Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 28/10/2010
Брой/година Държавен вестник 89/2010

 


УКАЗ № 307

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от ХLI Народно събрание на 28 октомври 2010 г.

Издаден в София на 5 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 54 се създават ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

„(6) Ловуването на кафява мечка се извършва с разрешително, издадено от министъра на земеделието и храните.

(7) Ежегодно до 31 януари министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните определят броя на екземплярите за отстрел на кафявата мечка с цел регулиране на популацията й. Определеният брой екземпляри за отстрел на кафява мечка не може да бъде по-голям от 8 на сто и по-малък от 3 на сто от общата й численост. Не е задължителен отстрелът на целия брой определени за отстрел екземпляри на кафява мечка.

(8) Разрешителните по ал. 6 се издават по ловностопански райони и важат до 31 декември на текущата година.

(9) Извън определения по ал. 7 брой екземпляри за отстрел на кафява мечка министърът на земеделието и храните незабавно издава разрешително по ал. 6 в случаите на нападения на мечки върху хора.

(10) В тридневен срок след издаването на разрешителното по ал. 6 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице уведомява съответната регионална инспекция по околна среда и води.

(11) Съответната регионална инспекция по околна среда и води има право до 4 часа след провеждане на отстрела да провери законността на същия и да вземе необходимите проби за изследване.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Считано от 1 септември 2010 г. контролът по изпълнението на Плана за действие за кафявата мечка в България се възлага на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

§ 3. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „приложение № 3“ се добавя „без мечка“.

2. Създава се нова т. 2:

„2. министъра на земеделието и храните – за мечката;“.

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8750