Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата на приемане 05/03/2010
Брой/година Държавен вестник 22/2010

 


УКАЗ № 53

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание на 5 март 2010 г.

Издаден в София на 12 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думата „Препаратите“ се заменя с „Лекарствените продукти“.

2. В т. 1 думата „препаратът“ се заменя с „лекарственият продукт“.

§ 2. В чл. 9, ал. 3 след думите „министъра на здравеопазването“ се поставя запетая и се добавя „министъра на земеделието и храните“.

§ 3. В чл. 9а, т. 1 след думата „лицензии“ се добавя „и разрешения“.

§ 4. В глава първа се създава чл. 9в:

„Чл. 9в. Министърът на земеделието и храните е администратор на:

1. приходите от таксите за издаване на разрешения и лицензии за дейности по чл. 29 и чл. 35, ал. 1;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на земеделието и храните.“

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „двама“ се заменя с „трима“.

2. В ал. 4 думите „на Изпълнителната агенция по лекарствата“ се заличават.

3. В ал. 5 думите „могат да участват и представители на неправителствени“ се заменят с „участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения“.

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок 5 години;“.

2. В т. 2 думата „приема“ се заменя с „предлага на Министерския съвет да приеме“.

3. Точка 7 се изменя така:

„7. определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;“.

§ 7. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думата „ръководи“ се заменя с „координира“.

§ 8. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.

(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информациони центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.

(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.“

§ 9. В чл. 15а, ал. 1 думите „координира и“ се заличават.

§ 10. В чл. 16, ал. 1 накрая след цифрата „3“ се поставя запетая и се добавя „както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества“.

§ 11. Създава се чл. 16а:

„Чл. 16а. (1) Министърът на образованието, младежта и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.

(2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.“

§ 12. В чл. 17 се създава ал. 3:

„(3) Контролът на територията на страната върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители на регионалните центрове по здравеопазване с висше медицинско образование.“

§ 13. В чл. 18, ал. 2 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Агенция „Митници“ към министъра на финансите“ и думите „Министерството на правосъдието и Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „и Министерството на правосъдието.“

§ 14. В чл. 21 след думата „транзита“ се добавя „от и към трети страни“.

§ 15. В чл. 22 думата „32а“ се заменя с „35“.

§ 16. Член 23 се отменя.

§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1.“

2. В ал. 3 думите „със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета“ се заличават.

§ 18. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) Одобряването на вносителите на коноп и конопени семена, непредназначени за посев, и издаването на лицензия за внос на коноп и конопени семена, непредназначени за посев по чл. 5, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 19. Наименованието на глава пета се изменя така: „Контрол на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и на прекурсорите на наркотични вещества“.

§ 20. В чл. 32, ал. 1 думата „извършва“ се заменя с „извършват“, а думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на здравеопазването“.

§ 21. Член 32а се изменя така:

„Чл. 32a. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. копие от разрешението за производство или разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34;

3. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

4. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в който ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества;

10. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

11. списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;

12. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от лицата по т. 2;

13. заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

14. диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат освен документите по ал. 1 и:

1. копие от разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител произвежда;

2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

(3) Търговците на едро представят копия от всички документи и на инспектора по наркотичните вещества в съответния регионален център по здравеопазване в областта, на чиято територия се извършва съответната дейност.

(4) Инспекторите по наркотичните вещества към съответния регионален център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват съответните дейности по търговия на едро, извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(5) Протоколът от проверката по ал. 4 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(6) В проверката по ал. 4 могат да участват и експерти от дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването.

(7) Експертите от дирекцията по ал. 6 извършват проверка на място на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(8) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверките по ал. 4 и 7, директорът на дирекция „Наркотични вещества“ уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(9) В случаите по ал. 8 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(10) Министърът на здравеопазването въз основа на предложение от дирекция „Наркотични вещества“ издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и/или лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението.“

§ 22. Създава се чл. 32б:

„Чл. 32б. (1) В лицензията по чл. 32, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите и срокът на лицензията;

4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;

5. списъкът на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите;

6. видът на отчетност;

7. трите имена на магистър-фармацевта – ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

8. трите имена и данни от документ за самоличност на отговорното лице по чл. 34.

(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1.

(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1.“

§ 23. Член 33 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.

