Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
Дата на приемане 21/12/2010
Брой/година Държавен вестник 102/2010

 


УКАЗ № 350

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, приет от ХLI Народно събрание на 21 декември 2010 г.

Издаден в София на 22 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 35, 87 и 93 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3 т. 2 се изменя така:

„2. приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки;“.

§ 2. В чл. 5, ал. 1 думата „осъществяват“ се заменя с „извършват“.

§ 3. В чл. 6, ал. 2 след думите „печатни произведения“ се добавя „пряка пощенска реклама“.

§ 4. В чл. 7, т. 2 след думите „Европейския съюз“ се добавя „или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

§ 5. Наименованието на глава втора се изменя така: „Държавна политика и регулиране в областта на пощенските услуги“.

§ 6. Наименованието на раздел І се изменя така: „Държавна политика в областта на пощенските услуги“.

§ 7. Член 9 се отменя.

§ 8. В чл. 13, т. 7 буква „б“ се изменя така:

„б) издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;“.

§ 9. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 9а, ал. 1 и чл. 76“ се заменят с „чл. 9а, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и чл. 76“.

§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;

б) точка 7 се изменя така:

„7. определя съответстващи на действащите български и европейски стандарти нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване и осигурява за своя сметка ежегодно извършване на измерването на изпълнението им от независима организация;“

в) точка 8 се изменя така:

„8. приема система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;“

г) точка 11 се изменя така:

„11. разработва методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга; методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;“

д) точка 12 се изменя така:

„12. разработва нормативи за определяне на гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите; нормативите се приемат от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;“

е) точка 16 се изменя така:

„16. предлага на министъра на финансите да включи размера на компенсацията за наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година;“

ж) в т. 17 думите „универсалната пощенска услуга“ се заменят с „пощенски услуги“;

з) в т. 19 след думите „пощенска услуга и за“ се добавя „правилата за“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Решенията на Комисията за регулиране на съобщенията по прилагането на този закон са индивидуални, нормативни или общи админис­тративни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Нормативните административни актове на Комисията за регулиране на съобщенията се обнародват в официалния раздел на „Държавен вестник“.“

§ 11. В чл. 15а се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;

в) в т. 7 думата „местата“ се заменя с „точките“.

2. В ал. 2 думите „чл. 36а, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 1, т. 7“.

§ 12. В чл. 16а след думите „Европейската комисия“ се добавя „и националните регулаторни органи на останалите държави – членки на Европейския съюз“.

§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 6:

„6. анализ на мерките за обезпечаване на пощенската сигурност.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Комисията за регулиране на съобщенията на всеки 5 години от възлагане на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга изготвя доклад относно изпълнението му с оглед неговото продължаване, промяна или отменяне.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „доклада по ал. 1“ се заменят с „докладите по ал. 1 и 2“.

§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 1:

„1. осигуряват неприкосновеност на пощенските пратки;“

б) досегашните т. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 2, 3, 4, 5 и 6;

в) досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8 и се изменят така:

„7. предприемат мерки за защита на пощенския трафик, както и за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91, като доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите технически устройства и софтуер и при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;

8. създават условия за осъществяване на наблюдение или контрол върху пощенските пратки от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“, които могат да дават задължителни за изпълнение указания;“

г) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 5:

„5. срок за възстановяване на сумата на наложения платеж на подателя;“

б) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

2. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;

б) създава се нова т. 4:

„4. срок за възстановяване на сумата на наложения платеж на подателя;“

в) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.

3. В ал. 4 думата „местата“ се заменя с „точките“.

4. В ал. 5 думите „Комисията за защита на конкуренцията“ се заменят с „Комисията за защита на потребителите“.

5. В ал. 7 думите „разработва процедура“ се заменят с „приема правила“.

6. В ал. 9 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и на пощенските оператори, извършващи пощенски парични преводи“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „по чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, могат да осигуряват и договарят достъп до пощенските си мрежи помежду си, с пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и с пощенски оператори на неуниверсални пощенски услуги.“

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) В случай че пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, не постигнат съгласие за сключване на договор за достъп с пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, всеки от тях може не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на предложението за сключване на договора да отправи искане пред Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване на искането с мотивирано решение може да даде задължителни указания на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в определен от нея срок да сключи договор за осигуряване на достъп до пощенската си мрежа.“

5. Алинея 7 се отменя.

