Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 23/11/2010
Брой/година Държавен вестник 96/2010

 


УКАЗ № 320

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLI Народно събрание на 23 ноември 2010 г.

Издаден в София на 29 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53, 55 и 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 50г:

„Чл. 50г. (1) Върху недвижими имоти – публична или частна държавна или общинска собственост, с изключение на имотите – изключителна държавна собственост, може да се учредява безвъзмездно право на строеж на спортни федерации за изграждането на спортни обекти и/или съоръжения. Правото на строеж се учредява за срок не по-дълъг от 30 години. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за учредяване правото на строеж.

(2) Спортната федерация по ал. 1 трябва да:

1. е лицензирана по реда на този закон и е упражнявала дейността си не по-малко от 4 години;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. няма просрочени задължения към държавата или общините по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. няма просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и/или съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

5. е осигурила финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане на спортния обект и/или съоръжения и поддържането и управлението им за периода, за който се учредява правото на строеж;

6. е представила идеен проект за изграждане на спортния обект и/или съоръжение по т. 5.

(3) Осигуряването на финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма по смисъла на ал. 2, т. 5 се доказва чрез:

1. представяне на инвестиционна програма от страна на спортната федерация с подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции, етапно изпълнение и информация за произхода на средствата;

2. представяне на годишен финансов отчет за предходната година от страна на спортната федерация;

3. писмено заявено намерение за финансиране от страна на източника, когато финансирането е осигурено от международни спортни организации и/или от участие в международни програми за финансиране на спорта;

4. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между спортната федерация и български и чуждестранни физически и/или юридически лица, когато средствата са предоставени по силата на сключения договор, както и доказателства за финансови възможности на лицата, които предоставят средствата.

(4) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти – публична или частна държавна собственост, се учредява от областния управител по местонахождението на имота въз основа на решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет се приема въз основа на мотивиран доклад на министъра на физическото възпитание и спорта, изготвен въз основа на предложение на комисията по ал. 7.

(5) Исканията за учредяване на безвъзмездно право на строеж по ал. 1 върху публична или частна държавна собственост се подават до министъра на физическото възпитание и спорта. Подадените искания се оповестяват на интернет страницата на Министерството на физическото възпитание и спорта и в един централен ежедневник в 7-дневен срок от постъпването им.

(6) В срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 5 искания за учредяване на безвъзмездно право на строеж могат да подадат и други спортни федерации, които отговарят на условията на ал. 2.

(7) Постъпилите искания се разглеждат в срок до един месец от изтичане на срока по ал. 6 от комисия, чийто състав и правила на работа се определят с решение на Министерския съвет. Комисията включва представител на Министерския съвет, на Министерството на физическото възпитание и спорта, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на областната и на общинската администрация по местонахождението на имота. Редът и условията за разглеждане на исканията се уреждат с Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

(8) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти – публична или частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет без търг или конкурс и след получаване на становище от министъра на физическото възпитание и спорта. Редът и условията за разглеждане на исканията за учредяване право на строеж се определят в наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(9) При подадени две или повече искания за учредяване право на строеж по ал. 1 с предимство се класират кандидатите, които са:

1. предложили финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане и поддържане на спортния обект и/или съоръжение с по-висока стойност;

2. предложили инвестиционна програма за изграждане на спортен обект и/или съоръжение, в които могат да се упражняват повече видове спорт;

3. представили данни за участие в национални и международни състезания през последните 4 години преди подаване на искането.

(10) Въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, областният управител, съответно кметът на общината, издава заповед и сключва договор за учредяване на правото на строеж, в който се посочват:

1. спортният обект и/или съоръжение;

2. срокът, за който се учредява правото на строеж;

3. срокът на строителство и въвеждане в експлоатация;

4. инвестиционната програма;

5. редът за установяване на вложените инвестиции;

6. условията за ползване на съоръженията от спортните клубове, членове на спортната федерация, ученически и студентски спортни организации и хора с увреждания, както и условията за обществен достъп;

7. основанията за предсрочно прекратяване на договора извън посочените в ал. 13.

(11) Спортната федерация, в чиято полза е учредено правото на строеж по ал. 1, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект и/или съоръжение за срок не по-дълъг от 5 години, считано от датата на влизане в сила на договора. Всички разходи по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортните обекти и/или съоръжения са за сметка на съответната федерация.

(12) За срока, за който е учредено правото на строеж, спортната федерация, в чиято полза то е учредено, няма право да го преотстъпва под каквото и да е форма, както и да се разпорежда с изградения спортен обект и/ или съоръжение. Правото на строеж или изграденият спортен обект и/или съоръжение не може да служи за обезпечение на задължения на спортната федерация или трети лица.

(13) Правото на строеж по ал. 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е учредено, от областния управител, съответно от кмета на общината, въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, когато:

1. на спортната федерация бъде отнет или не бъде продължен издаденият по реда на този закон спортен лиценз;

2. нарушени са разпоредбите на закона или условията на договора за учредяване право на строеж;

3. в продължение на три години от учредяването на правото на строеж не е започнало строителство или когато в продължение на 5 години не е завършен спортният обект и/или съоръжение.

(14) Разходите по придобиване на собствеността от държавата или общината след прекратяване на договора са за сметка на спортната федерация.

(15) Когато спортната федерация е изпълнила задълженията си по договора по ал. 10, след изтичането на срока тя може да кандидатства за ползване на същия имот по реда на чл. 50б.“

§ 2. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителни разпоредби“ се изменя така: „Допълнителна разпоредба“.

2. В § 1, т. 30 след думата „терени“ се добавя „общежитие за спортисти, административни и складови постройки, обслужващи съответната спортна инфраструктура“, а след думата „предназначени за“ се добавя „подготовка на състезатели и за“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9508