Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изправени сме пред предизвикателство с исторически мащаби – да създадем нов образ за Балканите на мястото на традиционния стереотип, заяви Георги Пирински пред участниците в Седмата конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ
14/04/2008

Изправени сме пред предизвикателство с исторически мащаби – да създадем нов образ за Балканите на мястото на традиционния стереотип, заяви Георги Пирински пред участниците в Седмата конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ

София, 14 април 2008 г.

Изказване на председателя на Народното събрание Георги Пирински пред делегатите на Седмата конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Уважаеми колеги,
Дами и господа,

Както всички ясно съзнаваме, Седмата конференция на президентите на парламенти от Югоизточна Европа се провежда в един нов, особено отговорен момент за страните от региона. Затова темата на нашата конференция – „за засилване на обединяващата роля на интерпарламентарното сътрудничество” става не просто добро пожелание, а насъщна необходимост.

Преди всичко защото в последно време отново намериха засилено проявление разделителни линии между отделните страни. Редица нерешени проблеми във вътрешните реформи и в отношенията между държавите несъмнено допринасят за задълбочаването на тези процеси.

Тези развития съвпадат със същностната промяна в архитектурата за сигурност и сътрудничество в района - със закриването на дейността на Пакта за стабилност непосредственият ангажимент на международната общност за широкообхватно взаимодействие със страните от региона приключва. Нещо повече – след период на конструктивно сътрудничество, контактната група на шестте страни на практика е блокирана поради дълбоките различия между основни участнички в нея с неясна перспектива за скорошно деблокиране.

Със създаването на Съвета за регионално сътрудничество нашите страни за пръв път поемат основната отговорност да изработват и прилагат многостранни решения, насочени към стабилизирането и интегрирането на страните от региона в европейските и световните структури. Смисълът на такива решения не може да е друг освен създаването на условията и предпоставките, нужни за развитието на всяка от нашите страни като пълноценни модерни държави, способни да предложат на гражданите си живот със сигурност, благополучие и достойнство.

За тази цел от първостепенна важност е час по-скоро да започне практическата реализация на основните насоки на дейност на Съвета, така както бяха определени в акта за създаването му:


- икономическо и социално развитие;
- инфраструктура;
- правосъдие и вътрешни работи;
- сътрудничество в областта на сигурността;
- изграждане на човешки капитал, както и
- парламентарното сътрудничество като обединяваща тема, присъстваща във всички други области.

Както се вижда на нашата, парламентарната област в немалка степен се пада задачата да дискутира и очертава общата перспектива за развитие на региона и да я „съобщава” на конкретните направления на сътрудничество. От решаващо значение за избистрянето на такава перспектива е способността ни да вградим интересите на всяка от нашите страни в съгласувана регионална програма за развитие в посочените области, която да е отворена както към европейските и евроатлантическите, така и към черноморските и средиземноморските общности и структури.

Колкото и сложна и амбициозна да изглежда такава задача, ние имаме достатъчно убедителни примери на практически постижения, които да ни насърчават. Такива несъмнено са развитието на Централноевропейската зона за свободна търговия, Енергийната общност на страните от региона, както и интензивното сътрудничество в областта на граничния контрол и вътрешната сигурност.

Сериозна основа както за постигнатото, така и за по-нататъшните ни усилия е безспорно създаденият през последните дванадесет години „аки”, или задел по линия на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Затова намирам за напълно основателно, че в Заключителната декларация на нашата конференция в самото начало подчертаваме ползата и предимствата, които Процесът предлага именно като зародил се и развил се в самия регион, към който всички принадлежим.

Днес обаче ние сме длъжни да съгласуваме механизмите и процедурите, които да ни позволят да реализираме на практика тези ползи и предимства по линия на интерпарламентарното сътрудничество. В тази насока явно от решаващо значение ще бъде създаването и поддържането на достатъчно тясна връзка и съгласуваност на инициативите по линия на парламентите с дейността на Съвета за регионално сътрудничество.
В тази светлина разглеждаме и укрепването и развитието на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество с общите усилия на всички страни от региона. През изминалия период от последната ни конференция в Загреб, благодарение именно на такива усилия, бе направено много за подготовката му за пълноценна работа и аз тук бих искал да благодаря на всички вас, на представителите на Пакта за стабилност и другите партньори, допринесли за успешното стартиране на Секретариата.

Очевидно резултатите от по-нататъшната му дейност ще зависят от решенията, които с вас ще вземем на настоящата ни конференция. Затова със задоволство искам да отбележа, че в резултат на интензивната работа на сътрудниците на нашите парламенти – националните координатори по парламентарно сътрудничество, на които дължим нашата специална благодарност, днес имаме възможността да положим подписите си под Меморандума, създаващ стабилна основа за пълноценното функциониране на Регионалния секретариат.

Разбира се, от решаващо значение ще бъде съгласуването и реализацията на съдържателен Работен план за мероприятия, отговарящи на приоритетите и интересите на нашите страни. Реален пример в това отношение беше проведената тук, в София преди седмица конференция по  визовите режими, като един от въпросите от жизнена важност за гражданите на нашите страни.

Дами и господа,

За съжаление през последните месеци развитията в нашия регион отново дадоха почва за стереотипните представи за него като място на непреодолими проблеми и противоборства, като източник на заплахи и вражди. Ние с вас знаем, че можем и по-добре, че не е невъзможно да търсим разбирателството и компромиса в духа на европейската практика и вече традиция от втората половина на миналия век.

Разбира се, че пред такава перспектива има много бариери – и вътрешни, и идващи отвън. Затова предизвикателството е преди всичко именно към нас с вас – онези, които са призвани да изразяват и отстояват коренните интереси на народите си, да бъдат стожери на законността и партньорството както в собствените ни страни, така и в отношенията помежду ни и с партньорите ни от Европа и света.

Всъщност ние сме изправени пред предизвикателство с наистина исторически мащаби – да създадем нов образ за Балканите на мястото на традиционния стереотип, при това не чрез успешна пиар акция, а като израз на дълбоките промени в нашите страни и региона като цяло. Нека бъдем достойни за това предизвикателство, нека съумеем да отговорим на очакванията на нашите граждани, на нашите приятели и партньори!

Благодаря за вниманието.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини