Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата на приемане 25/11/2010
Брой/година Държавен вестник 97/2010

 


УКАЗ № 324

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, приет от ХLI Народно събрание на 25 ноември 2010 г.

Издаден в София на 7 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.)

§ 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 2. В чл. 1 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Частен интерес е всяка“ се заменят с „Частен е всеки интерес, който води до“.

2. В ал. 3 след думата „работа“ се добавя „длъжност“.

§ 4. В чл. 3 т. 25 се изменя така:

„25. служителите в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности.“

§ 5. В чл. 4, ал. 1 след думите „задълженията си“ се добавя „в интерес на обществото“.

§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „30-дневен“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „когато трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1.“

§ 7. В глава трета се създава чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Контролът за изпълнение на задълженията по чл. 12 – 16 се осъществява от съответните комисии по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 и от органите по избора или назначаването.

(2) При неизпълнение на задълженията, посочени в ал. 1, комисиите по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 и органите по избора или назначаването изпращат сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за издаване на наказателно постановление по реда на чл. 43.“

§ 8. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

(2) При съмнение за конфликт на интереси лицето, заемащо публична длъжност, може чрез органа по избора или назначаването или съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли е конфликт на интереси.

 (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лица, заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.“

§ 9. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20. (1) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен повод от изпълнение на правомощията му или на задължение по служба с писмен акт и от органа по избора или назначаването, ако то е декларирало частен интерес. В тридневен срок отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да установи налице ли е конфликт на интереси. Комисията се произнася в 14-дневен срок.

(2) Когато държавен орган, орган на местното самоуправление или друг орган обсъжда и решава въпрос, по който негов член е декларирал частен интерес, последният не участва в обсъждането и гласуването. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице конфликт на интереси.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лица, заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.“

§ 10. В глава пета се създава чл. 20а:

„Чл. 20а. (1) Лице, което е заемало публична длъжност и е освободено от длъжността въз основа на влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването да заема публична длъжност.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за длъжности, които се заемат въз основа на упражнено пряко избирателно право.“

§ 11. Създава се глава пета „а“:

„Глава пета „а“

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 22а. (1) Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, наричана по-нататък „комисията“, която е независим орган.

(2) Комисията се състои от петима членове, от които Народното събрание избира трима членове, в т. ч. председател, президентът на републиката назначава един член и един член се избира с решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя. Мандатът на председателя и членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.

(3) Комисията е юридическо лице – първо­степенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в София.

(4) Комисията е постояннодействащ орган, който се подпомага от администрация.

(5) Организацията и дейността на комисията се определят с правилник, който се приема от комисията и се обнародва в „Държавен вестник“.

(6) Комисията внася в Народното събрание доклад за извършената дейност ежегодно до 31 март на следващата година.

Чл. 22б. (1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с постоянен адрес в страната, които имат висше юридическо образование и се ползват с обществен авторитет и доверие.

(2) Не може да бъде член на комисията лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2. на изборна длъжност в орган на държавна власт или в орган на местното самоуправление;

3. член на политическа партия или коалиция и на синдикална организация;

4. на изборна длъжност в ръководен или контролен орган на професионална или съсловна организация съгласно съдебното решение за регистрация;

5. наето по трудово или служебно правоотношение;

6. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията или с председателя;

7. едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

(3) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 2, т. 2, 4, 5 и 7, в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването им.

Чл. 22в. (1) Пълномощията на председателя или на член на комисията се прекратяват от органа, който ги е избрал, съответно назначил, преди изтичане на мандата им:

1. по тяхно искане;

2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;

3. когато са осъдени за умишлено престъп­ление от общ характер;

4. при несъвместимост;

5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси;

6. при смърт или поставяне под запрещение.

(2) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя или на член на комисията в едномесечен срок се избира, съответно назначава нов член, който довършва мандата.

Чл. 22г. (1) Предложения за избор на членове на комисията от квотата на Народното събрание се правят от народни представители.

(2) В състава на комисията от квотата на Народното събрание не може да има повече от един член, предложен от народни представители от една и съща парламентарна група.

(3) Народното събрание избира членовете на комисията с тайно гласуване. За председател на комисията се смята за избран членът, получил най-много гласове.

Чл. 22д. (1) Председателят и членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

(2) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

(3) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 20 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 2.

Чл. 22е. (1) Председателят представлява комисията, ръководи и организира дейността й, като:

1. определя дневния ред и свиква заседанията;

2. публикува решенията и докладите за дейността й на страницата на комисията в интернет;

3. внася в Народното събрание годишния доклад за дейността на комисията;

4. осъществява и други дейности съобразно задачите и функциите на комисията.

(2) Когато председателят отсъства, той определя свой заместник от членовете на комисията.

Чл. 22ж. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя й по негова инициатива или по писмено искане на друг член на комисията.

(2) Заседанията на комисията се провеждат при кворум повече от половината от всички членове. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове с явно гласуване.

(3) За заседанията се води стенографски протокол, в който се отразяват разискванията и гласуването на всеки от членовете на комисията.

(4) Комисията сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции.

Чл. 22з. (1) При изпълнение на своята дейност комисията изисква и получава информация от органите на държавна власт, органите на местното самоуправление, другите институции, както и от юридическите и физическите лица.

(2) Органите и лицата по ал. 1 са длъжни в 14-дневен срок от получаване на искането да представят необходимата информация.

(3) Достъпът на комисията до информационните масиви и регистри на органите на държавна власт и органите на местното самоуправление е безплатен.

Чл. 22и. (1) Комисията води и поддържа:

1. регистър на получените сигнали за конфликт на интереси и на издадените решения за установяване на конфликт на интереси;

2. регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления.

