Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2009 година
19/11/2008

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2009 година

19 ноември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 19 ноември 2008 г. на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2009 г. със 132  гласа "за",  73  "против" и 3-ма въздържали се.

Законопроектът за държавния бюджет за следващата година предвижда повече средства за инвестиции в инфраструктурата, за социални разходи, образование и здравеопазване. Средствата за образованието нарастват с 14,3 процента спрямо тази година, а за здравеопазването - с 18,1 на сто.

Очакваните приходи през 2009 г. са 32 556.3 милиона лева., което е с 19,7 на сто повече от тази година. Разходите по консолидираната фискална програма са 29 430,2 милиона лева. Те нарастват с 19,1 на сто спрямо 2008 г. Прогнозираният икономически растеж е 4,7 процента. Очакваните преки чуждестранни инвестиции са 5,3 милиарда евро. Предвидената инфлация в края на годината е 5,4 процента, а средната за периода - 6,7 на сто.

Предвидените в бюджета капиталови разходи са близо 5,2 милиарда лева., което е ръст от 20,9 на сто спрямо т. г. Предвижда се и реализирането на допълнителна инвестиционна програма със средства от предвидения резерв за публични инвестиции в размер до 400 милиона лева. Субсидиите, които включват и средствата от Европейския съюз под формата на помощи, ще достигнат 1828,8 милиона лева. В проектобюджета са заложени и мерки за ограничаване на отражението на световната финансова криза върху икономиката на страната - поддържане на консолидираните разходи (без вноската в общия бюджет на ЕС до 40 на сто от БВП), както и бюджетен излишък не по-малко от 3 на сто от БВП. Предвижда се увеличаване на капитала на Българската банка за развитие и на фонд "Флаг" за подпомагане на общините за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове, както и на кредитния лимит на Българската агенция за експортно застраховане.

За стимулиране и подобряване на ефективността на научната и развойна дейност ще бъде създаден фонд "Научни изследвания и иновации", като се предвижда увеличаване на финансовите ресурси с 50 процента в сравнение с разполагаемите през 2008 г. През 2009 г. не се предвижда промяна на политиката в областта на прякото данъчно облагане. Основните промени в осигурителната политика са свързани с увеличаване на размера на здравноосигурителната вноска от 6 на 8 процента. От 1 януари 2009 г. държавата ще се включи като трета страна в разпределението на осигурителната тежест за фонд "Пенсии" по схемата 8:10:12, при която работникът участва с 8 процента, работодателят – с 10 процента, а държавата - с 12 процента.

Минималната работна заплата ще се увеличи от 220 лева на 240 лева. Бюджетните заплати ще бъдат повишени с 10 на сто от 1 юли 2009 г. През 2009 г. пенсиите ще бъдат увеличени на две стъпки – от 1 април и от 1 юли 2009 г. Общо за годината те ще нараснат с около 20 процента.

През 2009 г. детските надбавки ще бъдат увеличени от 25 на 35 лева. Повишава се и изискваният максимален средномесечен доход на член от семейството – от 300 лв. на 350 лева. Правителството е предвидило малко над 86 млн. лв. приходи в бюджета на ВСС (в т.ч. от съдебни такси), а разходите са в размер на 438 323 000 лева, от които текущите разходи са 428 млн. лв., а капиталовите са 9,4 милиона лева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини