Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България
Дата на приемане 08/04/2011
Брой/година Държавен вестник 32/2011

 


УКАЗ № 77

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 8 април 2011 г.

Издаден в София на 15 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (обн., ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2003 г. и бр. 43 от 2004 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „от председателя“ се заменят със „с решение“ и след думата „съб­рание“ думите „и от“ се заменят с „или на“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Решението по ал. 2 се придружава с документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Внесените до влизането в сила на този закон предложения за награждаване с ордени и медали и неприключилите по тях процедури се довършват по реда на този закон.

§ 3. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 27, ал. 1 се създава т. 4:

„4. органи на законодателната и изпълнителната власт по отношение на лица, за които е направено предложение за награждаване по чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България.“

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 8 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4629