Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит
Дата на приемане 15/07/2010
Брой/година Държавен вестник 58/2010

 


УКАЗ № 206

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, приет от ХLI Народно събрание на 15 юли 2010 г.

Издаден в София на 27 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 думите „и 25“ се заменят с „25 и 33а“.

§ 2. Създава се чл. 33а:

„Чл. 33а. (1) Кредиторът публикува на интернет страницата си:

1. текущия размер на използваните от него референтни лихвени проценти, и

2. използваната от него методология за определяне на референтния лихвен процент.

(2) Кредиторът е длъжен да поддържа на интернет страницата си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които той е определил по ал. 1.

(3) Методологията по ал. 1 не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора за кредит.“

§ 3. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. За нарушение на чл. 33а на виновните лица се налага глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.“

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Анастас Анастасов

5998