Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Дата на приемане 17/11/2010
Брой/година Държавен вестник 94/2010

 


УКАЗ № 317

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLI Народно събрание на 17 ноември 2010 г.

Издаден в София на 24 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г. и бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 5, т. 1, буква „м“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив;“.

§ 2. В чл. 7, ал. 5 т. 5 се изменя така:

„5. доставката на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставката на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;“.

§ 3. В чл. 13, ал. 4 т. 5 се изменя така:

„5. придобиването на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, придобиването на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;“.

§ 4. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. Мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или мрежа, свързана с такава система, при доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи е:

1. мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, за когото се доставят стоките, а когато няма такова седалище или обект – постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя – търговец на природен газ, на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия;

2. мястото, където стоката ефективно се потребява – когато получател е лице, различно от лицето по т. 1;

3. мястото, където се намира седалището или постоянният обект, за който се доставят стоките на получателя по т. 2, а когато няма такова седалище или обект – постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя по т. 2 – когато цялото количество газ, електрическа енергия или топлинна, или хладилна енергия или част от него не са ефективно потребявани от получателя, а са предмет на последваща доставка.“

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 т. 3 и 4 се изменят така:

„3. мястото, където фактически се провежда събитието – при доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице;

4. мястото, където фактически се извършва услугата, предоставена на данъчно незадължено лице, при:

а) услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби), включително дейността по организирането им;

б) услуги, свързани с транспортна обработка на стоки;

в) услуги по оценка, експертиза или работа по движима вещ;“.

2. В ал. 5, т. 2 буква „л“ се изменя така:

„л) услуги по осигуряване на достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или до мрежа, свързана с такава система, до електроенергийната система или до топлофикационните или охладителните мрежи, или услуги по пренос или по разпределение чрез тези системи или мрежи и доставката на други услуги, пряко свързани с тях;“.

§ 6. В чл. 26, ал. 7 думите „цена на получаваната стока“ се заменят с „цена на предоставяната стока“.

§ 7. В чл. 31 се създава т. 11:

„11. доставката на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.“

§ 8. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думите „здравни заведения“ се добавя „и детски ясли“.

2. В т. 5 накрая се добавя „от зъболекари или зъботехници“.

§ 9. В чл. 41, т. 1 се правят следните допълнения:

1. В текста преди буква „а“ след думата „квалификацията“ се добавя „обучението за придобиване на ключови компетентности“.

2. В буква „а“ след думите „Закона за професионалното образование и обучение“ се поставя запетая и се добавя „доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта“.

§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се изменя така:

„2. стоки, внасяни от:

а) дипломатически представителства, консулства или членовете на персонала им, които отговарят на условията за освобождаване от митни сборове при внос;

б) Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията;

в) международни организации, различни от посочените в буква „б“, признати за такива от публичните органи на държавата членка – домакин, или извършен от членове на такива организации, при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;“

в) точка 6 се изменя така:

„6. стоки, когато вносът е последван от вътреобщностна доставка и когато вносителят представи следните данни:

а) идентификационния си номер по чл. 94, ал. 2;

б) идентификационния номер по ДДС на клиента, за когото се доставят стоките, издаден в друга държава членка, или собствения си идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките;

в) доказателство, че внесените стоки са предназначени да бъдат превозени или изпратени до друга държава членка по ред, определен с правилника за прилагане на закона;“

г) точка 10 се изменя така:

„10. газ чрез система за природен газ или чрез мрежа, свързана с такава система, или захранен от плавателен съд, транспортиращ газ, в система за природен газ или мрежа от газопроводи преди такава система, на електроенергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;“

д) точка 11 се изменя така:

„11. официални публикации, издадени под контрола на органите на държавата или територията на износа, на международни организации, публични структури и публичноправни образувания, установени в държавата или територията на износа, и печатни материали, разпространявани в условията на избори за Европейския парламент или в условията на национални избори в държавата, в която печатните материали се издават от чуждестранни политически организации, официално признати като такива в държавите членки, доколкото тези публикации и печатни материали са обложени с данък в държавата или територията на износа и не се ползват от освобождаване от данък при износ;“

е) точка 12 се изменя така:

„12. чистокръвни коне на възраст не повече от 6 месеца, които са родени в трета държава или територия от животно, оплодено в Европейския съюз и впоследствие временно изнесено за раждането;“

ж) точка 15 се отменя;

з) точка 17 се изменя така:

„17. стоки, които се връщат от лицето износител при запазване на състоянието, в което са били изнесени, освен нормалното износване при тяхната употреба, когато същите стоки са освободени от вносни сборове.“

2. Създават се ал. 14 и 15:

„(14) Освободен от данък е вносът на стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се:

1. внасят стоки на обща стойност не повече от 30 лв.;

2. получават малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна от физическо лице на друго физическо лице в страната, без последното да е заплащало за тях, на обща стойност до левовата равно­стойност на 45 евро;

3. внася лично имущество, получено като наследство;

