Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на парламентарния пресцентър във връзка с проектобюджета на Народното събрание за 2008 г.
07/11/2007

Съобщение на парламентарния пресцентър във връзка с проектобюджета на Народното събрание за 2008 г.

7 ноември 2007 г.

Във връзка с появили се статии и коментари в СМИ по проектобюджета на Народното събрание за 2008 г. е нужно да се направят следните уточнения:

1. Цитираните суми в размер на 20 милиона лева за възнаграждения на народните представители за 2008 г. не отговарят на истината. Общата сума на дължимите възнаграждения за 2008 г. обхваща както възнагражденията на народните представители, така и на служителите от парламентарната администрация, а също и на 18-те членове на Европейския парламент от Република България. Точната сума е 18.8 милиона лева.

2. Частта от тази сума, дължима на народните представители, се определя в чл. 3 – 5 от Приложението към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: Финансови правила по бюджета на Народното събрание, а именно: «Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор......, като се преизчислява всяко тримесечие въз основа на средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие....»

3. По бюджета на Народното събрание за 2008 г. са предвидени разходи за подобряване и обновяване на материалната база. В хода на проведения диалог с Министерството на финансите, предложената от Народното събрание първоначална сума беше съществено редуцирана с 5.5 милиона лева. Оставащите разходи са наложителни във връзка с ремонта на остарялата и амортизирана материална база, осигуряването на съвременна техника като например цифрова телефонна централа вместо действащата в момента аналогова - модел от 1929 г.

4. Що се отнася до автомобилния парк, то е необходимо да се има предвид, че независимо от разчетените средства по Бюджет 2007 г., нови автомобили през текущата година не бяха закупени. Това обаче изостря необходимостта от подмяна на амортизираните транспортни средства.

5. Най-високи темпове на нарастване на разходите се предвиждат за квалификация и преквалификация с цел повишаване на административния капацитет, както и за изграждане на съвременни информационни и комуникационни технологии.

6. Бюджет 2008 г. на НС беше изготвен съгласно допусканията за макроикономическите показатели за 2008 г. и в диалог с Министерството на финансите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини