Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Дата на приемане 17/11/2010
Брой/година Държавен вестник 94/2010

 


УКАЗ № 318

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от ХLI Народно събрание на 17 ноември 2010 г.

Издаден в София на 24 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г. и бр. 16 и 49 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 11:

„(11) От източник в Република България са и следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:

1. възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;

2. неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обещетенията, начислени по застрахователни договори.“

2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

§ 2. В чл. 11, ал. 4 думите „съдебното решение за“ се заменят с „вписване на“.

§ 3. В чл. 37 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „се облагат“ се добавя „доходите по чл. 8, ал. 11 и“.

2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 1 – 9“ се добавя „и по чл. 8, ал. 11“.

§ 4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:

„(4) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

(5) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 – 68.“

§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Удостоверяване на изплатен облагаем доход и на удържан данък“.

2. В ал. 4 думите „от стопанска дейност“ се заменят с „по чл. 29 или 31“, а думите „на чл. 43“ се заменят с „на чл. 43 и 44“.

3. Създава се ал. 7:

„(7) Предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.“

§ 6. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 10:

„(10) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 8, ал. 11 се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.“

2. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „по чл. 42, 43 и чл. 49, ал. 2 и 5“ се заменят с „по чл. 42, 43, 44 и чл. 49, ал. 2 и 5“.

3. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „по чл. 42, ал. 5“ се заменят с „по чл. 42, ал. 6“.

§ 7. В чл. 73, ал. 1 се създава изречение второ: „При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника.“

§ 8. Създава се чл. 80б:

„Чл. 80б. (1) Физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.

(2) За нарушенията по ал. 1 глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.“

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В т. 52 се създава изречение второ: „При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква „и“.“

2. Създава се т. 55:

„55. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са тези по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

Заключителна разпоредба

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9340