§ 17. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Пощенските оператори, извършващи услугата „пощенски парични преводи“, водят отделна аналитична счетоводна отчетност за приходите от дейността си по предоставянето на тази пощенска услуга.“

§ 18. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. Универсалната пощенска услуга се предоставя от пощенски оператор, на когото със закона е възложено задължение за извършването на тази услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа.“

§ 19. В чл. 25, ал. 1 след думите „освен тази пощенска услуга“ се добавя „може да“.

§ 20. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на универсалната пощенска услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.

(2) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.

(3) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по ал. 2.

(4) Размерът на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(5) Компенсацията по ал. 1 се предоставя след получаване на положително решение от Европейската комисия.“

§ 21. Член 29а се изменя така:

„Чл. 29а. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга представя пред Комисията за регулиране на съобщенията заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 май на текущата година.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа размера на исканата компенсация за наличието на несправедлива финансова тежест, определен съгласно чл. 29, ал. 2.

(3) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията и се проверяват от определен от нея одитор.

(4) Резултатите от изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и оценката на одитора за съответствие с методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11 са обществено достъпни.

(5) В срок три месеца от подаване на заявлението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение относно:

1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга;

2. размера на компенсацията, дължима на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, за предходната година.

(6) В срока по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.

(7) Комисията за регулиране на съобщенията в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.“

§ 22. Създава се чл. 29б:

„Чл. 29б. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга организира и осъществява отчитане на дейността си в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и прилагане на система за разпределение на разходите както общо за търговското дружество, така и аналитично и поотделно за:

1. универсалната пощенска услуга по видове услуги;

2. пощенските парични преводи;

3. неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3;

4. други търговски дейности.

(2) Приходите от универсалната пощенска услуга не могат да се използват за покриване на разходи за неуниверсални пощенски услуги или за други дейности.

(3) Съдържанието, начинът на разпределение на разходите, редът и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се определят с правила, разработени от Комисията за регулиране на съобщенията.

(4) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията годишен доклад с анализ на резултатите от прилагане на системата за разпределение на разходите не по-късно от 31 май на текущата година.

(5) Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно назначава проверки за прилагането на системата за разпределение на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, които се извършват от независим одитор. Резултатите от проверките са обществено достъпни.“

§ 23. В чл. 30 думите „ал. 1“ се заличават.

§ 24. В чл. 31 думите „ал. 1“ се заличават.

§ 25. В глава трета, раздел ІІ се създава чл. 31б:

„Чл. 31б. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съдейства за нормалното протичане на измерванията по чл. 15, ал. 1, т. 7.“

§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „местата“ се заменя с „точките“.

2. В ал. 3 думата „местата“ се заменя с „точките“, а след думата „мрежа“ се добавя „на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:

„(4) Броят и разположението на точките за достъп по ал. 3, за които се изисква откриване на пощенски служби съобразно нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат променяни след одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на мотивирано писмено предложение от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

(5) В срок един месец от получаване на предложението по ал. 4 Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение, като одобрява промените, в случай че са спазени нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12.

(6) Броят и разположението на точките за достъп по ал. 3, за които не се изисква откриване на пощенски служби съобразно нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат променяни от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга след писмено уведомление, изпратено до Комисията за регулиране на съобщенията в срок не по-късно от един месец преди датата на промяната.

(7) В уведомлението по ал. 6 се съдържа информация за начина, по който ще се гарантира извършването на универсалната пощенска услуга.

(8) В срока по ал. 6 Комисията за регулиране на съобщенията може да даде задължителни указания на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга с оглед гарантиране на извършването на тази услуга.“

§ 27. В чл. 34, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „видове“.

§ 28. Член 36а се отменя.

§ 29. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. Неуниверсалните пощенски услуги включват:

1. приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама;

2. услугите по чл. 3, т. 2;

3. куриерските услуги;

4. пощенските парични преводи.“

§ 30. В чл. 39 т. 1, 2 и 3 се изменят така:

„1. извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор, на когото е възложено задължение за извършване на тази услуга;

2. извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;

3. извършване на пощенски парични преводи.“

§ 31. В чл. 43, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1а след думите „Европейския съюз“ се добавя „или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

2. В т. 6 думата „местата“ се заменя с „точките“.

§ 32. В чл. 47 ал. 4 се отменя.

§ 33. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „при условията на първоначално лицензиране“ се заличават.

2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) При липсващи или нередовни документи по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне да отстрани непълнотите или нередовностите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.

(7) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва разрешение за прехвърлянето при наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2.“

§ 34. В чл. 48а се създават ал. 7 – 9:

„(7) Към искането за разрешение по ал. 3 се прилагат идентификационните данни и документите по чл. 43, ал. 2 за третите лица. Всички документи се подават на български език в два екземпляра.

(8) При липсващи или нередовни документи по ал. 7 Комисията за регулиране на съобщенията уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне да отстрани непълнотите или нередовностите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.

(9) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва разрешение на исканията по ал. 2 или 3 при наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2.“

§ 35. Член 49 се отменя.

§ 36. В чл. 52, ал. 1 думите „чл. 39“ се заменят с „чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 37. В чл. 53 се правят следните изменения:

1. Точка 10 се изменя така:

„10. задължително водене на аналитична счетоводна отчетност по реда на чл. 23а;“.

2. В т. 16 думата „местата“ се заменя с „точките“.

3. В т. 17 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „местата“ се заменя с „точките“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. оказване на съдействие за нормалното протичане на измерването по чл. 15, ал. 1, т. 7;“.

3. Точка 8 се изменя така:

„8. задължително прилагане на система за разпределение на разходите и водене на аналитична счетоводна отчетност по реда на чл. 29б, ал. 1; ред за доказване размера на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга;“.

4. Точка 9 се отменя.

5. В т. 16 думите „чл. 77, ал. 2“ се заменят с „чл. 77, ал. 1 и 3“.

6. Създава се т. 17:

„17. предоставяне по подходящ начин на подробна и актуална информация на потребителите и на пощенските оператори относно характеристиките на извършваната универсална пощенска услуга, условията за достъп до тази услуга, както и за цените и стандартите за качество.“

§ 39. Член 58 се отменя.

§ 40. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3 се извършват на територията на Република България или на част от нея“ се заменят с „Неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 се извършват“ и след думите „подаване на“ се добавя „надлежно“.

2. В ал. 2, т. 1а след думите „Европейския съюз“ се добавя „или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

3. В ал. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

4. В ал. 6 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

5. В ал. 10 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. предприемат мерки за защита на пощенския трафик, както и за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91, като доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите технически устройства и софтуер и при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;“.

3. Създава се нова т. 6:

„6. създават условия за осъществяване на наблюдение или контрол върху пощенските пратки от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“, които могат да дават задължителни за изпълнение указания;“.

4. Досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно т. 7, 8 и 9.

5. Създава се т. 10:

„10. ползват отпечатъци съгласно чл. 77, ал. 2.“

§ 42. В чл. 61 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

2. В ал. 2 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

3. В ал. 4 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

4. В ал. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

5. Алинея 6 се отменя.

§ 43. Наименованието на раздел V се изменя така: „Такси“.

§ 44. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. годишна такса за контрол, включваща административните разходи на Комисията за регулиране на съобщенията, необходими за анализ и контрол на пазара на пощенските услуги, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им – процент от годишните нетни приходи от извършване на лицензираните пощенски услуги;“.

2. В ал. 3 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

§ 45. В чл. 63 думите „Размерите на лицензионните такси и на таксата за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“ се заменят с „Размерът на таксите по този раздел, сроковете и начинът за плащането им“.

§ 46. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „Лицензионните такси и таксите за издаване на удостоверения за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“ се заменят с „Таксите по чл. 62“.

2. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. годишната такса за контрол се администрира по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;

3. еднократната такса за издаване на удостоверение по чл. 59, ал. 6 се администрира по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.“

§ 47. В чл. 65 ал. 6 се отменя.

§ 48. Член 71 се изменя така:

„Чл. 71. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава и пуска в употреба пощенски марки, пощенски продукти – илюстровани пощенски карти и пощенски пликове, с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги и специални пощенски печати въз основа на годишен тематичен план.“

§ 49. В чл. 72, ал. 2 думите „които не са извадени от употреба“ се заличават.

§ 50. Член 73 се отменя.

§ 51. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо думите „и изваждането от употреба на пощенски марки“ се заменят с „в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки“;

б) изречение второ се заличава.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 52. Член 76 се изменя така:

„Чл. 76. Условията и редът за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и за изваждане от употреба на пощенски марки се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 53. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да използва като знак и като доказателство за заплащане на цената на пощенските услуги освен пощенски марки и отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване и щемпелуване, които задължително съдържат информация, идентифицираща пощенския оператор.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „могат да“ се заменят с „извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или неуниверсални пощенски услуги“.