(2) Лицензията по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“

§ 24. Създават се чл. 33а – 33г:

„Чл. 33а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34;

2. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

3. копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

4. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

6. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

7. диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34;

8. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

9. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрена от лицата по ал. 1, т. 1;

10. заповед за определяне на лицето или лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

12. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) Копия от всички документи се предоставят и на инспектора по наркотичните вещества в регионалния център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намира аптеката.

(3) След подаването на документите за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, инспекторите по наркотичните вещества към регионалния център по здравеопазване извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и на наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(4) Протоколът от проверката по ал. 3 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(5) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверката по ал. 3, дирекция „Наркотични вещества“ уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(6) В случаите по ал. 5 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(7) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване или за отказ на лицензия по ал. 1.

(8) Министърът на здравеопазването в съответствие с предложението на Висшия съвет по фармация издава лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването й в срок до два месеца от постъпване на заявлението.

Чл. 33б. (1) В лицензията по чл. 33, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване;

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите, които ще се извършват;

4. местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката;

7. името и данни от документ за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34.

(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1.

(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1.

Чл. 33в. (1) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи.

(2) Заявлението и документите към него по ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а.

(3) Министърът на здравеопазването издава лицензия с отразена промяна или мотивирано отказва издаването й в срок до два месеца от постъпване на заявлението по ал. 1.

(4) При промяна на магистър-фармацевта по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1, титулярят на лицензията спира търговията на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията по чл. 34 от вписания в лицензията магистър-фармацевт.

Чл. 33г. (1) За подновяване на лицензията по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до три месеца преди изтичане на срока й на валидност, като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1.

(2) При подновяване на лицензията, в случай че не са настъпили промени, лицата подават и декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, без да подават документите по чл. 32а, ал. 1, т. 8 и 9.

(3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.“

§ 25. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и с лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.“

§ 26. Създава се нов чл. 35:

„Чл. 35. (1) Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието и храните.

(2) Лицензиите по ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на ветеринарен лекар, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

(3) Изискванията и условията за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 27. Създава се нов чл. 36:

„Чл. 36. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 35, ал. 1, подават до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба заявление по образец, което съдържа:

1. името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;

2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. вида на дейностите, които ще се извършват;

4. името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

5. единен идентификационен код (ЕИК).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие от лицензията за производство или лицензията за търговия на едро или дребно с ветеринарномедицински продукти, издадени по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя или изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

3. копие от дипломата на ветеринарния лекар по т. 2;

4. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, или срещу ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, посочват ЕИК;

9. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

10. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

11. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

12. списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;

13. копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя по т. 2;

14. копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(3) Лицата, които извършват производство по чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по ал. 2 и:

1. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

2. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.“

§ 28. Създават се чл. 36а – 36е:

„Чл. 36а. (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която разглежда документите по чл. 36, извършва проверка на място за установяване на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 и съставя протокол в два екземпляра.

(2) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 35, ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на недостатъците и/или несъответствията.

(4) Комисията по ал. 1 изготвя становище до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(5) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на лицензия или за мотивиран отказ за издаването й.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро или дребно, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването й в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението.

(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36б. (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. името и адресът или наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите, които ще се извършват, и срокът на лицензията;

4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2.

(2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.

Чл. 36в. Лицензията се връчва лично на заявителя или на упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

Чл. 36г. (1) Притежателят на лицензия за дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от него лице подава заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба при всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, по реда на чл. 36.

(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.

(3) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства:

1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва проверка на представената към заявлението документация по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4 без проверка на място;

2. по чл. 36б, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 извършва проверка по чл. 36, ал. 1 – 4, включително и проверка на място.

(4) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на допълнение към лицензията или за мотивиран отказ за издаването й.

(5) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 4 издава допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до:

1. два месеца от подаване на заявлението – за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1;

2. три месеца от подаване на заявлението – за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 2.

Чл. 36д. (1) За подновяване на лицензията лицата подават заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба в срок до три месеца преди изтичане на срока й на валидност, като прилагат документи по чл. 36а, ал. 2, т. 1 – 8, 11 и 16.

(2) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните по предложение на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4.

Чл. 36е. (1) В Националната ветеринарномедицинска служба се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 36б и данните, свързани с промените на обстоятелства в първоначално издадената лицензия.“

§ 29. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години, считано от датата на издаването, а лицензията по чл. 33, ал. 1 е безсрочна.

(2) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(3) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се връчват лично на заявителя или на упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.“

§ 30. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.

(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:

1. име на лицензираната фирма;

2. адрес;

3. номер на лицензията;

4. срок на валидност на лицензията.

(3) Регистърът на издадените удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора и трета категория съдържа:

1. име на регистрираната фирма;

2. адрес;

3. номер на регистрацията;

4. дата на издаване на удостоверението за регистрация.“

§ 31. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответния регионален център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.“

§ 32. Член 40 се изменя така:

„Чл. 40. Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.“

§ 33. Член 41 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в следните случаи:

1. при нарушаване изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице – едноличен търговец, или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Заповедта за отнемане на лицензията се издава независимо от наложените административни наказания.

(3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1 – 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32а и 33а.

(4) Когато лицата по ал. 1, т. 5 са реабилитирани, те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32а и 33а.

(5) След прекратяване на наказателното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 министърът на здравеопазването възстановява по искане на лицето лицензията по ал. 1.

(6) При отнемането на лицензията по ал. 1 или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45.

(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

(8) Не се отнема лицензията по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.“

§ 34. Член 42 се изменя така:

„Чл. 42. (1) При установяване на основание по чл. 41, ал. 1, т. 1 – 4 и 6, когато лицензията е издадена от министъра на земеделието и храните, контролните органи от Националната ветеринарномедицинска служба правят предложение до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба за отнемането й.

(2) При установяване на основание по ал. 1 от друг държавен орган той незабавно уведомява писмено генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(3) В случаите по ал. 2 генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която извършва проверка на обстоятелствата, посочени в уведомлението.

(4) За резултатите от проверката по ал. 3 комисията представя становище на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(5) Въз основа на данните по ал. 1 или становището на комисията, с което се потвърждава наличие на основание по ал. 1, генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава мотивирана заповед за отнемане на лицензията.

(7) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 35. Член 43 се изменя така:

„Чл. 43. Отказът и отнемането на издадената лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 36. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44. Лицензиите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им;

2. по молба на притежателите им, подадена до органа, който ги е издал;

3. при смърт на магистър-фармацевта, регистриран като едноличен търговец и получил лицензия по реда на чл. 33, ал. 1;

4. при прекратяване на разрешението за производство на лекарствени продукти или на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.“

§ 37. Членове 44а и 44б се отменят.

§ 38. Член 45 се изменя така:

„Чл. 45. (1) В 14-дневен срок от прекратяването на лицензията по чл. 44, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори от първа и втора категория по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на физическото лице – едноличен търговец, контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори от първа и втора категория, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.

(2) В тримесечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.

(4) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори от първа и втора категория се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.“

§ 39. Членове 45а – 45в се отменят.

§ 40. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 32“ се заменят с „чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1“.

2. В ал. 3 думата „само“ се заличава.

§ 41. В чл. 47, ал. 6 след думата „внос“ се добавя „и износ“.

§ 42. В чл. 54, ал. 2 след думата „лицензия“ се добавя „както и лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване“.

§ 43. В глава пета наименованието на раздел IV се изменя така: „Изисквания при търговията и съхраняването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3, предписването, отпускането и притежаването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 44. Член 55 се изменя така:

„Чл. 55. (1) Право да закупуват и съхраняват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и да отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.

(2) Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършват след издаване на разрешение по ред, определен с наредба на Министерския съвет.“

§ 45. В чл. 56 след думата „отпускат“ се добавя „лекарствени продукти, съдържащи наркотични“.

§ 46. В чл. 57 след думата „количества“ се добавя „лекарствени продукти, съдържащи“.

§ 47. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „притежават“ се добавя „лекарствени продукти, съдържащи“.

2. В ал. 2 думите „рецепта или“ се заличават.

§ 48. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „внасят и да изнасят“ се заменят с „носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи“.

2. В ал. 2 думите „документ, издаден“ се заменят с „разрешение, издадено“, а думите „за внос и износ на наркотични вещества“ се заличават.

3. В ал. 3 думата „Документът“ се заменя с „Разрешението“.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ал. 1, могат да се носят само от лицата, на които са предписани.“

§ 49. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, се предписват по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.“

2. В ал. 2 думите „упойващи и психотропни“ се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи наркотични“.

3. В ал. 3 след думите „отчитане на“ се добавят „лекарствените продукти, съдържащи“, а думата „наркотичните“ се заменя с „наркотични“.

4. В ал. 4 след думата „предписват“ се добавя „лекарствените продукти, съдържащи“.

