Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
Дата на приемане 13/01/2011
Брой/година Държавен вестник 8/2011

 


УКАЗ № 10

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея, приет от ХLI Народно събрание на 13 януари 2011 г.

Издаден в София на 20 януари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея, подписани на 20 юли 2010 г. във Виена.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

784