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Всички типове отпечатъци на пощенските оператори се предоставят за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията. При изваждане от употреба на всеки тип отпечатък пощенските оператори уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията в срок 20 дни преди изваждането му от употреба.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея числото „4“ се заменя с „5“.

§ 54. Член 78 се отменя.

§ 55. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „вътрешни“ се добавя „и международни“ и след думата „свързани“ се добавя „с пощенската дейност и“;

б) в т. 3 думите „и пощенски парични преводи“ се заличават и накрая се добавя „за защита на граждански лица по време на война“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Освобождава се от заплащане услугата пощенски парични преводи за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за защита на граждански лица по време на война, извършвана от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.“

§ 56. В чл. 85, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пощенски колети, препоръчани пощенски пратки, пощенски пратки с обявена стойност и с наложен платеж, както и пощенски пратки с добавена стойност над универсалната пощенска услуга по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба.“

§ 57. В чл. 86 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „или на пощенския паричен превод“.

2. В ал. 3 след думите „за вътрешните пощенски пратки“ се добавя „и за пощенските парични преводи“.

§ 58. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 накрая се добавя „или пощенският паричен превод не е доставен на получателя“.

2. Точка 7 се изменя така:

„7. когато подателите или получателите на вътрешни и международни пощенски колети, препоръчани пощенски пратки, пощенски пратки с обявена стойност и с наложен платеж и пощенски пратки с добавена стойност над универсалната пощенска услуга по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба, както и на пощенски парични преводи не са предявили писмена рекламация в срока по чл. 86, ал. 2.“

§ 59. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думата „оръжие“ се добавя „боеприпаси, пиротехнически изделия“.

2. В т. 3 думите „неприлични или“ се заличават.

§ 60. В чл. 96а ал. 2 се отменя.

§ 61. Член 100а се отменя.

§ 62. Създава се чл. 100б:

„Чл. 100б. (1) Пощенски оператор, който извършва пощенски услуги без съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията общи условия на договора с потребителите, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(2) Пощенски оператор, който не изпълнява изискванията на чл. 14, ал. 1, чл. 20, ал. 1, т. 2, т. 7 и 8 и чл. 60, т. 5 и 6, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(3) За повторно нарушение по ал. 2 наказанието е от 5000 до 10 000 лв.“

§ 63. Член 105а се изменя така:

„Чл. 105а. (1) Пощенски оператор, който не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.

(2) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в случай че не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 33, ал. 5 и 8, се наказва с глоба в размер от 200 до 5000 лв.“

§ 64. В чл. 105в числата „100“ и „1000“ се заменят съответно с „500“ и „5000“.

§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата „местата“ се заменя с „точките“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. „Точка за достъп“ е стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и пощенските парични преводи, както и пощенски кутии и други устройства за обществено ползване, поставени на достъпни за подателите места.“

3. В т. 5 думите „пряка пощенска реклама“ се заличават.

4. В т. 9 думите „(записи и чекове)“ се заличават.

5. В т. 23 след думата „кореспонденцията“ се добавя „и неприкосновеността на пощенските пратки“.

6. Точка 24 се изменя така:

„24. „Нетни разходи“ са всички разходи на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, свързани и необходими за дейностите по извършване на универсалната пощенска услуга, изчислени съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.“

7. Създават се т. 32 и 33:

„32. „Пощенска служба“ е стационарна или мобилна пощенска станция.

33. „Пряка пощенска реклама“ е пощенска пратка, състояща се само от рекламни или маркетингови материали и съдържаща идентични съобщения, с изключение на името, адреса и идентификационния номер на получателя.“

§ 66. В останалите текстове на закона думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.

§ 67. В останалите текстове на закона думите „местата за достъп“ се заменят с „точките за достъп“.

§ 68. Параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Допълнителна разпоредба

§ 69. Този закон въвежда изисквания на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от 27 февруари 2008 г.) относно финансиране на универсалната пощенска услуга след отпадането на резервирания сектор от 1 януари 2011 г.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 70. Пощенският оператор, на когото съгласно чл. 24 се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, е търговското дружество „Български пощи“ – ЕАД, за срок 15 години, считано от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

§ 71. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадената индивидуална лицензия на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

§ 72. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 73. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 14, ал. 2.

§ 74. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10855