Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Дата на приемане 16/11/2010
Брой/година Държавен вестник 94/2010

 


УКАЗ № 314

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от ХLI Народно събрание на 16 ноември 2010 г.

Издаден в София на 23 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Комисията съдейства за провеждането на държавната политика в областта на защита на личните данни.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 2. В чл. 10, ал. 1 се създават т. 10, 11 и 12:

„10. участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;

11. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;

12. организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни на администраторите на лични данни.“

§ 3. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:

„(2) Администраторът на лични данни предоставя информацията по ал. 1 безплатно.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9301