинът и обхватът на данните, до които се предоставя достъп, се определят със споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.

§ 9. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г. и бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г.) чл. 20 се отменя.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3467