Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 28/10/2010
Брой/година Държавен вестник 89/2010

 


УКАЗ № 308

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLI Народно събрание на 28 октомври 2010 г.

Издаден в София на 5 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 18 и 50 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.“.

2. В ал. 4, т. 3 се създава буква „е“:

„е) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 3, буква „д“ накрая се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Решение за приватизация на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.“

§ 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думата „собственост“ се добавя „с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв.“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Приватизацията на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.“

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 6 след думата „собственост“ се поставя запетая и се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.“.

2. Създава се ал. 10:

„(10) При приватизацията на имоти – частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.“

§ 5. В чл. 22б, ал. 4 се създават т. 9 и 10:

„9. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;

10. може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.“

§ 6. В глава шеста се създава чл. 32в:

„Чл. 32в. Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.“

§ 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 18 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 22:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 – за имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно до 31 март.“;

б) в ал. 4 думите „и 2“ се заменят с „и по ал. 2 – за имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.“.

2. В § 24:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „държавна собственост“ се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.“;

б) създава се ал. 2:

„(2) За започната се смята продажбата по ал. 1, когато е:

1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура;

3. прието решение на Министерския съвет.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8751