Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за Българска банка за развитие, внесен от Министерския съвет
13/03/2008

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за Българска банка за развитие, внесен от Министерския съвет

13 март 2008 г.


На заседанието си на 13 март 2008 г. Народното събрание прие на първо четене законопроекта за Българска банка за развитие, внесен от Министерския съвет. Той предвижда трансформирането на "Насърчителна банка" АД в Българска банка за развитие.


Законопроектът регламентира създаването на Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции. Предвижда се двата фонда да бъдат дъщерни акционерни дружества на банката, която ще притежава не по-малко от 51 на сто от капиталите им.


Сред основните цели на Българската банка за развитие са подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия в България, както и подпомагане на тяхната цялостна дейност и улесняване на достъпа им до финансиране. Новата институция ще спомага за прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти за развитие, които са от значение за националната икономика, както и за привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.


Предвижда се Българската банка за развитие да кредитира дейността на малки и средни предприятия, да извършва предекспортно и експортно кредитиране на такива дружества, както и да ги финансира чрез участие в капитала им, чрез Фонда за капиталови инвестиции. Банката ще може да издава гаранции за допълване на обезпечението, предлагано от малки и средни предприятия за получаване на кредит от други местни или чуждестранни банки, пряко или чрез Националния гаранционен фонд.


Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка с дейността на Държавната агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. С тях осигурителният статус на служителите от ДАНС се изравнява с този на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили и на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията.


Съгласуване на законодателството във връзка със създаването на ДАНС е целта и на приетите на второ четене от парламента промени в Закона за устройство на територията. С измененията се разписват функциите на ДАНС в областта на устройственото планиране и проектиране за обекти, свързани със сигурността на страната.


До 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ще могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд, предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание промени в Кодекса за социално осигуряване.


Измененията регламентират, че до 31 декември 2010 г. включително работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, ще могат да се пенсионират преди навършване на необходимата възраст, при условие, че имат 10 години осигурителен стаж, сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 условни точки и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.


До 31 декември 2014 г. съкратените поради ликвидация или при намаляване обема на работа миньори могат да се пенсионират при навършване на 45 -годишна възраст, ако имат 10 години осигурителен стаж и са събрали сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 условни точки, предвиждат промените. Според тях съкратените миньори, които са придобили право на пенсия в периода от 1 януари 2007 г. до влизането в сила на промените в кодекса, могат да се пенсионират от датата на придобиване на правото, ако заявлението е подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 6-месечен срок от влизането на измененията в сила.


Парламентът ратифицира конвенция на Международната организация на труда /МОТ/ за политиката по заетостта и прие доклада за състоянието на околната среда през 2005 г.


Народните представители направиха промени в съставите на две постоянни парламентарни комисии. Андрей Баташов /НДСВ/ беше освободен като член на Комисията по околната среда и водите и беше избран за член на Комисията по култура. Рейхан Аблеким /ДПС/ беше избран за член на Комисията по околната среда и водите и беше освободен като член на Комисията по култура.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини