Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за храните
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за храните
Дата на приемане 10/03/2010
Брой/година Държавен вестник 23/2010

 


УКАЗ № 68

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за храните, приет от ХLI Народно събрание на 10 март 2010 г.

Издаден в София на 19 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.)

§ 1. Създава се чл. 21б:

„Чл. 21б. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредба, с която се уреждат специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

(2) С наредбата по ал. 1 се определят специфичните изисквания при директна доставка на малки количества:

1. прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;

2. отстрелян дивеч или месо от дивеч;

3. пчелен мед и пчелни продукти;

4. суровини и храни, произведени от суровини от животински произход, добити във фермата, с изключение на продуктите по т. 5;

5. месо и месни продукти, произведени от домашни двукопитни животни и щрауси, отгледани във фермата, които са заклани в обекти, регистрирани по чл. 12.“

§ 2. Създава се чл. 44а:

„Чл. 44а. (1) Който произвежда и доставя директно малки количества суровини и храни от животински произход в нарушение на изиск­ванията на наредбата по чл. 21б, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 500 до 5000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 7000 лв.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2214