§ 50. В чл. 61, ал. 1 след думата „вещества“ се добавя „и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 51. В чл. 63, ал. 1 думите „техните препарати и“ се заменят с „лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, както и“.

§ 52. В чл. 65 думите „15 дни“ се заменят с „10 дни“ и думите „техните препарати“ се заменят с „лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 53. В чл. 65а думите „15 дни“ се заменят с „10 дни“ и думите „техните препарати“ се заменят с „лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 54. В чл. 65б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „наличните“ се добавя „лекарствени продукти, съдържащи“, а думите „и техните препарати“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „наркотични вещества и техните препарати“ се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 55. Създават се чл. 65в и 65г:

„Чл. 65в. В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества по чл. 46, ал. 3 и 4, представят отчет за внесените и изнесените наркотични вещества в дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването.

Чл. 65г. В срок до 30 дни след края на всяка календарна година Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната представят отчет в дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването за съхраняваните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси.“

§ 56. В чл. 66 думите „техните препарати“ се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 57. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „опаковки на“ се добавя „лекарствените продукти, съдържащи“, а думата „наркотичните“ се заменя с „наркотични“.

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „За лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за лекарствени продукти, съдържащи психотропни вещества – с две сини ленти.“

3. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 58. В чл. 69 след думите „превозването на“ се добавя „лекарствени продукти, съдържащи“, а думите „и на техните препарати“ се заличават.

§ 59. Член 70 се изменя така:

„Чл. 70. Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.“

§ 60. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) За медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания, както и за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори.“

§ 61. В чл. 74 думата „разрешително“ се заменя с „разрешение“.

§ 62. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 – 4:

„(2) В Националния център по наркомании се създава Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.

(3) Националният фокусен център по ал. 2 изгражда и поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение.

(4) Функциите и задачите на Националния фокусен център се определят с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании.“

§ 63. Наименованието на глава седма се изменя така: „Превенция на употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества“.

§ 64. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, Министерството на физическото възпитание и спорта и Държавната агенция за закрила на детето в съответствие със своята компетентност осигуряват, разработват и изпълняват програми за намаляване търсенето на наркотични вещества, които съответно включват: превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

(2) На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.“

2. В ал. 3 накрая се добавя „и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения“.

§ 65. Създават се чл. 84а и 84б:

„Чл. 84а. Условията и редът за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 84б. Условията и редът за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“

§ 66. Член 85 се изменя така:

„Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) Министерството на здравеопазването създава система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информация за програмите за лечение и психосоциална рехабилитация.“

§ 67. Създава се чл. 85а:

„Чл. 85а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен съвет по лечение на зависимости, който обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. нови методи и програми за лечение;

5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

(2) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости и други специалисти.

(3) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2.

(4) Функциите и организацията на дейността на експертния съвет по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.“

§ 68. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Специализираният контрол на лечебната дейност се извършва от Националния център по наркомании, като на територията на страната се подпомага от регионалните центрове по здравеопазване към Министерството на здравеопазването.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 69. Член 87 се изменя така:

„Чл. 87. (1) Програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се осъществяват с разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Министърът на здравеопазването може да откаже издаването на разрешение при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 70. Създават се чл. 87а – 87в:

„Чл. 87а. Разрешението по чл. 87, ал. 1 се прекратява:

1. с изтичането на срока, за който е издадено, в случай че притежателят не е подал молба за подновяването му;

2. по молба на притежателя, подадена до министъра на здравеопазването.

Чл. 87б. Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешението по чл. 87, ал. 1, може да го отнеме в следните случаи:

1. при констатирани системни нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1;

2. при констатирани системни нарушения на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти;

3. при неспазване на условията, определени в разрешението;

4. при установяване на неверни данни, посочени при издаването му.

Чл. 87в. (1) Националният център по наркомании създава и поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа:

1. уникален идентификационен код на лицето;

2. лекарствен продукт, използван при лечението на лицето;

3. дата на постъпване и наименование на лечебното заведение, осъществяващо програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

4. дата на изписване от програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(3) Условията и редът за създаване и използване на служебната база данни по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.“

§ 71. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Участието на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, в програми за лечение, за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите се основава на принципите на доброволност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.“

2. В ал. 4 думите „Индивидуалното или колективното“ се заличават, а думата „лечение“ се заменя с „Лечението“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Лечението на непълнолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва с тяхното информирано съгласие и със съгласието на родител или попечител.“

§ 72. Член 89 се изменя така.