(2) В регистъра по ал. 1, т. 1 се описват пореден номер и дата на сигнала за конфликт на интереси, подателят на сигнала, кратко описание на сигнала, номер, дата и съдържание на решението.

(3) В регистъра по ал. 1, т. 2 се описват датата и съдържанието на акта за установяване на нарушението, номерът и датата на издаденото наказателно постановление и описание на наложеното наказание.“

§ 12. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси или по искане на лицето, заемащо публична длъжност.

(2) Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.“

§ 13. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:

„(3) Когато разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на този закон, органът по избора или назначаването или съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 незабавно изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заедно със заверени копия от документите, относими към сигнала.“

§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При постъпването на сигнал, извън случаите по чл. 24, ал. 3, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изисква необходимата информация и документи от комисиите по ал. 2, т. 1 и 3, съответно от органа по избора или назначаването.“

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Проверката се извършва за“ се заменят с „Информацията по сигнала се изготвя за“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Информация по сигнала и свързаните с него документи се представят в 14-дневен срок на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“

§ 15. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси събира доказателства по реда на Административнопроцесуалния кодекс, изслушва лицето, заемащо публична длъжност, и му дава възможност да направи възражение.“

§ 16. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се произнася с решение в двумесечен срок от откриване на производството по чл. 23, ал. 1.

(2) С решението по ал. 1 комисията установява конфликт на интереси или че не е налице конфликт на интереси.

(3) Комисията установява конфликт на интереси за председателя или за свой член с решение, взето с единодушие при тайно гласуване, като се изключи лицето, за което се гласува решението.

(4) Решението на комисията се съобщава на:

1. заинтересованото лице;

2. органа по избора или назначаването;

3. съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 или 3;

4. окръжната прокуратура по седалището на органа, съответно по т. 2 или 3.

(5) Решението, с което се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Прокурорът може да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението на комисията, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси.“

§ 17. Член 27а се изменя така:

„Чл. 27а. Сигналите за нарушения по глава пета се разглеждат от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по реда на чл. 26 и 27.“

§ 18. Член 28 се отменя.

§ 19. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, председателят на комисията издава наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 35 и 37 и се произнася по чл. 33, ал. 2 и 3. В тези случаи не се съставя акт за установяване на административно нарушение.

(2) Наказателното постановление по ал. 1 се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 20. В чл. 39 думите „разпоредбата на чл. 21“ се заменят с „разпоредбата на чл. 20а или 21“.

§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 500 до 1500 лв.“ се заменят с „от 1000 до 3000 лв.“.

2. В ал. 2 думите „от 2000 до 3000 лв.“ се заменят с „от 3000 до 5000 лв.“.

§ 22. Член 43 се изменя така:

„Чл. 43. (1) На лице, заемащо публична длъжност, административното наказание по чл. 34, 36, 38, 39, 40 и 41 се налага от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с наказателно постановление. Административното нарушение се установява от определено от председателя длъжностно лице.

(2) Наказателното постановление по ал. 1 се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 23. Член 43а се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 24. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, т. 25, които след 30 март 2009 г. заемат публични длъжности, подават декларация по чл. 12, т. 2. Обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 се декларират към датата на влизането в сила на закона, а по т. 2 – една година преди датата на влизането му в сила.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, т. 25, които до 31 март 2009 г. са подали декларация по чл. 12, т. 2 и за които в периода от 31 март 2009 г. до влизането в сила на този закон е настъпила промяна в декларираните обстоятелства, подават декларация по чл. 12, т. 3.

(3) Започнатите до 1 април 2011 г. производства се довършват по досегашния ред.

§ 25. (1) Съставът на комисията през първия мандат се обновява след изтичане на две години и половина с един представител от квотата на Народното събрание и с един от квотата на президента и на Министерския съвет.

(2) Представителят от квотата на Народното събрание се определя чрез жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.

§ 26. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.) в чл. 37, ал. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 27. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г. и бр. 24 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 28. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 80, 87 и 88 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 1, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 29. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г. и бр. 24, 42 и 44 от 2009 г.) в чл. 12, ал. 9 навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 30. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 31. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 31, ал. 2, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 32. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 18 и 54 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 7, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 33. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16 и 80 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 34. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.) в чл. 107, ал. 1, т. 8 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 35. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г. и бр. 12, 17 и 27 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 36. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в чл. 12, ал. 3, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 37. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г. и бр. 15 и 52 от 2010 г.) в чл. 62, ал. 1, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 38. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г. и бр. 13 и 50 от 2010 г.) в чл. 26, ал. 5, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 39. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 40. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 4, т. 2, буква „д“ думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 41. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г. и бр. 42, 74 и 103 от 2009 г.) в чл. 44, ал. 1, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 42. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.) в чл. 19, ал. 4, т. 2 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 43. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 44. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 45. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г. , бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 47 от 2010 г.) в чл. 19а думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 46. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51 и 54 от 2010 г.) в чл. 9, ал. 3, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 47. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 2, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 48. В Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от 2007 г. и бр. 42 и 74 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 6, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 49. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. , бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52 и 54 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 50. В Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 51. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12, 32 и 42 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 12, ал. 7, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 52. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 32 от 2010 г.) в чл. 14, ал. 1, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50 и 89 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 54. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) в чл. 45, ал. 7, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 55. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12 и 47 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 56. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и 37 от 2006 г., бр. 64 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 42 от 2009 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 57. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г. и бр. 42 и 95 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 3, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 58. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 1, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

§ 59. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г. и бр. 15 и 18 от 2010 г.) в чл. 165 се правят следните изменения:

1. В ал. 6 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

2. В ал. 8, т. 5 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

§ 60. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.) в чл. 10а, ал. 2, т. 6 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9664