4. внася употребявано лично имущество от физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване в Европейския съюз;

5. внася имущество във връзка с встъпване в брак;

6. внася употребявано домакинско имущест­во след приключване на временно пребиваване извън Европейския съюз;

7. внасят ордени, медали и почетни награди;

8. внасят образци на стоки с незначителна стойност;

9. внасят подаръци, получени в рамките на международните отношения;

10. внасят стоки, предназначени за лична употреба от държавни глави;

11. внасят стоки, предназначени за пострадали от бедствия;

12. внасят материали за погребални цели;

13. внасят материали за защита на стоки по време на превоз и слама за постилане, фуражи и храни за животни по време на превоз;

14. внася документация;

15. внасят учебни принадлежности, учебни пособия и друго домакинско оборудване за ученици или студенти;

16. внасят продукти, добити от селскостопански производител от имоти, разположени в трети страни, намиращи се в непосредствена близост до основното място на стопанска дейност на производителя;

17. внасят семена, торове и продукти за обработка на почвата и посевите за имот, разположен в непосредствена близост с трета страна, обработван от селскостопански производител, чието основно място на стопанска дейност се намира в съответната трета страна в непосредствена близост до имота;

18. внасят видео- и аудиоматериали от образователен, научен или културен характер, които се предоставят от Организацията на обединените нации или от някоя от нейните специализирани агенции, независимо от тяхното предназначение;

19. внасят предмети от колекции и произведения на изкуството от образователен, научен или културен характер, които не са предназначени за продажба и се внасят от музеи, галерии или други институции; освобождаването се прилага само когато стоките са внасят безвъзмездно или ако се внасят възмездно, не се доставят от данъчно задължено лице;

20. внасят лабораторни животни и биологични или химически вещества, предназначени за изследвания;

21. внасят терапевтични вещества с човешки произход и реактиви за определяне на кръвната група и тъканно протезиране;

22. внасят референтни вещества за качествения контрол на медицински продукти;

23. внасят фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви;

24. внасят стоки от държавни организации, благотворителни или филантропски организации, получени безвъзмездно от тях;

25. внасят стоки от институции или организации, получени безвъзмездно от тях, за подпомагане на слепи лица и други лица с увреждания;

26. внасят печатни рекламни материали и предмети с рекламен характер;

27. внасят стоки за използване или консумиране по време на търговски изложения или други подобни прояви;

28. внасят стоки с цел изпитване, анализиране или проучване;

29. внасят пратки, предназначени за организации за защита на авторското право или за защита на правата на индустриалната и търговската собственост;

30. внасят издания с туристическа информация;

31. внасят гориво и смазочни материали, намиращи се в стандартните резервоари на сухопътните моторни превозни средства и в специални контейнери;

32. внасят от упълномощени за тази цел от компетентните органи организации за изпол­зване при строителството, поддръжката или украсата на гробища, гробове и паметници на жертви на война от трета държава, погребани в Европейския съюз.

(15) Освободен от данък е вносът от трети територии на стоки, чийто внос от трети страни би бил освободен на основание ал. 14.“

§ 11. В чл. 65, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „чл. 58, ал. 1“ се заменят с „чл. 58, с изключение на вноса на стоки по чл. 58, ал. 1, т. 6“.

2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията“.

§ 12. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:

„(2) Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто.“

§ 13. В чл. 71, т. 3 и 4 думите „митническа декларация, в която“ се заменят с „митнически документ за внос, в който“.

§ 14. В чл. 82, ал. 2, т. 1 думите „доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия“ се заменят с „доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи“.

§ 15. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 думите „други изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски“ се заменят с „изискуеми публични вземания“.

2. В ал. 2 думите „други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски“ се заменят с „изискуеми публични вземания“.

3. В ал. 5 думите „изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски“ се заменят с „изискуеми публични вземания“.

4. В ал. 6 след думите „Националната здравноосигурителна каса“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и други публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите“.

5. В ал. 9 думите „три дни“ се заменят с „пет дни“.

§ 16. В чл. 108, ал. 1, т. 4 думите „задължителна дерегистрация“ се заменят със „задължителна регистрация“.

§ 17. В чл. 113 се създава ал. 11:

„(11) Фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – данъчно задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 18. В чл. 114, ал. 3 думите „чл. 28c(E)(3) 77/388/EEC“ се заменят с „чл. 141 2006/112/ ЕО“.

§ 19. В чл. 121, ал. 3 думите „митническите декларации“ се заменят с „митническите документи за внос“.

§ 20. В чл. 125 се създава ал. 11:

„(11) Когато се подава декларация по ал. 2, тази декларация, декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри са подадени по електронен път, ал. 6 не се прилага.“

§ 21. В чл. 131 ал. 1 се изменя така:

„(1) В случаите на публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на Гражданския процесуален кодекс или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:

1. да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон;

2. да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра – за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, за собственика на вещта и за получателя (купувача);

3. да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок три дни от издаването му;

4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

При определяне на данъчната основа чл. 27 не се прилага.“

§ 22. В чл. 164, ал. 2, т. 1 думите „подадената митническа декларация“ се заменят с „подадения митнически документ за внос“.