„Чл. 89. (1) Програмите за психосоциална рехабилитация за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:

1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;

2. от амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;

3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрични заболявания, когато се провеждат в извъндомашна среда.

(2) Условията и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.“

§ 73. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „при Министерството на финансите“ се заменят с „към министъра на финансите по ред, определен с наредба на Министерския съвет, и“.

2. В ал. 2 думите „за съхраняване“ се заличават, а след думите „Агенция „Митници“ се добавя „по реда на наредбата по ал. 1“.

§ 74. В чл. 92 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 думите „влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване“ се заменят с „приключване на наказателното производство по съответния ред“.

§ 75. В чл. 93 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Растенията се унищожават на място по реда на наредбата по чл. 91, ал. 1.“

§ 76. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „от Министерския съвет“ се заменят със „с наредбата по чл. 91, ал. 1“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Унищожаването по ал. 1, извън случаите по чл. 93, се извършва от комисия, съставена от представители на Националната следствена служба, Агенция „Митници“, дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Всички документи, свързани с унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби, се съхраняват 4 години от датата на извършване на унищожаването.“

§ 77. В чл. 96 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „Наблюдаващите“ се заменя със „За целите на унищожаването наблюдаващите“.

2. В ал. 2 думата „Съдебните“ се заменя със „За целите на унищожаването съдебните“.

§ 78. В чл. 97 думите „техните препарати“ се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

§ 79. Член 101 се изменя така:

„Чл. 101. Който не спазва изискванията на чл. 29, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.“

§ 80. Член 102 се изменя така:

„Чл. 102. Който не спазва реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, определен с наредбата по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – с глоба 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.“

§ 81. В чл. 103 числото „1000“ се заменя с „5000“.

§ 82. Член 104 се изменя така:

„Чл. 104. Който не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 30 000 до 50 000 лв.“

§ 83. В чл. 105 числото „1000“ се заменя с „5000“.

§ 84. В чл. 106 числото „1000“ се заменя с „5000“.

§ 85. В чл. 107а числото „1000“ се заменя с „5000“.

§ 86. Член 107б се изменя така:

„Чл. 107б. Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.“

§ 87. В чл. 108 числото „1000“ се заменя с „20 000“.

§ 88. В чл. 108а числото „500“ се заменя с „2000“.

§ 89. В чл. 109 числото „10 000“ се заменя с „50 000“.

§ 90. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 13 думата „средства“ се заменя с „продукти“.

2. В т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „невключващи производство“.

3. Точка 20 се изменя така:

„20. „Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти“ означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.“

4. В т. 23а думите „митническата територия“ се заменят с „територията“.

5. В т. 23б думите „митническата територия“ се заменят с „територията“.

6. Създават се т. 29 – 32:

„29. „Пряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба, производство и/или разпространение.

30. „Непряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.

31. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.

32. „Специален регистър“ е регистър, дан­ните от който са предназначени за служебно ползване.“

§ 91. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 след думата „Ацеторфин“ се добавя „1-Бензил пиперазин“, след „Beta-хидроксифентанил“ се добавя „4 Бромо-2,5- диметоксифениламин“, след „DOET“ се добавя „2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2C-I), 2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2), 2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин (2C-T-7)“, след „4-метиламинорекс“ се добавя „4-метилтиоамфетамин (4-MTA)“, след думата „Опиум“ се добавя „Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)“, след „ТМА“ се добавя „2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)“ и след думата „Фенетилин“ се добавя „Фенилпиперазин и неговите халогенни производни“.

§ 92. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 след думата „Кодеин“ се добавя „Кодеин-N-оксид“.

§ 93. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 след думата „Буталбитал“ се добавя „1,4-Бутандиол“, след „Винилбитал“ се добавя „Гама-бутиролактон“, след „Гама-хидроксибутират“ се добавя „Гама-хидроксибутирова киселина“, след „Кетазолам“ се добавя „Кетамин“ и след „Халоксазолам“ се добавя „Хлорал хидрат“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 94. Областните съвети по наркотичните вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в общински съвети по наркотичните вещества.

§ 95. Изпратените в Агенция „Митници“ наркотични вещества, растения и препарати не по установения ред, за които не е съставен предавателно-приемателен протокол и наказателното производство е приключило по съответния ред, се унищожават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 96. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез съответната компетентна структура, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 97. (1) В срок 4 месеца от влизането в сила на този закон компетентните органи издават нормативните актове по прилагането му.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2096