Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за независимите оценители
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители
Дата на приемане 16/06/2010
Брой/година Държавен вестник 49/2010

 


УКАЗ № 168

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за независимите оценители, приет от ХLI Народно събрание на 16 юни 2010 г.

Издаден в София на 25 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за независимите оценители (ДВ, бр. 98 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 7 думите „неплащане на членския внос за повече от три месеца –когато е член“ се заличават.

Преходна разпоредба

§ 2. (1) В срок до 30 декември 2010 г. лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.

(2) Оценки могат да извършват само оценители, вписани в регистъра по чл. 15.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5326