§ 23. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по този закон лице“ се добавя „и всяко регистрирано по чл. 97а, ал. 1 и 2 и чл. 99 лице“.

2. В ал. 5, т. 1, буква „б“ думите „митническа декларация“ се заменят с „митнически документ за внос“.

§ 24. В чл. 170, ал. 1 думите „митнически декларации“ се заменят с „митнически документи за внос“.

§ 25. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.“

2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са:

а) командвания/щабове на Организацията на Северноатланти­ческия договор;

б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;

в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.

(7) Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата по ал. 6, се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 26. В чл. 174а, ал. 1 думите „чл. 173, ал. 4“ се заменят с „чл. 173, ал. 4 и 5“.

§ 27. В чл. 176а, ал. 2 думите „чл. 99, ал. 1“ се заменят с „чл. 97а и чл. 99, ал. 1“.

§ 28. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 27 се изменя така:

„27. „Търговец на природен газ, електрическа енергия или топлинна или хладилна енергия“ е данъчно задължено лице, чиято икономическа дейност е свързана с покупка на природен газ, електрическа енергия или топлинна или хладилна енергия и последваща продажба на тези стоки и чието собствено потребление на тези продукти е незначително.“;

б) в т. 37 думите „и „организирано пътуване“ се заличават, а думите „§ 1, т. 1, 3, 8, 10, 12 и 14“ се заменят с „§ 1, т. 1, 3, 8, 10 и 12“;

в) в т. 39 думите „тръбопроводи за пренос“ се заменят със „система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез всяка друга мрежа, свързана с такава система“;

г) създава се т. 64:

„64. „Управление на въздушното движение“ и „аеронавигационно обслужване“ са услуги по смисъла на § 3, т. 44 и 48 от допълнителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване, предоставяни от доставчици на аеронавигационно обслужване при:

а) прелитане на обслужваното въздушно пространство;

б) провеждане на полети в зоните и районите на летищата.“

2. В § 1а се създават т. 3 – 5:

„3. Директива 2009/162/ЕС на Съвета от 22 декември 2009 г. за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.).

4. Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос (ОВ, L 175/12 от 4 юли 2009 г.).

5. Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (ОВ, L 292/5 от 10 ноември 2009 г.).“

Допълнителна разпоредба

§ 29. В останалите текстове от закона думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“, а думите „в рамките на Общността или извън нея“ се заменят с „в рамките на Европейския съюз или извън него“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 30. (1) За доставките на концесия за строителство, за услуга или за добив по договори, сключени преди 1 януари 2011 г., се прилага данъчният режим към възникване на данъчното събитие, определено по реда на чл. 25, ал. 4. В тези случаи се смята, че данъкът не е включен в концесионното възнаграждение.

(2) Когато е получено авансово плащане по ал. 1 до 31 декември 2010 г. включително и данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.

(3) Концедентите по договор за концесия за строителство, за услуга или за добив имат право на данъчен кредит за получените доставки на стоки и/или услуги през периода 1 януари 2007 г. – 31 декември 2010 г., които са използвани или ще бъдат използвани за доставки по чл. 3, ал. 5, т. 1, буква „м“ от този закон.

(4) Правото по ал. 3 се упражнява до:

1. 31 декември 2011 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2008 г.,

2. 31 декември 2012 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 юли 2008 г. до 31 декември 2009 г., и

3. 30 юни 2013 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

В тези случаи не се прилагат разпоредбите на чл. 126.

(5) Когато лицата по ал. 3 са упражнили право на приспадане на данъчен кредит преди влизането в сила на този закон, се смята, че това право е упражнено правомерно.

(6) Алинея 5 се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този закон административни и съдебни производства.

(7) Концедентите – регистрирани по закона лица, спрямо които е налице влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който не е признато право на приспадане на данъчен кредит за получени доставки на стоки и/или услуги, за които са налице условията по ал. 3, могат да упражнят правото си на приспадане на непризнатия данъчен кредит в сроковете по ал. 4.

§ 31. За активите и имуществото по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), включително за отписаните до 31 декември 2010 г., не се правят корекции на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79 във връзка с безвъзмездната доставка при отписването им от баланса.

§ 32. (1) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2010 г. включително за доставка на стока или услуга, за която с този закон е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 и за която данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2010 г. включително за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

§ 33. При доставки по чл. 130, за които данъчното събитие на по-ранната доставка е възникнало до 31 декември 2010 г. включително, а данъчното събитие на втората доставка възниква след тази дата, за втората доставка се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното й събитие.

§ 34. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г. и бр. 63 и 73 от 2010 г.) в чл. 120, ал. 7 след думите „случаите по“ се добавя „ал. 2 и“.

§ 35. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 12, който влиза в сила от 1 април 2011 г., и § 7, § 28, т. 1, буква „г“ и § 34, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9339