Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата на приемане 01/04/2010
Брой/година Държавен вестник 29/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 90

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание на 1 април 2010 г.

Издаден в София на 12 април 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.)

§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 30 се изменя така:

„30. „Непряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изоб­ражение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2987