Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за народните читалища
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за народните читалища
Дата на приемане 09/06/2010
Брой/година Държавен вестник 47/2010

 


УКАЗ № 154

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за народните читалища, приет от ХLI Народно събрание на 9 юни 2010г.

Издаден в София на 17 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г. и бр. 42 и 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 9б, ал. 1 думите „не по-малко от две трети“ се заменят с „повече от половината“.

§ 2. В § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) думата „едногодишен“ се заменя с „двугодишен“.

Преходна разпоредба

§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.

(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Лъчезар Иванов

4971